Duty Controller til CAOC Uedem


Duty Controller til CAOC Uedem

Kan du bevare overblikket i et heftigt operativt miljø og under omskiftelige vilkår? Kan du tænke dig at arbejde med styring af Air Policing / Air Defence i forbindelse med NATO luftoperationer både i hverdagen og i NATO’s krisestyring?
Har du lyst til at bo og arbejde i Tyskland, hvor du sammen med dine internationale kolleger har ansvaret for styring af luftoperationer i et professionelt, dynamisk og krævende taktisk miljø, så er du måske den resursestærke major vi søger til at varetage den udfordrende stilling som Duty Controller ved CAOC Uedem.
Om os
CAOC Uedem er beliggende i Nordrhein-Westfalen i det nordvestlige Tyskland. CAOC Uedem er underlagt HQ AIRCOM, og har ansvaret for at varetage Air Policing af luftrummet over hele den nordeuropæiske del af NATO. CAOC Uedem er en enhed med et godt og uformelt arbejdsmiljø, og der er desuden et velfungerende socialt netværk blandt de forskellige nationers familier.

CAOC Uedem planlægger, beordrer, koordinerer og overvåger luftoperationer med allokerede ressourcer i fred, krise og i krig i henhold til Commander Allied Air Command’s direktiver. CAOC Uedem koordinerer ligeledes med hær og maritime enheder, samt med nationale enheder vedrørende luftoperationer indenfor CAOC Uedems ansvarsområde.
Om stillingen
Du vil skulle lede et vagthold i Static Air Defence Centre (SADC).

Dine væsentligste opgaver vil være:
- Udøver fuld taktisk kommando og leder indsættelse og management af luft-operationer.
- Gennemfører luftoperationer i henhold til gældende regler.
- Ansvarlig for udøvelse af den operative ledelsesfunktion i SADC.
- Udøver Duty Controller funktionen og leder vagtholdet m.h.p. at optimere ressourcer og sensorer.
- Koordinerer alle luftforsvars operative hændelser med Available Air Defence Commander.
- Adviserer og rådgiver Operationsdivisionens Chef om særlige Air Policing/ Air Defence hændelser af speciel karakter samt vurderer luftsituationen og foretager risikoanalyse.

Som sekundær opgave kan det forventes, at du udpeges til at indgå i ”Crisis Establishment” (CE) i CAOC UE bidrag til opstilling af Joint Forces Air Component under HQ AIR Ramstein ledelse. Positionen vil blive udpeget under hensyntagen til din primære position og/eller dine øvrige kompetencer efter behov identificeret af CAOC UE og HQ AIR Ramtein. Der vil være nogen uddannelse og øvelsesaktivitet i forbindelse med opnåelse af operativ status som ”Mission Ready”. Denne træning kan forventes at starte snarest muligt efter opnåelse af operativ status som Duty Controller.
Om dig

Til stillingen som Duty Controller ved CAOC Uedem søger vi en erfaren og fagligt kvalificeret officer med baggrund fra det flyoperative miljø / Air Control Wing. Det er et krav du har erfaring med operativ styring af luftoperationer, gerne med tidligere tjeneste som Master Controller, Senior Duty Officer eller tilsvarende. Der er en fordel hvis du har erfaring i stabstjeneste ved en højere stab samt et godt kendskab til NATO såvel som C2 systemer og kerneområder. Gode ledelses-og samarbejdsevner er essentielle i denne stilling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner. Såfremt du er major (M322), vil du ligeledes kunne komme i betragtning til stillingen, med henblik på ansættelse i form af en midlertidig konstitution.

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret inden for hovedfunktionsniveauet (sekondløjtnant til og med major/orlogskaptajn), kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarets Personeltjeneste (nu Forsvarsministeriets Personalestyrelse) og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Ansættelsen er betinget af, at du kan opfylde følgende krav:
- Du skal kunne helbredsvurderes egnet uden begrænsninger, og herunder bestå Forsvarets fysiske basiskrav.
- Du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
- Du skal kunne bestå en englesk sprogtest (SLP 3-3-3-3) ved Forsvarets Sprogtestcenter.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, det vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter. Du modtager desuden et skattefrit udetillæg og hvis du er gift, har din medfølgende ægtefælle mulighed for at få indbetalt 50.000 kr. årligt i ægtefællepension. Har du/I børn vil udgifter til skolegang, svarende til det danske skolesystem inkl. ungdomsuddannelser, også blive dækket. Mere om dette kan ses på HR portalen (fiin), hvor du kan læse mere om udetillægsordningen, ligesom du kan beregne dit forventede skattefrie udetillæg. Derudover er det muligt at forhandle individuelle tillæg i forbindelse med ansættelsen.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende institutioner.

Stillingen er ledig pr. 1. september 2020, og besættes som udgangspunkt for en tre- til fireårig periode – dog kan perioden variere under hensyn til Forsvarets behov.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysninger om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Chef for Combat Ops Divisionen OB Søren Andersen, CAOCU-001@fiin.dk, tlf. +49 2824 978 1300.

Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, herunder udetillægsordning og boligforhold kan du kontakte HR-konsulent Heino Hansen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9131.

Ansøgningsfristen er den 24. november 2019. Vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler i ugerne derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(DE) KALKAR

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

24.11.2019

Indrykningsdato

22.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent