Chef for Studie-/Udviklingssektionen ved 4. Nationale Støttebataljon i Vordingborg (Genopslag)


Chef for Studie-/Udviklingssektionen ved 4. Nationale Støttebataljon i Vordingborg (Genopslag)

Har du en bred logistisk viden, og har du talent for udvikling? Vil du medvirke til at skabe fundamentet for underafdelingernes uddannelse og konstant sørge for, at bataljonen er på forkant med udviklingen?
Om os
4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN) er en del af Trænregimentet og består af en stab og fem stående nationale støtteelementer (NSE).

Bataljonen (BTN) sikrer genforsyningen af de internationale missioner (INTOPS) og har fokus på den operative logistik med de logistiske nøgleområder transport- og terminaltjeneste, depottjeneste, lokalindkøb, økonomi og controlling.

BTN har kontinuerligt udsendte bidrag, p.t. i både Afghanistan og Kuwait/Irak, samt Estland igen fra 2020. 4 NSBTN varetager udover INTOPS kontinuerligt en beredskabsforpligtigelse med et NSE.

S5/S7 sektionen er en meget væsentlig del af hjernen bag BTN mange aktiviteter.

Sektionen varetager den langsigtede planlægning typisk i form af BTN aktiviteter og ressourcer til det kommende år. Disse planer overdrages årligt til operationssektionen (S3), som arbejder med indeværende år, mens S5/S7 hele tiden er på forkant og arbejder med det følgende år.

For at sikre, at BTN hele tiden er klar til de kommende opgaver, er S5/S7 den sektion, som også er ansvarlig for både føringsuddannelse og ændringer i uddannelseskoncept. I det hele taget skaber S5/S7 forudsætningerne for, at BTN så vidt muligt er på forkant med udviklingen.

S5/S7 er desuden ansvarlig for BTN eksterne kursusvirksomhed og er kompetencecenter indenfor de logistiske specialer - terminaltjeneste, depottjeneste og operativ logistik. Til varetagelse af denne opgave har sektionen samlet nogle af mest erfarne soldater, som med en række specielle kompetencer løser de daglige opgaver i sektionen.
Om stillingen
Som chef for vores Studie- og Udviklingssektion ved 4 NSBTN er du den, der omsætter foresattes tanker og visioner til noget konkret og målbart.

Opgaver, der udføres af dine dygtige kollegaer i S3. Derfor bliver dine væsentligste opgave at omsætte de store idéer og tanker til konkrete og relevante opgaver, som kan håndteres i BTN.

Stillingen som chef S5/S7 er forbundet med stor frihed og selvstændighed til at træffe beslutninger, men også forbundet med store forventninger. Der er stor mulighed for at have indflydelse på bataljonens udvikling, og ikke mindst, så er der rum til at skabe din egen hverdag med plads til både faglig og personlig udvikling.

Du vil, inden for en lang række områder inden for BTN udvikling, være chefens nærmeste rådgiver, og du skal forvente, at du vil indgå i et tremands team sammen med chef og næstkommanderende i BTN.

I bataljonsstaben får vi energi af vores interne samarbejde. Vi udvikler løsninger og processer ved kollegaers gode ideer, og vi videreudvikler på ideerne gennem sparring med hinanden. Hos os vil du opleve et godt og uformelt arbejdsmiljø med humor, fællesskabsfølelse og respekt for hinandens faglighed og personlighed.

Du bliver chef for en sektion, som har tilknytning til såvel bataljon som til Studie- og Udviklingsvirksomheden i øvrige dele af Hæren. Det er en unik og ny konstruktion, der gør, at du er med hvor det nyeste og mest spændende indenfor den logistiske verden bliver udtænkt og implementeret.

Du skal forvente at blive Hærens ekspert indenfor Movement og Transportation. I den sammenhæng vil du være Danmarks repræsentant i NATOs arbejdsgruppe. Du skal endelig forvente, at stillingen indbefatter en udsendelse inden for en kort årrække.
Om dig
Vi forventer, at du er kaptajn eller major (M331) med en baggrund som officer i Hæren, og at du har gennemført MMS eller tilsvarende relevant uddannelse på uddannelsesniveau 7. Er du optaget på Master i Militære Studier, kan du ansættes med indgåelse af en uddannelsesaftale.

Du er officer med en personlig robusthed, som du optimalt set har hentet fra tidligere tjeneste.

Du er motiverende og kan sætte retning for dine omgivelser, og din ledelsesstil fremmer medinddragelse og ejerskab.

Din baggrund skal helst indbefatte en relativ stor viden om operativ og strategisk logistik, og det vil være en fordel, hvis du har været chef for et NSE tidligere i din tjeneste.

Har du været udsendt i en relevant logistisk funktion er det kun en fordel.

Det vigtigste er dog, at du har en vilje til at yde en stor indsats i en af bataljonens absolutte nøglestillinger, hvor din indsats vil have stor indflydelse på bataljonens fortsatte udvikling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for 4 NSBTN, oberstløjtnant Henrik S. Fischer, på tlf. 72 83 74 01 / 21 53 47 62 – TRR-4B-CH@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Bjarne Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS229@MIL.DK, eller på telefon 3266 5114.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er søndag den 1. december 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter fristens udløb.

Stillingen er til besættelse snarest muligt, eller d. 1. februar 2019.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 2.000 medarbejdere i de perio-der, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

01.12.2019

Indrykningsdato

22.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent