Økonomisagsbehandler seniorsergent ved 1. Brigade


Økonomisagsbehandler seniorsergent ved 1. Brigade

Noget er værd at kæmpe for! Vil du kæmpe for at skabe værdi for de budgetansvarlige chefer i 1. Brigade og ved Jyske Dragonregiment, så myndighederne får mest mulig operativ effekt for pengene? Så har du sikkert også en god forståelse for operationer, en solid økonomifaglighed og ikke mindst de personlige kompetencer til at kunne levere værdiskabende, økonomisk rådgivning.
Om os
Forsvarets Økonomidivision er organiseret som en partnerenhed med i alt 110 medarbejdere under Forsvarsministeriets Departement. Vi har ansvaret for økonomistyringen og -rådgivningen for hele Forsvaret og leverer værdiskabende økonomisk rådgivning til alle de budgetansvarlige chefer. Økonomidivisionens centrale del er placeret i Karup, men hovedparten af divisionens medarbejdere er placeret decentralt ved

Forsvarets stabe, kommandoer og myndigheder. Således har Økonomidivisionen også et økonomielement ved 1. Brigade/Jyske Dragonregiment i Holstebro.

Økonomielementet består af en elementchef, en næstkommanderende, to økonomibefalingsmænd og to økonomimedarbejdere der samarbejder med alle chefer og sektioner inden for 1. Brigades og Jyske Dragonregiments område.

Økonomielementets overordnede opgave er at levere værdiskabende, økonomisk rådgivning for de budgetansvarlige chefer. Et af målene for elementet er bl.a. at skabe forudsætningerne for, at de operative enheder får mest mulig operativ effekt for pengene.

En forudsætning for dette er, at økonomielementet i sin helhed har en solid økonomifaglighed, en god forståelse for opgaveløsningen og ikke mindst besidder de personlige kompetencer, der skal til for at kunne rådgive de budgetansvarlige chefer.
Om stillingen
Stillingen stiller krav til at kunne håndtere et selvstændigt ansvarsområde. Du vil som økonomibefalingsmand i elementet på sigt få til opgave at være økonomisk rådgiver for nogle af de budgetansvarlige chefer ved 1. Brigades bataljoner. Det er et ansvarsfuldt job.

Din dagligdag vil bestå af økonomifaglige opgaver som bl.a. at gennemføre budgettering, budgetopfølgning og vedligeholdelse af budgetter i DeMars, oprette og vedligeholde ordrenumre, workflow, opfølgning på gennemførte aktiviteter samt håndtere ledelsesinformation til økonomidivisionen. Hertil er det vigtigt, at du følger aktivt med i bataljonernes aktivitetsplanlægning, så du får forudsætningerne for at kunne levere værdiskabende rådgivning. I dagligdagen vil du samarbejde med stabene ved 1. Brigades bataljoner og til dels Jyske Dragonregiment.

Økonomielementets opgaver består overordnet i, at udarbejde budgetplaner for aktiviteter fremadrettet samt at revurdere disse, herunder at kontrollere forbruget af økonomiske midler, i forbindelse med afholdelse af disse aktiviteter.

Herudover udfærdiger elementet økonomidirektiver til brigadens underlagte bataljoner. Ydermere rådgiver elementet brigadens øverste ledelse og staben omkring budgetter og andre økonomiske planlægningsarbejder og regler.

Økonomielementet støtter ligeledes Jyske Dragonregiment med budgettering og opfølgning på aktiviteter i relation til garnisonsstøtteelementet og Prinsens Musikkorps.

Stillingen er ny og kommer til at omfatte servicering af halvdelen af 1. brigades bataljoner, idet den anden økonomibefalingsmand tager sig af den anden halvdel.
Opgaverne består i:

- Sagsbehandling vedrørende bataljonernes budgetter og økonomi, herunder økonomi i forhold til udarbejdelse af Ledelses Informations System (LIS) samt opdatering af bataljonernes budgetter i DeMars.

- Støtte i forbindelse med udarbejdelse af aktivitetsberegninger ved bataljonerne i eMTEP/SABS.

- Kontrol og validering af udarbejdede aktivitetsberegninger i eMTEP/SABS for bataljonerne.

- At controlle på bataljonernes budget og forbrug.

- Rådgivning på baggrund af økonomiske analyser og udarbejdede prognoser til budgetansvarlig chef med henblik på optimal udnyttelse af økonomiske midler.

- Cost-benefit analyser med henblik på udvikling af økonomistyring ved myndighederne på baggrund af direktiv fra elementlederen.

- Disponering jf. prokuramatrix.

Vi tilbyder fleksible arbejdstider og prioriterer, at der er fornuftig balance mellem arbejde og privatliv. Du kan forvente en del rejsedage i løbet af året, ligesom der vil være mulighed for at arbejde hjemmefra eller fra en garnison i dit nærområde.

Du refererer i det daglige til lederen for økonomielementet, major Claus K. Glensnov, idet din chef, oberstløjtnant Tom Elvius-Brisson, er placeret i Karup.
Om dig
Vi forventer, at du er udnævnt seniorsergent (M231). Er du ikke allerede udnævnt, forventer vi, at du har den fornødne anciennitet og de kompetencer som oversergent, der gør dig i stand til at gennemgå den fornødne uddannelse.

Vi forventer, at du kan komme bag om myndighedernes økonomi og derigennem skabe værdi for de budgetansvarlige chefer.

Det indebærer i sin helhed tre hovedkompetencer:

Forretningsforståelse: Du har eller er interesseret i at få en god forståelse for myndighedernes opgaver og drivkraft. En god forretningsforståelse er afgørende for, at forstå de chefer, du skal levere økonomistyring og -rådgivning til.

Økonomiforståelse: Du har et godt kendskab til økonomi i Forsvaret, herunder anvendelsen af DeMars og Excel. Hvis du har erfaring med forvaltning og/eller administration er det bestemt også en fordel for dit daglige virke.

Personlige kompetencer: Analyse og kommunikation er to vigtige kompetencer, som vil blive vægtet højt. Analyseevnerne skal du bruge til at komme bag om tallene i chefernes økonomi; og kommunikationen skal du bruge proaktivt og samarbejdsorienteret for at skabe værdien for cheferne. Hertil er du også resultatorienteret, ordentlig og forstår at opbygge tillid.

En stilling som økonomimedarbejder i Økonomidivisionen indebærer, at du skal levere skræddersyede økonomiløsninger for de chefer, du rådgiver – under hensyntagen til Forsvarets overordnede krav og behov. Det kræver helhedsforståelse. Og til tider evnen til, at navigere i to roller.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Holstebro

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål angående stillingen er du velkommen til at kontakte Major Claus Glensnov på mobilnummer 20807583 eller via mail på 1bde-g8-01@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS245@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 20. november 2019, Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2020.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holstebro

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

20.11.2019

Indrykningsdato

25.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent