Efterretningsbefalingsmand til Command Support Battalion


Efterretningsbefalingsmand til Command Support Battalion

Er du klar til at tage nye udfordringer op, og bringe dine militære kompetencer i spil inden for den taktiske efterretningstjeneste?
Om os
Til støtte for Multinational Division North (MNDN) har Føringsstøtteregimentet oprettet en Command Support Battalion (CSBn). CSBn består af: en stab, et dansk kompagni (KMP), et estisk KMP samt et lettisk KMP. CSBn er ansvarlig for at håndtere alle praktiske forhold til støtte for MNDN opgaveløsninger i: fred, krise og krig, herunder opgaver som nationalt støtteelement (NSE).
Det multinationale hovedkvarter har dele af staben placeret i Karup og øvrige dele i Adazi, Letland. CSBn er placeret i Fredericia, og har medarbejdere fast tjenestegørende i såvel Fredericia og Karup som i Adazi, til direkte støtte af MNDN hovedkvarteret.

Den stab du vil blive en del af, består af: en administrationssektion, en efterretningssektion, en operationssektion, en logistiksektion, en CIS sektion samt en økonomisektion. Staben ved CSBN er ligeledes multinational, hvorfor stillingerne vil være besat af både dansk og lettisk personel. Nogle stillinger vil være med fast tjenestested i Danmark og andre med fast tjenestested i Adazi.

Du vil være fast tjenestegørende i Fredericia og direkte underlagt stabschefen.

Om stillingen
Som efterretningsbefalingsmand og analytiker er din primære opgave at forestå analyser, herunder at bearbejde og omsætte indhentet information fra forskellige indhentningsmidler til relevante efterretninger til brug for bataljonens opbygning af det efterretningsmæssige billede af kamppladsen i planlægningsfasen forud for brigadens indsættelse og under igangværende operationer.

Under garnisonstjeneste vil du blandt andet skulle virke som faglærer og instruktør i diverse fag.

Den største opgave er analyse. Analysearbejdet gennemføres under anvendelse af en række forskellige analyseværktøjer og i samarbejde med resten af cellen, brigadestaben efterretningspersonel og indhentningsmidlernes analysekapaciteter.

Der pågår stadig udviklingsarbejde omkring bataljonens organisation og de efterretningsmæssige kapaciteter, og hvorledes arbejdsgangene skal foregå i rammen af brigadens nye føringskoncept. Udviklingsarbejdet indebærer også opgaver i relation til udvikling af enhedens kapacitet og opgaver i forhold til hærens udvikling indenfor føring og efterretningstjeneste.

Stillingen har en stor grad af selvstændighed, mulighed for egen faglig fordybelse og udvikling. Tjenesten består af kontorarbejde, funktions- og enhedsuddannelse, øvelsesaktivitet, evt. deltagelse i beredskab samt mulige indsættelser i internationale operationer.
Om dig
Du er seniorsergent og besidder veludviklede kommunikative evner, og behersker engelsk i skrift og tale. Du har gode analytiske anlæg, som du evner at bringe i spil i mødet med kamppladsens dynamik og uforudsigelighed.
Du har B og C kørekort og kvalifikationer som: køreinstruktør, infanterifaglærer, skydelærer og skydeinstruktør, vægtes tungt i beslutningen vedr. ansættelse.

Det er afgørende, at du er i stand til at sætte informationer i kontekst, sammenholde disse og uddrage konklusioner på denne baggrund. Initiativ og kreativitet er vigtige egenskaber at bringe i spil.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for CS Bn; oberstløjtnant J.H. Hansen på telefon: 72 83 14 00 / 41 77 33 16, email: MNDN-CB-COM@FIIN.DK
Ved kontakt bedes du som minimum sende en mail, idet chefen gennemfører en del tjenesterejser i udlandet, hvilket kan vanskeliggøre telefonisk kontakt.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.
Ansøgningsfrist er den 24. september 2019, og ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter. Stillingen er til besættelse snarest muligt. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM MULTINATIONAL DIVISION NORTH
Multinational Division North (MND N) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.
MND N er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af alle felthærstyrker i de baltiske lande, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum med op til seks brigader, herunder en dansk brigade, i operationsområdet indtil eksempelvis NATOs hurtige udrykningsstyrke og efterfølgende opfølgningsstyrker ankommer.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til syv brigadestabe. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet med henblik på at skabe en sammenhængende plan på tværs af landegrænser, der i højere grad tager højde for NATOs operative planlægning.
Herudover bidrager MND N til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

24.09.2019

Indrykningsdato

11.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent