Leder af Garnisonselementet på Flådestation Frederikshavn


Leder af Garnisonselementet på Flådestation Frederikshavn

Er du vores nye leder og omdrejningspunkt i en spændende og udfordrende hverdag i krydsfeltet mellem drift, planlægning, gennemførsel og optimering? Så har du muligheden for at søge stillingen som leder for garnisonselementet ved Flådestation Frederikshavn (FLS FRH).
Om os
Pr. 1. januar 2020 oprettes Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste og som følge deraf nedlægges Søværnets Operative Logistiske Støttecentre som myndigheder, hvoraf dele reorganiseres og implementeres som FLS FRH under Chefen for 3. Eskadre.

Garnisonselementet en integreret del af FLS FRH, der består af en chef, næstkommanderende, Garnisonselementet og to sektioner, hhv. Operativ Støttesektion og Basesektionen.

Garnisonselementet har som primær opgave at støtte vores chef der tillige er garnisonskommandant i Frederikshavn og derved 1) koordinerende i relation til fælles interesser med øvrige myndigheder og enheder på flådestationen og det omkringliggende lokale samfund og 2) ansvarlig for de repræsentative pligter, når der er tale om at repræsentere Søværnet og Forsvaret.

Garnisonselementet består for nuværende af en leder, en chefsergent og to civile medarbejdere. Elementet står imidlertid foran et generationsskifte da to af medarbejderne pensioneres i løbet af 2020. Du vil således få stor indflydelse på den fremadrettede personalesammensætning og elementets udvikling med egen opgaveløsning.

FLS FRH har i alt 56 medarbejdere, der udover garnisonskommandantsvirket er del af Søværnets støttestruktur. Med Single Point of Contact som indgangsvinkel til logistisk støtte, er vi klar til at hjælpe Søværnets skibe og andre myndigheder; døgnet rundt, året rundt og overalt i verden.
Om stillingen
Du bliver leder af et element bestående af tre højt kompetente civile og militære medarbejdere, der besidder mangeartede kompetencer til løsning af en bred opgaveportefølje.

Garnisonselementet varetager primært opgaver i relation til garnisonskommandantvirket, der spænder fra ceremoniel, traditionspleje, fritids-, idræts- og velfærdsvirksomhed, militær sikkerhed, bevogtning og ikke mindst til koordination og samarbejde med eskadrer, andre garnisoner i Nordjylland, Søværnskommandoen og civile myndigheder i og omkring Flådestation Frederikshavn.

Selvstændigt og med stor grad af frihed under ansvar, har du som ansvarsområde den overordnede ledelse af elementet, hvor du samtidig samarbejder med en række kollegaer i FLS FRH, eskadrer og de sejlende enheder.

Du er ansvarlig for elementets opgaveløsning, og at elementet løbende udvikler og tilpasser sig i forhold til aktuelle behov lokalt og Søværnets udvikling generelt. Opgaveløsningen vil foregå i et tæt og tværfagligt samarbejde med myndighedens øvrige chefer og medarbejdere.

Idet elementets primære opgave vedrører koordination, vil du få brug for evnen til at kunne skabe sammenhænge på tværs af fagområderne og arbejde med en helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen.

Parallelt med elementets egen opgaveløsning, kan det forekomme, at du inddækker vores logistisk bagvagt indenfor arbejdstid, ligesom du uden for normal arbejdstid indgår i fast tørn som vagthavende officer på tilkald. Tilkaldevagten kan kræve fysisk fremmøde på flådestationen inden for en times tilkald. Der kan forventes rejseaktivitet i begrænset omfang, primært i Danmark.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant og har en baggrund som officer i Søværnet, har erfaring fra sejlende tjeneste, og har som udgangspunkt gennemgået Videreuddannelsestrin I/Ledere (VUT-I/L) eller relevante Videreuddannelseskurser (VUK) for M321 niveauet.
Hvis du er en erfaren premierløjtnant og er bedømt egnet til næste niveau er der mulighed for ansættelse i stillingen på uddannelsesaftale.

Organisatorisk helhedsforståelse er en forudsætning og som person har du det godt med at arbejde både selvstændigt såvel som i mindre grupper og større fora. Stillingen fordrer en god viden og forståelse for Søværnets virke som helhed, god dømmekraft, og at du forstår styrken ved at oprette og vedligeholde gode relationer både internt og eksternt til vores mange samarbejdspartnere.

Vi lægger vægt på, at du som leder, har en anerkendende og helhedsorienteret tilgang til ledelse og arbejder med udgangspunkt i Forsvarets Ledelsesgrundlag. Du kan udvikle og motivere dine medarbejdere, ligesom du forstår styrken ved synlig ledelse.

Du er ressourcebevidst, og det falder derfor naturligt for dig at prioritere mål og midler. Du informerer og kommunikerer klart og præcist i både skrift og tale. Du overholder aftalte deadlines samt følger systematisk op på tildelte opgaver.

Om du er tekniker eller taktiker er ikke afgørende Det er en fordel, hvis du i løbet af din tjeneste har erfaring med alm. sagsbehandling, analytisk arbejde, udfærdigelse af notater, sagsoplæg mv., ligesom kendskab til SAP og i KESDH vil være en fordel.

Du kan håndtere ledelse af et element, hvor der forventes bred faglig indsigt, initiativ og fleksibilitet samt personlig lyst til at holde fokus på kvalitet i opgaveløsningen!
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet med de fravigelse og tilføjelser, der fremgår af protokollat af om officerer, beredskabsofficerer, auditørfuldmægtige, elever på grundlæggende officersuddannelse, elever på sprog- og reserveofficersuddannelserne samt officersaspiranter ved Beredskabsstyrelsen.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå og vedligeholde Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Du er sikkerhedsgodkendt til HEMMELIGT, og skal kunne opretholde denne clearing under hele ansættelsesforholdet.

Der vil være mulighed for forhandling af personligt tillæg i forbindelse med ansættelsen.

Der er tale om en fast stilling med fast tjenestested på flådestation Frederikshavn.

Kontakt og ansøgning
Er du interesseret eller vil vide mere om stillingen, tøv ikke med at kontakte enten chef for Drifts- og Koordinationsafdelingen OK Tommy Pedersen på tlf. 22 70 74 43, e-mail: olsf-2000a@mil.dk el. fg. chef KK John M. Nielsen på tlf. 25 23 79 09, e-mail: olsf-1000b@mil.dk

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent KL Kristian Jonas Flindt Pedersen ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS224@mil.dk, eller på telefon +45 32665470.

Ansøgningsfristen er 23. november 2019, og samtaler forventes gennemført umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse 1. januar 2020, og tiltrædelsesdatoen koordineres endeligt i samarbejde med din nuværende chef.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket ”Send ansøgning”. Det anbefales at vedlægge CV, evt. FOKUS samt øvrige bilag med relevans for stillingen sammen med ansøgningen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

23.11.2019

Indrykningsdato

01.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent