Operationsofficer ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn


Operationsofficer ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn

Motiveres du af et arbejde, der kræver helhedssyn, samarbejdsevner, nytænkning og kompetencer indenfor operationer, uddannelsen af frivillige hjemmeværnssoldater samt information og kommunikation? Et job hvor du selvstændigt planlægger og tilrettelægger din egen dagligdag, opgaver og tilstedeværelse? Så skal du søge stillingen som operationsofficer ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn.
Om os
Ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn er vi 19 militære og civile medarbejdere, der forestår den daglige planlægning og gennemførsel af distriktets opgaver. Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn består af ca. 1400 frivillige aktive hjemmeværnsmedlemmer fordelt på 21 underafdelinger, og dertil en stor reserve på godt 2100 frivillige. Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn er en del af det nationale forsvar og beredskab, hvor vi samarbejder med det militære forsvar i bl.a. fælles uddannelses- og øvelsesaktiviteter, beredskabsplanlægning samt international tjeneste, og vi yder støtte til det omliggende civile samfund.

Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn er en arbejdsplads, hvor der er plads til det hele menneske, og hvor omgangstonen er professionel, men stadigvæk uformel. I dagligdagen er der rum til både sparring indenfor det faglige virke, samt en gensidig støtte på tværs.
Om stillingen
I dit daglige virke kommer du til at indgå i et samarbejde med yderligere fem officerer og to befalingsmænd i Operations- Planlægning og Uddannelsessektionen (OPU) alle fra hæren.

Du vil bl.a. få et koordinerende uddannelsesansvar for et antal af distriktets kompagnier, hvor du i samarbejde med kompagniledelsen støtter deres planlægning og gennemførelse af uddannelses- og øvelsesaktiviteter. Et ansvar, der indebærer at give kompagniet den støtte og vejledning, der gør det muligt for kompagniet at leve op til de opstillede mål.

Din mere operative funktion er sektionsleder, hvor du under gennemførelse af distriktets stabsarbejde fungerer som CH S9. Stillingen indeholder det samlede ansvar for distriktets informations- og kommunikationsvirksomhed samt kontakten til civilsamfundet.

Jobbet er selvstændigt og alsidigt med en interessant og afvekslende hverdag, hvor du selv har stor indflydelse på opgaveløsningen. Krav til distriktets parathed betyder desuden, at du vil indgå i distriktets vagtroste med en uges vagt af gangen (24-7). Vagten bestrides i princippet som tilkaldevagt.

Opgaver du bl.a. vil blive ansvarlig for:

• Virke som kompagniansvarlig for et antal hjemmeværnskompagnier. Opgaven er her, at monitere arbejdet i underafdelingen, herunder støtte og vejlede, således aftalte mål nås.
• Informations- og kommunikationsplaner i det fulde spektrum i fred, krise og krig, herunder håndtering af ekstern kommunikation i forbindelse med større indsættelser og øvelser m.m.
• Distriktets policy for intern og ekstern kommunikation, herunder hvervning og fastholdelse.
• Koordinerer udsendelse af distriktsrelateret kommunikation og information via alle elektroniske formidlingsplatforme – eksempelvis nyhedsbreve, nyheder på hjv.dk, sociale media og øvrige informationskanaler.
• Kontaktperson til andre af distriktets enheder med udadvendte aktiviteter og traditionspleje.

Der vil være mange selvstændige opgaveløsninger med stor mulighed for handlefrihed, idet opgaverne dog skal ses som en del af en større sammenhæng. Distriktets større opgaver, operationer eller aktiviteter, gennemføres som stabsarbejde.

Det overordnede ledelsesprincip er frihed under ansvar og rettidig omhu. Dette bl.a. fordi jobbet til tider kan kræve aften- og weekendarbejde.

Det vil være en fordel at være bosat på Fyn, men ikke et krav. Hvis det ikke er tilfældet, kan der i forbindelse med samtalen, forhandles alternative arbejdsvilkår.

Afhængig af evner og ønsker vil du i stillingen have mulighed for at blive udviklet til at indtræde på Forsvarets videreuddannelse for officerer.
Om dig
Du er kaptajn med videreuddannelsestrin I eller VUK. Såfremt du er premierløjtnant, skal du være vurderet egnet til udnævnelse og i gang med videreuddannelse.

Du evner at arbejde med de frivillige hjemmeværnssoldater, og du møder dem, hvor de er, herunder særligt at have respekt og forståelse for forskelligartetheden. Du evner at se informationsdomænet som en væsentlig del af operationer. Du er stærk til at kommunikere både mundtligt og skriftligt, og du forstår at anvende alle kommunikationsplatforme, herunder sociale medier. Kommunikationskompetencer som meget gerne må være kvalificeret igennem uddannelse og/eller udsendelse.

Du er samarbejdsorienteret og udadvendt og har gode sociale kompetencer. Jobbet indebærer en stor berøringsflade med frivillige hjemmeværnssoldater, samt civile og militære samarbejdspartner og der kræves en empatisk og fleksibel tilgang til tjenesten.

Opfyldelse af krav og forventninger til alle fokuskompetencerne er nødvendige for at løse op-gaven, især er fleksibilitet, styring/initiativ og kommunikation væsentlige, men det er planlægning, analytisk tænkning og helhedsorientering bestemt også.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4 som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenested vil være i Odense.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for Operations- og uddannelsessektionen MJ Morten Haubro Petersen på 72 13 27 02.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold er du velkommen til at kontakte HR-konsulent, KN Martin Fyrstenberg, på telefon 32 66 59 00.

Ansøgningsfristen er den 20. oktober 2019 og ansættelsessamtaler forventelig i uge 44.

Stillingen er til besættelse 01 DEC 2019 eller snarest herefter.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis der ikke er mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med ved en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM HÆRHJEMMEVÆRNSDISTRIKT FYN
Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn er det ene af seks Hærhjemmeværnsdistrikter i Landsdelsregion Vest.
Distriktets hovedkvarter er beliggende i gode faciliteter på Højstrup Øvelsesplads i den vestlige del af Odense. Distriktet er den østligste af Landsdelsregion Vests dispositionsenheder. Området er geografisk sammenfaldende med Fyns Politikreds, der dækker hele Fyn med om-kringliggende øer – i alt 10 kommuner. Distriktet har, inden for ansvarsområdet, ansvaret for Hjemmeværnets støtte til det øvrige forsvar, Politiet og samfundet generelt.

Hjemmeværnsdistriktet har til opgave at rekruttere frivillige soldater, opstille og uddanne kompagnier, således at de kan indsættes til støtte for Forsvaret, Politiet og til hjælp for den øvrige del af samfundet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.10.2019

Indrykningsdato

04.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent