Udstationering: Stabsofficer til Support Division ved HQ ARRC


Udstationering: Stabsofficer til Support Division ved HQ ARRC

Er du klar til nye udfordringer i et multinationalt, udfordrende og spændende miljø ved Headquarters Allied Rapid Reaction Corps (HQ ARRC), og brænder du for at arbejde med logistik og operationer? Så kan stillingen som stabsofficer (SO-2 Movement & Transportation Ops Plans) i Support Division være noget for dig.
Nogle års tjeneste i et stort multinationalt NATO-hovedkvarter – og i et britisk miljø - er både fagligt og kulturelt udviklende, og det vil være en betydelig ballast for din videre karriere i Forsvaret.
Om os
HQ ARRC er det ældste og mest deployerbare af de ni High Readiness Force (Land) hovedkvarterer, som NATO har til rådighed til hurtig indsættelse i konfliktområder. Hovedkvarteret kan indsættes i fire forskellige roller; Joint Task Force HQ, Corps HQ, Multi-corps (armé) HQ og Land Component HQ. Alt i alt kan HQ ARRC have op til 120.000 tropper underlagt.

Det britisk ledede HQ ARRC er præget af en høj grad af professionalisme og innovation og har effektivt demonstreret sin værdi som NATO’s foretrukne landmilitære hovedkvarter i flere skarpe indsættelser, bl.a. ved NATO’s interventioner i Bosnien og Kosovo samt to gange i Afghanistan.

I 2020 bliver HQ ARRC certificeret m.h.p. at stå i beredskab for NATO som Corps HQ i perioden 2020-21. Der forestår derfor en række spændende opgaver i de kommende år, som bliver fyldt med relevante og udfordrende aktiviteter.

Hovedkvarteret består i fredstid af ca. 450 militære medarbejdere, hvoraf omkring 60 % er fra Storbritannien, mens resten fordeler sig mellem 21 andre nationer. I krise og krig vil hovedkvarteret blive boostet til over 800 mand. Danmark er den fjerdestørste bidragyder med 12 stabsofficerer, heraf to af reserven. Hertil kommer et dansk NSE.

Du kan læse mere om hovedkvarteret her: https://arrc.nato.int/

Som dansker vil du opleve HQ ARRC som en dynamisk og meget fleksibel arbejdsplads, hvor der er gode muligheder for at videreudvikle dine militærfaglige, sproglige, og relationelle kompetencer. Som stabsofficer har du stor indflydelse på udviklingen af dit stillings- og ansvarsområde i tæt samspil med din chef.

Hovedkvarteret er placeret i Imjin Barracks nær byen Gloucester i det vestlige England, ca. to timers kørsel vest for London. Området er meget naturskønt og byder på mange muligheder.
For både den udsendte og den eventuelt medfølgende familie er HQ ARRC samlet set et meget attraktivt tjenestested, både professionelt og socialt. De danske medarbejdere og deres familier trives godt, og eventuelle skolesøgende børn vil få mulighed for en unik international skolegang med et højt sprogligt udbytte og en god forståelse for andre landes kulturer.
Om stillingen
Du indgår som stabsofficer og souschef i Movement & Transport (M&T) sektionen, hvor dine primære arbejdsopgaver vil være planlægning og koordinering af M&T opgaver under operationer, øvelser og det daglige arbejde i HQ.

Du er samtidig hovedansvarlig for at udvikle, koordinere og implementere NATO procedurer i sektionens direktiver, SOP/SOI´er og planer. Som fast medlem af den operationelle koordinations- og planlægningsgruppe (OCPG) i HQ ARRC er du ansvarlig for at udarbejde de M&T relevante dele af HQ ARRCs planer under operationer og øvelser.

Du repræsenterer desuden hovedkvarteret i NATO relaterede M&T koordinationsmøder og konferencer, og du støtter ligeledes andre NATO hovedkvarterers aktiviteter herunder øvelser.

M&T er en del af Support Division (Spt Div) og ledes af en britisk brigadier (brigadegeneral). I Spt Div indgår ligeledes G1, G4, G8 og Medical Branch. M&T sektionen ledes af en DACOS som er oberstløjtnant; en stilling som p.t. er ubesat, men som medio 2020 forventes bemandet af en spanier. Derudover arbejder du til daglig sammen med en britisk major fra UK Army, en Squadron Leader (major) fra Royal Air Force, en Warrant Officer (chefsergent) fra UK Army og en Chief Corporal Major fra den italienske hær.

Du skal årligt påregne 4-6 ugers øvelsesvirksomhed – afhængig af HQ ARRC aktivitetsniveau det pågældende år. Derudover forventes det, at du deltager i 2-3 ugers eksterne branch træningsaktiviteter fordelt over kalenderåret samt ca. 2-3 ugers tjenesterejser til div. møder, konferencer m.m.

Om Brexit:
Som dansk tjenstgørende er du omfattet af NATO’s Status of Forces Agreement (SOFA) samt af den Memorandum of Understanding (MOU), som de deltagende lande i ARRC har indgået. Du er samtidig udsendt af den danske stat i rammen af NATO og altså ikke i rammen af EU. Til trods for de øjeblikkelige usikkerheder omkring Brexit er der derfor ingen kendte risici for din og din families status eller sikkerhed som udstationerede i Storbritannien, heller ikke i tilfælde af et såkaldt ”Hard Brexit”.
Om dig
Du skal have gennemført VUT-II(L), et ækvivalerende udenlandsk stabskursus eller MMS. Måske har du en civil master suppleret med obligatoriske moduler fra FAK. Alternativt er du optaget på og påbegyndt MMS, hvor du i givet fald vil blive ansat på en uddannelsesaftale. Du skal have gode lederegenskaber og en grundlæggende forståelse for landmilitære operationer. Du skal herunder have erfaring og forståelse for logistik på troppeenhedsniveau.

Du skal være tolerant og fleksibel og kunne udvise den takt og kulturelle forståelse, som er nødvendig for at kunne begå sig i et multinationalt miljø. Du skal kunne trives med, at arbejdsprocesser, tempo, den daglige ’battle rhythm’, omgangsformer m.m. ofte er anderledes end i Danmark. Du skal også kunne sætte pris på muligheden for fordybelse og herunder, at det forventes af dig, at du med tiden bliver en faglig kapacitet inden for dit felt.

Du skal være uddannelses- og helbredsmæssigt godkendt til internationale operationer, og du skal forud for tiltrædelse i stillingen have gennemført kursus for enkeltmandsudsendte (EMU) og i det hele taget opretholde status i forhold til det beredskab, ARRC til enhver tid er underlagt.

I henhold til din funktionsbeskrivelse skal du gennemføre nogle obligatoriske kurser på NATO School i Oberammergau hhv. Lissabon. I det omfang du ikke skulle have mulighed for at gennemføre dem alle inden mødet, kan der efter omstændighederne være mulighed for at gennemføre enkelte af kurserne efter din tiltræden (Danmark er i alle tilfælde forpligtet til at finansiere kursusdeltagelsen). Kurserne er:
• NATO Staff Officer Orientation Course.
• NATO Movement Course.
• LOGFAS M&T Fundamental Course.
• LOGFAS EVE user Course.

Stillingen kræver gode engelskkundskaber, og du skal derfor kunne bestå engelsk sprogtest SLP 3-3-3-3, jf. NATO STANAG. Derudover skal du kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET og kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen samt besidde grundlæggende færdigheder inden for de normale MS-Office applikationer.
Ansættelsesvilkår
Der er tale om en fast stilling som major i Hæren (M331) med fast tjenestested i Innsworth, UK.

Stillingen besættes efter protokollatet af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om
officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner. Hvis du allerede er
ansat som tjenestemand i Forsvaret, kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da
fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Hovedorganisationen af Officerer i Danmark og
Forsvarets Personeltjeneste om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen besættes som udgangspunkt pr. 1. august 2020, for en periode på 3 år. Under udstationeringen vil du oppebære udetillæg efter udetillægsordningen. Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde informationer om forhold under udstationering. Her kan du ligeledes få et overblik over det forventede udetillæg.

Kontakt og ansøgning
Ansøgningsfristen er den 18. oktober 2019. Vi forventer at afholde samtaler snarest muligt derefter, primært via Skype.

Yderligere oplysninger om hovedkvarteret og dets virke, vilkårene som dansker i UK m.m. kan indhentes ved den danske Senior National Officer (ÆDO) i Storbritannien, oberst Jakob Henius på telefon +44 7789 917 009 eller +44 1452 718 473 eller via mail henius@mil.dk (FIIN: HQARRC-001). Oplysninger vedr. stillingsindhold og kommende opgaver kan indhentes ved den nuværende stillingsindehaver, oberstløjtnant (+) Dennis Hansen på telefon 0044 754 350 1220 eller via e-mail stentzhansen@gmail.com hhv. FIIN: HQARRC-004@FIIN.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent kaptajn Palle Hvirvelkær via mail FPS-BA-BS108@FIIN.DK eller på telefon 72 81 96 80.

Ansøgningen stiles til den danske Senior National Officer (ÆDO) i Storbritannien.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgning”.

FOKUS og referencer kan vedhæftes, men er ikke et krav.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(GB) INNSWORTH

Lokation

Udlandet

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

18.10.2019

Indrykningsdato

18.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent