Sergenter (assisterende ledere) til MOVCON ved JMTO


Sergenter (assisterende ledere) til MOVCON ved JMTO

Har du evner og lyst til en stilling med et bredt spænd af opgaver? Er du god til at samarbejde, og kan du arbejde selvstændigt? Vil du prøve kræfter med logistikkens mange udfordringer i et hektisk operativt arbejdsmiljø, hvor to dage sjældent er ens. Så giver vi dig lige nu mulighed for at arbejde under disse vilkår!
Om os
Movement Control (MOVCON) er en del af Joint Movement and Transportation Organization (JMTO). Vi er placeret på Flyvestation Karup. MOVCON har medarbejdere fra Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. Vores opgaver består blandt andet i at indsætte soldater eller enheder via logistiske områder som f. eks. havne, lufthavne eller jernbanestationer.

Vi er en enhed, hvor tingene til tider går stærkt. MOVCON er kendetegnet ved stor professionalisme, fleksibilitet samt viljen til at løse opgaver til tiden og til den aftalte kvalitet. For til stadighed at kunne løse vores opgaver effektivt, er deltagelse i kurser og videreuddannelse en integreret del af vores dagligdag. Som en værnfælles enhed har vi taget det bedste fra alle tre værns kulturer og skabt en udfordrende og udviklende hverdag. Dette kommer os til gavn, uanset om transportløsningen sker til lands, vands eller i luften.
Om stillingen
Du vil blive en del af JMTO Movement Control (MOVCON), som er den praktisk udførende enhed.

Du vil indgå i én deling ved MOVCON bestående af i alt 19 personer. En terminalofficer (premierløjtnant), en næstkommanderende (seniorsergent), fem befalingsmænd og tolv movere (konstabler), alle med høj faglighed og engagement.

Du er klar til en hverdag, der vil være præget af støtte til forsvarets enheder, i kortere eller længere perioder. Herunder skæve arbejdstider og en del opgaver som kræver kortere eller længere ophold væk fra tjenestestedet, både i og udenfor Danmark.

Du skal sammen med din enhed gennemføre opgaveløsninger ud fra befalinger. Du vil på øvelser eller i mission, være den i enheden der blandt andet forestår udfærdigelse af dokumenter og pakning, samt kontrol af disse, i forbindelse med transport af gods, herunder også farligt gods. Dine boglige og sproglige færdigheder har derfor betydning. Du skal være med til håndteringen af lastbiler, fly, skibe og tog på terminalerne både i Danmark og i udlandet.

Derudover forventes det, at du kan komme med input til planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af terminalmæssige transportopgaver, nationalt såvel som internationalt. Du vil desuden, som næstkommanderende i gruppen, skulle bidrage til at teamets mål bliver nået.

Ved indsættelse af dit team, vil du skulle kunne fungere som fører for teamet med henblik på vejledning af enheder forud for deployering/re-deployering og fører for et indsat TERMHOLD. Derudover vil du have ansvaret for at rapportere til gruppeføreren/terminalofficeren.

Du skal sammen med gruppeføreren holde styr på udleveret materiel og køretøjer, samt vedligeholdelsen heraf.

Der må påregnes en del efteruddannelse efter tiltrædelse i stillingen.
Om dig
Stillingen ønskes besat med en dygtig sergent med baggrund i Forsvaret og med den relevante uddannelse. Alternativt kan stillingen besættes af en konstabel med godt udviklingspotentiale, der er vurderet egnet til gennemgang af Grundlæggende Sergentuddannelse.

Det er vigtigt du har en positiv tilgang til dagligdagen, at du kan arbejde selvstændigt og struktureret, samt håndtere flere opgaver på én gang.

I mange tilfælde arbejder du sammen med kollegaer fra andre lande, så du skal kunne kommunikere på engelsk.

Har du kendskab til logistik vil det være en fordel. Det vil ligeledes være en fordel, men ikke et krav, hvis du er uddannet i håndtering af farligt gods (ADR, IMDG, RID, IATA og AFMAN). (Kræver at kunne forstå teknisk engelsk)

Du skal have kørekort til kategori B og ønskeligt til kategori C, og være i stand til at bestå Forsvarets fysiske basiskrav. (Test gennemføres på samtaledagen, hvis ikke du har et gyldigt ”Q”)

Du skal være god til at samarbejde og kunne begå dig sammen med kollegaer på alle niveauer fra alle dele af hierarkiet, samt formidle budskaber fra terminalofficeren til din gruppe.

Du er serviceminded og er indforstået med, at der kan forventes en del rejseaktivitet.

Hvis du kan indfri ovenstående forventninger, kan vi love dig en spændende og afvekslende hverdag. Vi kan som enhed tilbyde en fleksibel hverdag, med løbende kompetenceudvikling og berøringsflader med alle tre værn.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en konstabel med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Seniorsergent Tommy Gertsen på telefon 72 84 08 82 eller mail JMTO-MT-3004@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 22. oktober 2019 og stillingerne er til besættelse pr. 1. december 2019 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM JOINT MOVEMENT AND TRANSPORTATION ORGANISATION
Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte -transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt.

JMTO består af en stabsdel med ARK, en kapacitetssektion, en planlægningssektion og en operationssektion samt en movement control (MOVCON) dispositionsenhed med ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af transporter indenfor alle transportformer.

JMTO er geografisk placeret på Flyvestation Karup og er en værnsfælles enhed sammensat af medarbejdere, som tidligere har arbejdet i mange forskellige enheder i hele Forsvaret.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

22.10.2019

Indrykningsdato

09.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent