Banjermester til 4. besætning, Inspektionsskib/THETIS-kl. (genopslag)


Banjermester til 4. besætning, Inspektionsskib/THETIS-kl.(genopslag)

Er du en erfaren mellemleder (senior-/oversergent), som har et stort overblik og brænder for at arbejde med og udvikle personel, samt selvstændigt varetage en række administrative opgaver? Er du klar til at blive en del af skibets ledelsesgruppe og være en drivende kraft med henblik på at udvikle besætningen?
Om os
THETIS-kl. indgår i 1. Eskadre, Division 11, der fortrinsvis udfører opgaver i Nordatlanten. Opgaverne er primært suverænitetshåndhævdelse i Nordatlanten og deltagelse i eksempelvis Search and Rescue operationer. Sideløbende med de primære opgaver udføres blandt andet også fiskerikontrol.

Som den anden besætning i 1. Eskadre er 4. besætningen planlagt til gennemførsel af DOST primo 2020. Du vil få en central rolle med at arbejde frem mod dette mål. Besætningen har været igennem et indledende forløb og i tiden frem mod forløbet i Tyskland skal der løbende gennemføres en vedligeholdende træning og niveauet skal yderligere forbedres. Dette vil ske ved en række interne øvelser, hvor besætningen trænes i både den interne og eksterne kamp, desuden afholdes øvelser med deltagelse af eksterne myndigheder.
Om stillingen
Skibets banjermester er underlagt næstkommanderende, og er en del af forvaltningsdivisionen. Forvaltningsdivisionen består af 1 officer, 2 sergenter og i alt 9 konstabler.

Dine opgaver i dagligdagen er meget alsidige, og spænder både over administrative og praktiske opgaver. De administrative opgaver relaterer sig i særdeleshed til administration af skibets personel fra de ankommer til skibet til de afgår. Du vil som banjermester have ansvaret for, at der udfærdiges stillingsopslag på vakante stillinger og afholdes jobsamtaler. Andre væsentlige og daglige opgaver omfatter desuden tidsregistrering, registrering og opdatering af alle persondata i DeMars samt tilmelding til kurser

De praktiske opgaver, som er forbundet med stillingen er bl.a. deltagelse i vagttjenesten som vagtassistent. Som vagtassistent vil du blandt andet skulle agere som Flight Deck Director, deltage som leder i ankringer, sætning af gummibåd m.m.

Som banjermester er du skibets regnskabsfører for ammunition. Ligeledes deltager du aktivt i samarbejde med skibets våbenofficer omkring planlægning af skydetræning med de tilgængelige våbentyper.
Om dig
Vi forventer, at du har erfaring som seniorsergent med baggrund i Søværnet. Oversergenter kan dog komme i spil, hvis man er vurderet egnet til at blive seniorsergent.

Du fremstår som en robust, selvstændig og helstøbt befalingsmand. Forventningerne er endvidere, at du kan formidle budskaber til ledelse såvel som den øvrige besætning, på en hensigtsmæssig, anerkendende, klar og tydelig måde.

Du besidder evnen til at have gang i mange opgaver, holde fokus og træffe hensigtsmæssige helhedsorienterede afgørelser. Det er ønskeligt, at du har erfaringer med tjenesten som banjermester, samt har dæks – og våbenerfaring, samt erfaringer med DOST.

Du skal have gennemført en sergentuddannelse i søværnet og det er ønskeligt, at du har gennemført VUT II for mellemledere.

Du skal have gennemført relevante DeMars kurser indenfor personeladministration (PAM 1), arbejdstidsregistrering, arrangementsstyring. Ligeledes skal du have praktisk erfaring indenfor disse DeMars-områder.

Da du er aktivt deltagende i forberedelse af skydning, skal du have gennemført skydelederuddannelse og uddannelse som gruppeleder til tungt maskingevær. Slutteligt skal du have uddannelse som pjecekommandør på M/85 kanon. Vi er med på, du måske pt. ikke er i besiddelse af alle uddannelserne.

Grundet en stor berøringsflade med alle medarbejdere ombord, skal din personlighed være således, at medarbejdere finder det tillidsfuldt at komme til dig med forskellige problematikker.

Som person skal du have en positiv tilgang til at arbejde i søværnet, også under de vilkår, som ofte opleves under sejlads i Nordatlanten. Det er endvidere vigtigt, at du besidder en stor personlig integritet, kan motivere og udvikle andre mennesker, og går foran med et godt eksempel overfor resten af besætningen.

Vi lægger vægt på fysisk og psykisk velvære og alle i besætningen forventes at kunne opfylde Forsvarets krav til militær fysisk træning.

Du skal være egnet til sejlads i forhold til helbred-, tand- og idrætsstatus.

En stilling, der kræver mange kompetencer, men hvor den rigtige personlighed og tilgang til tjenesten kan kompensere for evt. manglende ”Q’er”, der kan erhverves på et senere tidspunkt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til skibets næstkommanderende OK Jack Buch Poulsen, 30 67 07 42. Alternativt SSG Lars Hoel, SCA-F-BEM02, telefon 72 85 75 51

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 15. december 2019, Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.
Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om 1. Eskadre (1 ESK)
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover har

1. Eskadre to spændende landtjenestesteder underlagt, Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever, samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse, og medic uddannelser.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

15.12.2019

Indrykningsdato

28.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent