Udenlandsk stabskursus i Hæren


Udenlandsk stabskursus i Hæren

Hærkommandoen udbyder én kursusplads ved The Joint Services Command & Staff Akademi i Shrivenham, England, i perioden september 2020 til juli 2021. Efter endt kursus i England udnævnes du til major (LG5) i en stilling ved Hærkommandoen i Karup eller i en af Hærkommandoen udpeget majorstilling.
Om os
Uddannelsen gennemføres som tilstedeværelse ved The Joint Services Command & Staff College (JSCSC) i tiden september 2020 til juli 2021 med et tre ugers introduktionskursus med opstart ultimo august 2018. Skolen er beliggende i Shrivenham og er en højt akkrediteret militær uddannelsesinstitution i England.

Sideløbende med Advanced Command and Staff Course tilbydes masteruddannelse (Masters of Arts in Defence Studies via Kings College London), som for Hærens vedkommende er obligatorisk for at ækvivalere den danske masteruddannelse.
Om stillingen
Uddannelsen ækvivalerer en Master i Militære Studier (MMS), og Hæren betragter tillige uddannelsens som ækvivalerende med Operations- og Føringsuddannelsen (OFU).
Du kan læse mere om uddannelsen, inkl. masteruddannelsen, her:

https://www.da.mod.uk/Course/ACSC

og

https://www.kcl.ac.uk/sspp/study/pgt.aspx
Om dig
Du kan søge uddannelsen, hvis du er uddannet officer og har gennemgået videreuddannelse trin I/L (VUT I/L, BTN- og BDE kursus) eller er meriteret herfor.

Det vægtes, at du er et af Hærens talenter, er velbedømt, har stabstjeneste på minimum afdelingsniveau, har opnået gode resultater fra taktik og stabsarbejde på de militære lederuddannelser, samt den taktiske og operative tjeneste på kaptajnsniveauet. Derudover vil det være en fordel at de gængse kriterier til optagelse på Operations- og føringsuddannelsen samt Master i Militære studier er opfyldt jf. Hærens Supplerende Bemandingsvejledning.

Det er ligeledes en fordel, hvis du har været udsendt i internationale operationer.

Du skal efter gennemgangen af uddannelsen forvente at forrette tjeneste ved Hærkommandoen i Karup eller i en af Hærkommandoen udpeget majorstilling indenfor Hæren. For den udvalgte kandidat anses ansøgningen således også som en ansøgning om efterfølgende tjeneste (og udnævnelse) i en LG5 stilling i Hæren.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Uddannelsen tilrettelægges som en udstationering efter udetillægsordningen, jf. FPTBST 566-2(A). Du kan læse mere om udstationering under udetillægsordningen på HR-portalen på FIIN (artiklen: Udstationering under udetillægsordningerne).

Desuden har du mulighed for at forhandle et funktionstillæg.

Der gennemføres lønsamtale forud for indtræden på uddannelsen i lighed med et stillingsskifte.

Ansættelsen er betinget af, at du til enhver tid kan bestå Forsvarets helbredsundersøgelse og kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse til NATO Secret samt opretholde denne under hele ansættelsesforløbet. Derudover skal ansøgere bestå sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved forsvarsakademiet.

Under uddannelsen er du arbejdstidsneutral, hvilket indebærer, at der ikke kan optjenes merarbejde og arbejdstidsbestemte ydelser.

Der vil blive udnævnelse til major (Løngruppe 5) i en stilling i Hærkommandoen i Karup eller en af Hærkommandoen udpeget majorstilling indenfor Hæren, efter endt uddannelse. Du vil blive kontaktet af Hærkommandoen ca. seks måneder før endt uddannelse mhp. en dialog om kommende funktion/tjeneste. Det forventes, at du forbliver i den udpegede funktion minimum to år efter endt kursus.

Øvrig information:
Ved uddannelsens start skal evt. merarbejde være afviklet.

Ansøgning og ansøgningsfrist:
Motiveret ansøgning og CV vedlagt alle relevante bilag, herunder seneste FOKUS, der ikke må være mere end 6 måneder gammel, sendes elektronisk via linket "Søg den ledige stilling". Bemærk også, at din ansøgning skal have relevant påtegning/stillingtagen jf. din myndigheds interne procedure.

Ansøgningsfristen er 17. november 2019 Forsvarsministeriets Personalestyrelse vil behandle ansøgningerne parallelt med ansøgningerne til MMS hold 2020 -2023 og forventer at besvare ansøgningerne primo februar 2020.

Vær opmærksom på, at såfremt du ønsker at ansøge om optagelse på MMS og/eller OFU, hvis ikke optaget på det udenlandske stabskursus, skal dette gøres separat.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Udland

Lokation

Udlandet

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

17.11.2019

Indrykningsdato

04.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent