Faglærer indenfor militær kommunikation til Center for taktik


Faglærer indenfor militær kommunikation til Center for taktik

Har du brug for stabilitet efter en årrække med sejlende tjeneste – Og er almindelig stabstjeneste i land en tand for kedeligt?

Center for Taktik søger en befalingsmand, som underviser og søtræner inden kommunikations fagområdet.
Om os
Center for Taktik (TAC) er et maritimt videns- og kompetencecenter med fokus på undervisning, træning og udvikling af doktriner inden for alle aspekter af maritim krigsførelse. Vores hovedopgave er at uddanne og bidrage til træning af Søværnets besætninger og vores primære kursusdeltagere i denne forbindelse er KI- og KU-stampersonel, vagtchefer og taktiske officerer.

TAC er beliggende i Frederikshavn. Som ansat på Center for Taktik vil du blive ansat i en organisation, hvor der er plads til at føre faglige diskussioner på tværs af graderne. Her hersker der en kultur, der i vid udstrækning giver medarbejderne mulighed for at påvirke beslutninger via faglige argumenter.

Vi arbejder med frihed under ansvar. Der vil naturligvis være tilfælde, hvor det er nødvendigt for dig at være til stede i Frederikshavn, eksempelvis når du har undervisning - men der kan sagtens aftales dage med hjemmearbejde, når det kan passes ind..

Om stillingen
Som faglærer i faggruppe CIS (Communication and Information Systems) får du ansvar for uddannelser indenfor kommunikations fagområdet. Du vil i tæt samarbejde med dine kollegaer i faggruppen, være med til at forestå undervisning indenfor taktisk, visuel, operativ kommunikation og Krypto.

Specifikt omfatter stillingen:
- Kryptokustodefunktionen ved TAC (alternativ kustode)
- Undervisning i kryptoforvaltning og betjening af kryptoudstyr.
- Undervisning i taktisk, visuel og operativ kommunikation.
- Udvikling og vedligeholdelse af uddannelsesdokumentation.
- Udvikling af Fjernundervisning som støtte/erstatning for eksisterende tilstedeværelsesuddannelse.
- Sagsbehandling inden for fagområdet.
- Faglig rådgivning inden for fagområdet til andre myndigheder.
- Varetagelse af rollen som kursusleder for uddannelser på menigt niveau og mellemlederniveau i samarbejde med resten af faggruppen.
- Støtte til faggruppens øvrige uddannelsesaktiviteter med henblik på at sikre faglig redundans og stabilitet.”

Stillingen er med fast tjenestested i Frederikshavn, og tjenesten vil primært finde sted på TAC, men du skal påregne ca. 30 rejsedage om året.

Udover egentlige uddannelser på TAC foregår en del af undervisningsaktiviteterne som ”Seariding”, hvor TAC personel medsejler på enhederne for at støtte ombord, herunder på forløbene ved Neustadt og FOST. Planlægning af ”Seariding” sker i tæt samarbejde med den enkelte medarbejder under hensyntagen til egne ønsker og med afsæt i en fornuftig balance imellem arbejde og privatliv.


Som medarbejder ved TAC får du et job, hvor det altovervejende fokus ligger på at uddanne Søværnets sejlende personel. Stillingen giver dig samtidigt rig mulighed for faglig fordybelse indenfor fagområdet.

Som beskrevet giver tjeneste på TAC dig stor mulighed for selv at tilrettelægge arbejdsdagen. Handlingsprogrammet som styrer TAC produktion er aftalt for et år ad gangen, og ændres sjældent. Dette giver stabilitet og gør, at du som medarbejder får mulighed for at planlægge med en lang tidshorisont. Alt sammen noget som gør tjenesten på TAC forenelig med et godt familieliv.

Tjeneste på TAC skal hænge sammen med dine ønsker om uddannelse, kurser og fastholdelse af faglige kompetencer. Sammen med faggruppelederen vil der blive aftalt en udviklingsplan, der understøtter dit virke i stillingen samt i den udstrækning det er muligt, passer med dine ønsker for fremtiden.

Om dig
Du har baggrund som oversergent af kommunikationslinjen i Søværnet.

Du har interesse for fagområderne og har lyst og drivkraft til at fordybe dig videre.

Du besidder lysten til at formidle din viden og erfaringer til personel på alle niveauer.

Stillingen kan også søges af erfarne sergenter. I så fald vil der ved ansættelsen blive udarbejdet en uddannelsesaftale, der muliggør udnævnelse til næste grad. Dit faglige niveau er vigtigere end din grad.

Du er, eller kan blive, sikkerhedsgodkendt til COSMIC TOP SECRET, og du skal kunne bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til chefen for Uddannelsessektionen, orlogskaptajn Jens Hansen, på telefon 72 85 53 40 eller mail 2E-TAC-CHUD@mil.dk

Alternativt: CSG John Rasmussen, SCA-K-BEM02, Telefon: 72 85 75 22

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 14. oktober 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 43.

Stillingen er til besættelse 1. november 2019

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

14.10.2019

Indrykningsdato

20.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent