Sektionschef for Koordinationssektionen i Vedligeholdelsesafdeling LUFT ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste


Sektionschef for Koordinationssektionen i Vedligeholdelsesafdeling LUFT ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

Har du mod på at være omdrejningspunktet for langsigtet planlægning og udvikling af Vedligeholdelsesafdeling LUFT (VA LUFT) organisation, opgaver, skabe rammen omkring vedligeholdelsen af Flyvevåbnets kapaciteter og være næstkommanderende i en ny spændende afdeling? Så er der i Koordinationssektionen ved VA LUFT i Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (FVT) mulighed for at få en spændende stilling som chef for en ny dynamisk sektion med strategiske udfordringer og stor indflydelse på retningen for VA LUFT.
Om os
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste oprettes formelt 1. januar 2020 ved sammenlægning af vedligeholdelsesorganisationer på tværs af Forsvaret og har brug for kvalificerede ledere til at gennemføre implementeringen. Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste bliver en organisation med ca. 1700 civile og militære medarbejdere, der balancerer forretningsdrift med operativ indsættelse i vedligeholdelsen af Forsvarets køretøjer, skibe og fly samt våben- og kommunikationssystemer. Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste bliver organiseret under Forsvarskommandoen i tre værnsopdelte vedligeholdelsesafdelinger samt en central ledelse.

Vedligeholdelsesafdeling Luft består af 654 faste medarbejdere, og op til ca. 100 elever, og omfatter Forsvarets flymekanikeruddannelse i Karup, to flyværksteder i Karup og Nørresundby, og en central ledelse i Brabrand.
Om stillingen
Koordinationssektionen er den daglige kobling mellem VA LUFT enheder og FVT stab og er overordnet ansvarlig for at fastlægge retningslinjer og direktiver for VA LUFT opgaveløsning. Koordinationssektionen skal sikre balancering af VA LUFT ressourcer via bl.a. fortsatte strukturanalyser, forudseende planlægning og opfølgning, samt velfunderede løsningsoplæg til chefkredsen. Alt dette sikres via et meget nært samarbejde med FVT øvrige afdelinger og sektioner samt VA LUFT enheder.

Vi har i høj grad baseret vores opgaveløsning på gode relationer, både internt som eksternt; dette sikres via en god, ærlig og aktiv kommunikationsform. Samtidigt fokuserer vi på kvalitet, tillid, inddragelse og godt humør i et sundt arbejdsmiljø, hvor der er plads til læring.

Du bliver chef for en sektion, hvor der fra chef VA LUFT side er forventninger om en opgaveløsning af høj kvalitet. Din menneskelige og ledelsesmæssige profil vil have en klar prioritet. Du vil blive udfordret på dine kompetencer/erfaringer både indenfor ledelse, stabsarbejde og analyse af komplekse problemstillinger.

Du bliver næstkommanderende i VA LUFT og stedfortræder for VA LUFT chef. Du får derfor brug for evnen til at kunne skabe sammenhænge på tværs af fagområder og arbejde med en helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen, samtidig med at du skal kunne agere i et dagligt arbejdsmiljø, som i perioder er præget af opgaver med korte tidsfrister.

Vi tilbyder en selvstændig og udfordrende stilling ved en myndighed, som lige er oprettet, og derfor er præget af udvikling og nødvendig professionalisme. En myndighed hvor initiativ, fantasi, fleksibilitet og proaktivitet er i højsæde.
Du kan gennem stillingens indhold og berøringsflader skabe meget gode forudsætninger for videreudvikling i forbindelse med et eventuelt fremtidigt karriereforløb.
Om dig
Du er major og har gennemført Master i Militære Studier. Du kan også være en erfaren kaptajn, der er godt i gang med uddannelsen Master i Militære Studier.

Som person er du professionel, ansvarsbevidst og initiativrig i din tilgang til opgaver, og du formår at koordinere opgave og problemløsninger igennem dine medarbejdere på en anerkendende måde. Dine evner til at kommunikere, samarbejde og koordinere er centrale i forhold til stillingen, og du skal ligeledes besidde en sikker diplomatisk og organisatorisk dømmekraft, hvor du inddrager andres erfaringer og synsvinkler i beslutningstagningen.

Du har gerne stabserfaring fra NIV II eller evt. højere stabsniveauer. Du besidder evnen til at koble mange fagområder og samtidig være i stand til at understøtte dine medarbejderes evne til at gøre det samme.
Da du skal kunne vejlede og supervisere dine medarbejdere, ser vi gerne, at du har erfaring indenfor analytisk arbejde, præcist formulerede notater, struktur og er fortrolig med de forskellige aspekter af almindelig god sagsbehandling. Herunder besidder du tilfredsstillende formidlingsevner i skrift og tale på dansk og engelsk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er kaptajn/kaptajnløjtnant og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier eller anden relevant masteruddannelse, kan du ansættes i stillingen som kaptajn/kaptajnløjtnant mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajn/kaptajnløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som major/orlogskaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos MJ Finn Christensen (NID), telefon: 22497490 eller 72843170. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er den 20. november 2019, og samtaler forventes afholdt i uge 48. Ansættelse pr. 1. januar 2020 eller efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Brabrand

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

20.11.2019

Indrykningsdato

01.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent