Kapacitetssagsbehandler Maritim


Kapacitetssagsbehandler Maritim

Militær kapacitetssagsbehandler inden for det sømilitære område til Materiel- og Kapacitetskontoret ved Forsvarsministeriet

Nu har du muligheden for at søge en spændende stilling, hvor du kan arbejde med Forsvarets fremtidige værktøjskasse.

Du vil indgå i et dynamisk og spændende miljø, hvor du er tæt på de centrale beslutningsprocesser. I jobbet kommer du til at arbejde med en bred vifte af tværgående opgaver i relation til materielområdet og industrirelationer inden for primært de sømilitære kapaciteter – eksempelvis strategisk planlægning, implementering af forsvarsforlig, kapacitetsudvikling, samt igangværende og kommende anskaffelser og tilsyn med det sømilitære område. Du vil således være med til at påvirke udviklingen og implementeringen af forsvarets kommende kapaciteter.
Om os
Materiel- og Kapacitetskontoret er overordnet ansvarlig for strategisk planlægning, styring og tilsyn i forhold til koncernens materielanskaffelser og drift i tæt samarbejde med styrelserne.

Den strategiske planlægning af materielanskaffelser tager udgangspunkt i forsvarsforlig, men er mere langsigtet, idet der opereres med en 15-årig planlægningshorisont. Planlægning skal således både tage højde for indfrielse af politiske aftaler, den fortsatte løsning af koncernens kerneopgaver samt teknologiske muligheder og udfordringer.

Kontoret er overordnet ressortkontor for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og behandler bl.a. sager relateret til materieldirektørfunktionen og internationalt materielsamarbejde. Kontoret repræsenterer Forsvarsministeriet i Forsvarets Materielnævn og Statens Våbenkontrol.

Kontoret er tillige ansvarligt for forsvarsindustrielle forhold, herunder industrisamarbejde og varetagelse af relationer til forsvarsindustrien samt forhold vedr. den Europæiske Forsvarsfond.

Endelig er kontoret ansvarligt for den overordnede håndtering og koordinering af udbudsområdet i koncernen.

Materiel- og Kapacitetskontoret består af en chef, souschef og 11 sagsbehandlere. Kontoret er kendetegnet ved en åben og uformel stemning med fokus på resultater, hvor der tillige lægges vægt på at skabe gode betingelser for personlig udvikling. Kontoret lægger vægt på tæt dialog og samarbejde med departementets øvrige kontorer, Forsvarsministeriets myndigheder og eksterne samarbejdspartnere.
Om stillingen
Dine opgaver vil primært omhandle sagsbehandling i relation til sømilitære kapaciteter, herunder behandling af sager om kapacitetsplanlægning, materielanskaffelser, industrisamarbejde og politiske spørgsmål inden for dine sagsområder.

Du kan også forvente at skulle bidrage til større analysearbejder og andre opgaver, der vil blive nærmere fastlagt under hensyntagen til dine kvalifikationer og kontorets løbende prioritering. Du vil skulle arbejde tæt sammen med kontorets øvrige sagsbehandlere inden for materielområdet.

Samlet set rummer stillingen et spændende indhold med stor grad af frihed og ansvar i opgaveløsningen, hvor der samtidig er mulighed for at få et indgående kendskab til forsvarets strategiske styring og implementering af kapaciteter. Fælles for alle dine opgaver er, at de kræver overblik og omstillingsparathed. Du skal være god til at samarbejde, samt skabe relationer på alle niveauer både internt i departementet og med styrelser og myndigheder under Forsvarsministeriet. Du vil få rigtig gode muligheder for at udvikle dig fagligt gennem løsning af dine opgaver og i det daglige samarbejde med blandt andet Forsvarsministeriets øvrige medarbejdere og chefer.
Om dig
Du har en militær baggrund og har gennemført Master i Militære Studier (MMS), Videreuddannelsestrin II/Ledere (VUT-II L) eller et tilsvarende udenlandsk kursus. Du har erfaring på M331-niveauet gerne fra en eller flere stillinger i højere stabe eller ved en funktionel tjeneste eller styrelse. Det er en fordel, men ikke et krav, at du har arbejdet med materiel- og kapacitetsområdet eller planlægning tidligere.

Vi lægger vægt på, at du som person er en holdspiller. Dine gode samarbejdsevner gør, at du hurtigt bygger og vedligeholder relationer både inden for Forsvarsministeriets ansvarsområde, men også i forhold til de eksterne samarbejdspartnere og interessenter.

Derudover arbejder du systematisk og kan holde mange bolde i luften på en gang. Du har et højt produktionsniveau og kan levere med korte tidsfrister. Du behersker endvidere engelsk på højt niveau.

Uanset baggrund lægges der særlig vægt på, at du skriver godt og let forståeligt. Du skal kunne formidle selv de mest komplekse problemstillinger i et klart og præcist sprog, og du skal evne at ”oversætte” omfattende materiale til brug for klare og præcise beslutningsoplæg. I forbindelse med ansættelsessamtalen kan du blive bedt om at løse en skriftlig opgave.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning

Ansøgningsfristen er den 3. december 2019. Samtaler afholdes forventeligt i uge 50. Stillingen ønskes besat snarest efter.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorets chef, Jonas Märcher Ottosen, på telefon 6187 1950 eller stillingens nuværende indehaver, orlogskaptajn Ole Damsgaard Nielsen, på telefon 6187 1550.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS DEPARTEMENT
Forsvarsministeriets departement har to hovedopgaver. Den ene handler om ministerbetjening og politikudvikling, hvor vi betjener Forsvarsministeren og understøtter udviklingen af en visionær dansk forsvars-, sikkerheds- og beredskabspolitik. Den anden hovedopgave er ledelse og styring af ministerområdet, hvor vi bl.a. fører tilsyn med, at den økonomiske og aktivitetsmæssige styring inden for ministerområdet tilrettelægges effektivt og inden for de fastsatte rammer.
Vi er tæt på den politiske beslutningsproces, udsynet er internationalt, og vi skal inddrage hele ministerområdets behov, når vi løser en opgave. Ikke to dage er ens, og arbejdstempoet er højt.
Vi er godt 440 medarbejdere – nogen med en kontoruddannelse eller en akademisk baggrund, andre med en militær baggrund og uddannelse. Til daglig arbejder vi enten i København K eller ved en af de decentrale økonomifunktioner ved vores styrelser og myndigheder rundt om i landet.

Læs mere om Forsvarsministeriet som arbejdsplads på www.fmn.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holmens Kanal

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

05.12.2019

Indrykningsdato

14.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent