Uddannelses- og logistikbefalingsmand til Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland


Uddannelses- og logistikbefalingsmand til Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland

Har du lyst til at arbejde med skarpe indsættelser, uddannelser og logistik i et miljø med fokus på støtte til Forsvaret og det civile samfund, og kan du medvirke i opbygningen af en ny organisationsstruktur? En organisation, som rummer både ansatte, frivillige og reservepersonel i sin bemanding. Er du stærk til at planlægge, tilrettelægge, kommunikere og bringe ting til udførelse? Så er denne stilling måske noget for dig.
Om os
Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland er en kompleks arbejdsplads, hvor det er vigtigt, at man kan lidt af hvert og samtidig være specialist inden for eget område.
En vigtig dimension i dagligdagen er samarbejdsrelationer på tværs af stabsstrukturen med medarbejdere, frivillige og personel af reserven, samt samarbejde med hæren, politi og øvrige civile myndigheder i en projektbaseret tilgang.

Staben ved Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland er organiseret som en kampbataljonsstab og er omdrejningspunktet for planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af uddannelsesaktiviteter, presse- og kommunikationsvirksomhed, øvelser og operativt virke – herunder både varslede og uvarslede operative indsættelser i distriktets ansvarsområde.
Om stillingen
Du kommer til at indgå i en samlet stabsstruktur med 5 fastansatte officerer og 2 befalingsmænd af sergentgruppen, samt frivillige stabsofficerer og personel af reserven. Elementerne, herunder S4 og S7, vil bestå af en kombination af alle personalekategorier, hvor du vil være et vitalt omdrejningspunkt for disse.

Du vil indenfor S7 og S4 elementerne få ansvaret for en række udvalgte emneområder, som binder uddannelse og den tilhørende logistik sammen forud for, under og efter uddannelser/øvelser. Heri vil du være et omdrejningspunkt for samvirke mellem personel fra både S4- og S7-søjlerne. Du vil skulle opbygge og udvikle relevante kapaciteter på distriktsniveau til understøttelse af Hjemmeværnskompagnierne og distriktets opgaveløsninger. Jobbet er meget selvstændigt og alsidigt. Det indeholder en interessant hverdag, hvor du selv har stor indflydelse på sagsbehandlingen, samt hvor du selv udleder og analyserer de afgørende forhold og faktorer for opgaveløsningen.

Af øvrige opgaver vil du bl.a. blive ansvarlig for:
• Opbygge, udvikle og samvirke dele af S4 med S7 organisationen, herunder særligt organisering og drift af distriktets UMAK.
• Udførelse af daglig tjeneste som sagsbehandler på dele af det samlede uddannelsesområde og udvalgte områder indenfor logistisk. Herunder at organisere og styre distriktets bestillinger af terræn og den Q-mæssige opfølgning på uddannelser og øvelser.
• Uddannelsesaktiviteter og mentorering indenfor S4 og S7 søjlerne i samvirke med relevant frivilligt- og reservepersonel og øvrige ansatte.
• Deltager i tilsyns- og kontrolvirksomhed/inspektioner ved distriktets kompagnier.
• Deltage i udarbejdelse af distriktets planer, herunder budgetforslag i forhold til stillede operative produktionsmål og det uddannelsesmæssige behov.
• Fungere som særlig rådgiver for distriktschefen på området vedr. ADR.

Som en integreret del af distriktets operative stab, og distriktets vagthavende roste skal du påregne en uges VH-vagt ad gangen hver 5 uge. Vagten bestrides som en tilkaldevagt.
Du vil blive tildelt enmandskontor med mulighed for fjernarbejdsplads. Der må forudses nogen rejseaktivitet – og påregnes skæve arbejdstider og ad-hoc opgaver. Jobbet kræver en del aften- og weekendarbejde.

Der vil være mange selvstændige opgaveløsninger, men opgaverne skal ses som en del af en større sammenhæng på tværs af strukturen.
Nogle, specielt de store opgaver, gennemføres som stabsarbejder. Det overordnede ledelsesprincip er frihed under ansvar og rettidig omhu.
Om dig
Du er seniorsergent, alternativt erfaren oversergent vurderet egnet til VUT-II eller tilsvarende strukturelle uddannelse.

Du er stærk til at kommunikere både mundtligt og skriftligt. Du evner at arbejde med de frivillige hjemmeværnssoldater og reservepersonellet, og du møder dem, hvor de er, herunder særligt at have respekt og forståelse for forskelligartetheden.

Du er en fleksibel hold spiller og samtidigt kan du arbejde selvstændigt med frihed under ansvar. Du er i stand til at balancere nødvendigt hensyn til de frivilliges funktionsvilkår med opbygningen af militære kapaciteter.

Opfyldelse af krav og forventninger til alle fokuskompetencerne er nødvendige for at løse opgaven, især er fleksibilitet, styring/initiativ og kommunikation væsentlige, endvidere vil kompetencerne planlægning, analytisk tænkning og helhedsorientering også være i fokus.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenested vil være i Århus.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschef ved Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland, major Henrik Liljenberg Christensen på tlf.: 72 44 00 10, eller via mail: HDEJY-CHOPU@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Johnsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS250@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 1.december 2019 og ansættelsessamtaler forventelig i uge 49/50. Stillingen er til besættelse snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets område er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

HJEMMEVÆRNSDISTRIKT ØSTJYLLAND
Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland er placeret på Holmstrupgårdsvej i Brabrand, Århus. Distriktet dækker samme geografiske område som Østjyllands Politi. Distriktet indgår som et ud af seks Hærhjemmeværnsdistrikter under Landsdelsregion Vest.

Distriktets stab består af en søjlestruktur fordelt fra S1 til S10, og vi er i alt 13 fastansatte medarbejdere og med yderligere 52 frivillige og reservepersonel i distriktets samlede stab.

Distriktet yder bistand til forsvaret, samfundet, totalforsvaret og politiet. Vi er særligt uddannet i at støtte Forsvaret, Politiet og Beredskabet i deres opgaveløsning på land, både i Danmark og i udlandet.

Alle medlemmer af Hærhjemmeværnet har gennemgået en militær grunduddannelse på linje med Hærens basisuddannelse. Opgaverne spænder lige fra trafikregulering og bevogtning, til sikring af danske samfundsvigtige virksomheder. Hærhjemmeværnet støtter også Forsvaret i forbindelse med uddannelse af værnepligtige og soldater, som skal udsendes til internationale opgaver. I de senere år har Hærhjemmeværnet været på internationale missioner sammen med Forsvaret, eksempelvis i Afghanistan og Kosovo.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

01.12.2019

Indrykningsdato

30.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent