Dansk forbindelsesofficer og militær sagsbehandler ved NATO Support and Procurement Agency, Capellen, Luxembourg.


Dansk forbindelsesofficer og militær sagsbehandler ved NATO Support and Procurement Agency, Capellen, Luxembourg

Vil du være en del af et dynamisk nationalt og internationalt miljø i vores forbindelsessektion, hvor udvikling, optimering samt fokus på soldaten er en naturlig del af en travl hverdag? Er du fleksibel i din opgaveløsning og kan du skabe resultater i en fremsynet og anderledes virksomhed, så er du måske personen, vi ønsker at ansætte som dansk forbindelsesofficer i Luxembourg.
Om os
Forbindelsessektionen er fysisk placeret i Ballerup, men er en del af staben i Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution - en moderne division i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Forbindelsessektionen har bl.a. til opgave at støtte koordination og gennemførelse af den generelle drift i Forsvarets Forsyning, Depot & Distribution i forhold til den resterende del af styrelsen. Herudover er sektionen ansvarlig for varetagelse af forsvarets opgaver i relation til NATO Support and Procurement Agency i Luxembourg.

Vi er serviceorienterede, innovative og fungerer som en koordinerende sektion i relation til forsyningstjenesten til hele Forsvaret. Sektionen har et direkte samarbejde med værnene om løsning af logistiske udfordringer - såvel nationalt som internationalt. Vi lægger vægt på samarbejde, et godt arbejdsmiljø samt trivsel, og vi prioriterer at løse vores opgaver med et højt fagligt indhold, hvor alle i sektionen har gode muligheder for at præge processer og har frie hænder til at udvikle egen stilling.

Sektionen er bindeled mellem Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og forestår blandt andet igangsætning af interne tværgående projekter. Sektionen støtter staben i f.m. vidensdeling til vore afdelinger og Forsvarskommandoen.

Sektionen består af en civil chef med militær baggrund samt tre militære sagsbehandlere, som hver især er tilknyttet de tre værns kapacitetsansvarlige i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Den danske forbindelsesofficer ved NATO Support and Procurement Agency i Capellen, Luxembourg indgår ligeledes i sektionen.
Om stillingen
Som dansk forbindelsesofficer og militær sagsbehandler får du en central og koordinerende rolle, og du vil komme til at arbejde med en bred vifte af logistiske opgaver, der omfatter drift, udvikling og optimering af Forsvarets brug af og samarbejde med NATO Support and Procurement Agency i Capellen.

Stillingen omfatter bl.a. følgende opgaver:

• Opsøge nye forretningsmuligheder for dansk forsvar og dansk industri samt rapportere disse til relevante myndigheder.
• Virke som kontaktpunkt mellem agenturet og det danske forsvar samt behandling af policysager i koordination med sektionschefen.
• Repræsentere nationale danske myndigheder vedrørende den praktiske koordination af operationelle sager henhørende til den logistiske støtte til det danske Forsvar.
• Deltage i møder der findes relevante i forhold til hovedopgaven, samt fungere som dansk deputy i agenturets bestyrelsesmøder samt møder i Logistics, Finance, Administration and Audit Committee.
• Selvstændigt behandle, koordinere og rådgive i sager af logistisk karakter (forsyningsmæssige, finansielle og tekniske) i samråd med danske myndigheder.
• Modtage materiel der rekvireres via agenturet samt tilrettelægge transporten heraf til Danmark i overensstemmelse med gældende retningslinjer med særlig opmærksomhed på transport af højtprioriterede leverancer samt transport af farligt og/eller klassificeret gods.
• Gennemføre opfølgning i forhold til såvel agenturet som Danmark vedrørende manglende forsendelser, transportskader samt finansielle forhold.
• Virke som kontaktpunkt for danske virksomheder i forbindelse med henvendelser til agenturet, herunder initiere kontakt til relevante personer.

Der må årligt påregnes 10 - 20 dages rejseaktivitet.

Du vil blive udsendt med tjenestested ved NATO Support and Procurement Agency i Capellen, Luxembourg. Du vil endvidere midlertidigt blive tillagt grad af oberstløjtnant (M/401).
Om dig
Du er en dynamisk og selvstændig officer med gode samarbejdsegenskaber og lyst til at arbejde med sagsbehandling inden for et bredt spektrum i relation til national og international logistik.

Du har en logistisk baggrund, gerne som chef for en logistisk enhed. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra internationale missioner og har gjort tjeneste ved et NATO hovedkvarter.

Du er en rutineret bruger af MS-office pakken og har erfaring med dokumenthåndtering via KESDH.

Det er afgørende, at du kan holde mange bolde i luften samtidigt, kan arbejde selvstændigt, udvise initiativ samt at du er i besiddelse af gode analytiske evner. Grundet deltagelse i diverse internationale arbejdsgrupper og partnerskaber er det vigtigt, at du har gode diplomatiske evner.

Du vil få en stor kontaktflade med de øvrige nationers forbindelsesofficerer og agenturets stab i Capellen, og det er derfor vigtigt, at du er god til at formulere dig mundtligt og skriftligt på engelsk.

Du har et godt humør, en positiv indstilling og trives i et dynamisk internationalt miljø med en bred sammensætning af civile og militære kollegaer.

Vi forventer, at du har gennemført videreuddannelse for ledere (MMS, VUT-II m.m.).

Førerbevis til personvogn er et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, det vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter. Du modtager desuden et skattefrit udetillæg. Mere om dette kan ses på Forsvarets hjemmeside, hvor du kan læse om udetillægsordningen.

Er du ansat i Forsvaret i dag, kan du på Forsvarets HR-portal på FIIN også finde information om forhold under udstationering. Her kan du bl.a. beregne det forventede skattefri udetillæg. Derudover er det muligt at forhandle et funktionstillæg ved ansættelsen.

Forud for tiltrædelse skal du opfylde flg. forudsætninger:

- Bestået forsvarets fysiske basiskrav.
- Være helbredsgodkendt til "egnet uden begrænsninger"(helbred og tænder).
- Bestået sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.
- Sikkerhedsgodkendt til NATO SECRET.

Fælles for alle Q’er er, at de skal kunne opretholdes under hele ansættelsesforløbet.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende institutioner. Stillingen besættes som udgangspunkt for en fireårig periode – dog kan perioden variere under hensyn til behov.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du fået lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Forbindelsessektionen, Chefkonsulent Claus Søndergaard Bloch på telefon 42 15 80 96.

Spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesvilkår rettes til HR-konsulent Martin Robert Fyrstenberg på telefon 72 81 91 76.

Ansøgningsfristen er 1. oktober 2019. Vi forventer at kunne gennemføre samtaler i uge 44 og 45 med henblik på mulig ansættelse pr. 1. maj 2020.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis der ikke er mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med ved en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.

FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 7 mia. kr. af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

OTAN/NATO

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

01.10.2019

Indrykningsdato

02.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent