Rådighedsstilling - Kompagnichef til Totalforsvarsstyrkekompagni ved Københavns Vestegn


Rådighedsstilling - Kompagnichef til Totalforsvarsstyrkekompagni ved Københavns Vestegn

Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn søger en operativt fokuseret kompagnichef af reserven til Totalforsvarsstyrken ved distriktet. Så hvis du ønsker et spændende, afvekslende og anderledes rådighedsstilling, der både udvikler dig operativt som chef og fører i Forsvaret og samtidigt styrker dine civile ledelseskompetencer som ansvarlig for en reserveenheds opbygning og drift, er muligheden her.
Om os
Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn er en operativ landmilitær myndighed under Landsdelsregion Øst, som består af seks hærhjemmeværnsdistrikter. Vi opstiller, uddanner og indsætter enheder fra Hærhjemmeværnet.
Hjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn består af 11 underafdelinger fordelt på patrulje- og overvågningsenheder, stabs-, infanteri-, bevogtnings- og politikompagnier samt et tambourkorps. Enhederne er bemandet med frivilligt personel, og den aktive struktur ved distriktet består af cirka 850 frivillige hjemmeværnssoldater. Distriktet administrerer derudover en reservestyrke på godt 1850 frivillige og opstiller desuden enheder til Forsvarets Totalforsvarsstyrke.

Totalforsvarsstyrkekompagniet er en reserveenhed, som indgår i Totalforsvarsstyrken og kan indkaldes ved kriser for at øge samfundets robusthed. Enheden ledes af reservister, som udgør den føringskadre, der uddanner og fører enheden ved indkaldelse. Enhedens delinger bemandes af hjemsendte værnepligtige, som har gennemgået hærens basisuddannelse (HBU).
Kompagniet består af kommandosektionen samt tre delinger med hver tre grupper. Kompagniet er enkadreret med officerer af reserven og befalingsmænd af reserven, der løbende vedligeholder evnen til at indkalde, uddanne og føre de hjemsendte HBU-soldater. Føringskadren støtter desuden uddannelsen ved både distriktets øvrige enheder og andre relevante føringskapaciteter ved både Hærhjemmeværnet og Hæren.


Samarbejdet ved distriktet foregår i et positivt og uformelt miljø, hvor vores fokus er på at skabe de bedst mulige betingelser for vores frivillige hjemmeværnssoldaters samt Totalforsvarsstyrkens virke. Målet er at opstille veluddannede kapaciteter til støtte for militære og civile myndigheder.
Distriktet kendetegnes ved en velfungerende udvidet stab, hvori der – udover de fastansatte – indgår såvel frivilligt hjemmeværnspersonel som reservister. Staben er veluddannet og indgår i faste beredskaber med henblik på operativ planlægning og støtte til samfundet.
Distriktet er placeret i Jonstruplejren med et geografisk ansvarsområde sammenfaldende med den lokale politikreds Københavns Vestegns Politi, hvilket omfatter de 11 kommuner på vestegnen.

Om stillingen
I designeringsfunktionen som kompagnichef af reserven varetager du sammen med næstkommanderende af reserven rekruttering, kommunikation, administration, uddannelse og føring af kompagniet under forberedelse, øvelse og indsættelse.
Du deltager desuden aktivt i planlægningen og gennemførsel af uddannelses- og øvelsesaktiviteter.
Vi forventer, at du aktivt deltager i distriktets udvikling af føringskoncepter og enheder, hvilket bl.a. betyder deltagelse i aktiviteter min. 10 dage årligt fordelt på både hverdage og weekender.

Om dig
Du har mod på en spændende rådighedsstilling i Forsvarets Reserve og ønsker at være primær drivkraft for kompagniet og en af distriktets nøglespillere for udvikling af Totalforsvarsstyrken. Du har en operativ baggrund fra hæren, og har gjort tjeneste som enten linjeofficer eller reserveofficer.
Du er energisk, fleksibel og dedikeret med en høj grad af selvstændighed. Du har drive og fører med dig selv som forbillede, din enhed til resultater med fokus på initiativ og ansvarsfølelse.
Du besidder en god forståelse for operative forhold baseret på egen erfaring fra tidligere tjeneste – eller er parat til at opbygge denne viden og erfaring som en del af dit virke som kompagnichef af reserven.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark. Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for reserveenheden ved Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn major Allan Hjort på telefon 24 99 86 60 eller distriktschefen oberstløjtnant Vilhelm Roy Elsang på telefon 40 32 0171 eller mail: HDKVE-CH@FIIN.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på på telefon 72 81 91 91 eller mail: FPS-BA-BSS06@FIIN.DK

Ansøgningsfristen er den 15. september 2019.

Stillingen er til besættelse 1. oktober eller hurtigst muligt og Ansættelsessamtaler planlægges gennemført i uge 38 og 39.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal oploades som pdf.

OM LANDSDELSREGION ØST
Landsdelsregion Øst er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen. Landsdelsregionen refererer operativt til Forsvarskommandoen.
Vi har fokus på nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker hele Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.
Regionens primære opgave er, at støtte Forsvaret samt løse og varetage militære opgaver. Vi koordinerer militære opgaver i regionens ansvarsområde, og indgår som en af komponenterne i Totalforsvaret.
Ligeledes koordinerer vi den samlede militære støtte til samfundet i forbindelse med f.eks. naturkatastrofer, ekstremt vejrlig og terroranslag. Regionen har et tæt samarbejde med Landsdelsregion Vest (Jylland og Fyn), Forsvarskommandoen, Politiet og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.
Regionsstaben har 40 civile og militære medarbejdere og består af Operations-, Planlægnings- og Uddannelsessektionen (G3/5/7), Efterretnings- og Informationsoperationssektionen (G2/9) og Logistiksektionen (G1/4/8).


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 2 (HPRD) - Reserven

Ansøgningsfrist

15.09.2019

Indrykningsdato

26.08.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent