Helhedsorienteret og nytænkende stabschef/næstkommanderende til Føringsstøtteregimentet


Helhedsorienteret og nytænkende stabschef/næstkommanderende til Føringstøtteregimentet

Ser du en passende udfordring i at arbejde i en værnsfælles ramme, hvor din tekniske interesse kombineres med at arbejde med komplekse projekter? Vil du medvirke til videreudviklingen, dokumenteringen, uddannelsen, implementeringen og driften af Forsvarets CIS-løsninger?
Så skal du søge jobbet som stabschef og næstkommanderende ved 3 CIS Operationsstøttebataljon (3 CISOPSBTN) ved Føringsstøtteregimentet i Fredericia.
Om os
3 CISOPSBTN indgår i Føringsstøtteregimentet i Fredericia. Bataljonen støtter de tre andre bataljoner i regimentet, samt står for al den kommunikation og de informationssystemer, som skal være til rådighed mellem indsatte enheder og nationale myndigheder. Desuden er bataljonen ansvarlig for videreudvikling, test, validering og implementering af de føringsstøttekapaciteter, som de operative brugere efterspørger. Endelig skal bataljonen sikre bataljonens egen uddannelse, støtte den faglige uddannelse af de øvrige bataljoner ved Føringstøtteregimentet samt levere nødvendige faglige kurser inden for CIS, sikkerhed og krypto til Forsvarets enheder og myndigheder.
3 CISOPSBTN består, ud over Command Team og staben, af seks sektioner, der er ansvarlige for drift, videreudvikling og uddannelse. Driften dækkes af Satellitkommunikationssektionen, CIS Operationscenteret og Frekvenskontoret. Implementeringssektionen og Danish Mission Networking-sektionen står for videreudvikling og Uddannelsessektionen er ansvarlig for de strukturbestemte kurser, fjernundervisning og IT-uddannelsen.
Om stillingen
Stabschefen og næstkommanderende er direkte chef for de 10 medarbejdere, der indgår i staben og skal være klar til at overtage ledelsen af hele bataljonen, hvis chefen ikke er til rådighed.
Som stabschef og næstkommanderende er dine primære opgaver at:

• Lede og fordele arbejdet i staben, under inddragelse af medarbejdernes kompetencer
• Være ansvarlig for stabens uddannelse og vedligeholdelse af oparbejdede kompetencer
• Lede stabens virke i forhold til sektionernes opgaveløsning, herunder støtte chefens prioritering og sikring af sammenhæng på tværs af bataljonen
• Rådgive chefen om økonomi- og sikkerhedsspørgsmål
• Koordinere bataljonens virke i relation til studie- og udviklingsvirksomhed
• Være overordnet ansvarlig for CBRN-tjeneste ved bataljonen
• Være overordnet ansvarlig for IT-Service Management
• Repræsentere bataljonen ved møder ved foresatte og støttede myndigheder, enheder og stabe både nationalt og internationalt
• Være stedfortræder for chefen i dennes fravær
Om dig
Du er en erfaren major med en MMS eller tilsvarende uddannelse, og du har et godt kendskab til de CIS-løsninger, som Forsvaret anvender. Du forventes at have erfaring fra tjeneste ved operative enheder, da du i jobbet skal kunne koble de operative behov til de tekniske løsninger. Du har samtidig en god teknisk forståelse og kan omsætte denne viden til operativt brugbare løsninger. Om din baggrund er teknisk eller operativ er således ikke afgørende.
Du har stabserfaring fra højere stabe (minimum niveau III), idet mange af de løsninger, som sagsbehandlerne i staben og sektionerne udarbejder, vil skulle anvendes på både niveau II, I og i ministeriet. Du vil med din erfaring skulle vejlede og støtte alle bataljonens sagsbehandlere, som er tekniske eksperter.
Da mange af bataljonens opgaver ofte kommer ind med et kort varsel, skal du have en evne til på kort tid at identificere det væsentlige i en problemstilling og under inddragelse af staben og/eller bataljonens øvrige medarbejdere få udarbejdet optimale løsninger.
Henset til vores brede snitflade til internationale samarbejdspartnere, forventes det ligeledes, at du kan begå dig på engelsk i både skrift og tale. Du skal på skrift kunne omformulere teknisk komplicerede løsninger på en kort, letlæselig og forståelig facon, hvor du dog stadig formår at fastholde essensen af budskabet.
Du evner at samarbejde på tværs af grader, enheder og myndigheder i Forsvaret. Vi forventer desuden, at du er helhedsorienteret og nytænkende - og forstår at omsætte dette i en fagligt funderet opgaveløsning under inddragelse af bataljonens personel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos bataljonschef, oberstløjtnant Frank Valentin Nielsen (tlf: 72 82 65 00 eller mail fsr-3b-ch@mil.dk), eller kommende chef oberstløjtnant Jon Sørensen (mail nmr-03@mil.dk). Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er den 20. oktober 2019. Vi forventer at afholde samtaler senest i ugen derefter. Stillingen er til besættelse snarest.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

20.10.2019

Indrykningsdato

04.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent