Rådighedsstilling - Seniorsergenter af reserven til 1. Eskadre Reserveenhed


Rådighedsstilling - Seniorsergenter til 1. Eskadres reserveenhed.

Har du tidligere været en del af sergentgruppen i Søværnet, og savner du stadig tjenesten og kammeratskabet - herunder duften af hav, morgenkaffen i brovingen eller lyden af en hovedmotor der starter op? Eller er maritim sikkerhed lige dig?
Hvis ja, og du drømmer om at komme tilbage til Søværnet for at løse en meningsfuld opgave, så er det måske noget for dig at blive en del af 1. Eskadres reserveenhed?
Om os
Søværnet er ved at opbygge reserveenheden, således denne er klar ved en eventuel mobilisering af reservestyrken.

Søværnets reservister træner i deres designeringsfunktion ved eskadrens sejlende enheder og til tider ved Center for Maritim Sikkerhed. Reservestyrken repræsenterer personel på tværs af både rang og fagspecialer.

Reservestyrken administreres af en lille ledelsesgruppe, der selv er personel af reserven og som refererer direkte til stabschefen ved 1. Eskadre.

Vi har alle en baggrund fra Forsvaret, og vi deler en stærk tilknytning hertil. Vi ser det som et stort privilegie fortsat at kunne bevare kontakten og bidrage til opgaveløsningen. Denne holdning præger vores opgaveløsning. Vi har en uformel omgangstone og nyder godt af hinandens meget forskellige baggrunde og kompetencer civile såvel som militære.

Vores formål er at understøtte 1. Eskadre i den daglige opgaveløsning både i den operative struktur og i skolestrukturen. Puljen af egnet reservepersonel skal udvides og denne opbygning pågår netop nu, derfor har vi brug for dig.

Vi arbejder målrettet på at skabe et miljø, hvor de tilknyttede reservister oplever, at det er meningsfuldt, udviklende og motiverende at investere deres tid i at gøre rådighedstjeneste i Søværnet.

Vi er en succes, når både sejlende enheder, skoler og stabe oplever, at reservisterne medvirker til at øge robustheden og fleksibiliteten i opgaveløsningen.

Vi mødes mindst én gang om året til et reserveseminar, hvor vi kombinerer vedligeholdende uddannelse og socialt samvær.
Om stillingen
Som befalingsmand af reserven i 1. Eskadre får du mulighed for at bevare kontakten til Søværnet og deltage i mange spændende opgaver. Afhængig af hvor meget tid du kan afsætte til Søværnet, vil du kunne bibeholde eller generhverve nogle af dine formelle kompetencer.

Træning i din designeringsfunktion som befalingsmand af reserven, kan eksempelvis ske om bord i de sejlende enheder, under øvelser, eller ved Center for Maritim Sikkerhed i Frederikshavn inden for sanitet, håndvåben eller Maritime Force Protection (MFP) etc.

Reserveområdet er et område, der har stor politisk og ledelsesmæssig bevågenhed, hvilket betyder, at det er en prioriteret opgave at få opbygget Forsvarets reservestyrke. Det er samtidig et job med stor fleksibilitet og frihed, hvor du har selv indflydelse på planlægning af arbejdstiden.
Om dig
Du har tidligere gjort tjeneste som befalingsmand, og er måske i gang med en civil uddannelse eller er ansat ved en civil arbejdsgiver.

Det at virke som reservist ser du som et positivt afbræk fra din civile hverdag og du går til opgaverne med omhu og godt humør.

Udover motivation for stilingen som reservist, har du udpræget gode samarbejdsevner og er ikke bleg for at yde en ekstra indsats.

Som befalingsmand i reserven har du en professionel og ansvarsbevidst tilgang til opgaverne, er initiativrig samt formår selvstændigt at igangsætte opgave- og problemløsninger.

Antallet af indkommanderingsdage varierer og er afhængig af 1. eskadres behov sammenholdt med dine muligheder for tjeneste. Dog skal du som minimum kunne afsætte 5 dage om året og det er vigtigt, at dette på forhånd er forventningsafstemt med din civile arbejdsgiver.

For befalingsmænd til den sejlende rådighedstjeneste skal du som minimum have:
• Gennemført en af Forsvarets befalingsmandsuddannelser
• Forrettet minimum 3 måneders sejlende tjeneste
• Erfaring med sejlads i Nordatlanten er en fordel, men ikke et krav
• Kendskab til Forsvarets forvaltning, herunder vil brugeruddannelse i DeMars være en fordel

For befalingsmænd, der ønsker en designeringsfunktion ved Center for Maritim Sikkerhed, er der nedenstående yderligere krav.

Inden for sanitet ser vi gerne, at du har Junior Medic, Medic eller anden højere sanitetsfaglig uddannelse, ligesom kursus i kvalitetsledelse/-sikring er ønskeligt.

Inden for håndvåben og Maritime Force Protection (MFP) er det et krav at du har basisuddannelse på gevær M/95 familien, basisuddannelse på pistol, skydelederuddannelse, MFP-uddannelser samt grundlæggende boardinguddannelse.

Inden for redningsmidler og fartøjstjeneste (REFA) er det et krav at du har gennemgået og bestået SMC 810 Grundlæggende Redningsmidler inden for de seneste 5 år, og vedligeholdt din erfaring som bådfører, samt gennemgået og bestået SMC 830 Søværnets Speedbådsførerprøve.

Generelt for designeringsfunktioner ved Center for Maritim Sikkerhed er det en fordel hvis reservisten har international erfaring fra land- og/eller sø-operationer samt stort kørekort (kategori C/E).
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til seniorsergent af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).
Du bliver ansat med samme grad som du havde, da du forlod Forsvaret.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Fast tjenestested vil være i hjemmet.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele ansættelsesperioden.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til henholdsvis Blåt Bevis samt udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING

Kontakt
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte chefen for 1. Eskadres reserveenhed, orlogskaptajn af reserven Maria Martens på 41 30 97 13 eller via mail 1E-RE-CH@mil.dk eller eskadrebanjermester ved 1. Eskadre, chefsergent Lars Dalsgaard på telefon 72 85 32 12 eller via mail 1E-ST-EBM@mil.dk .

Spørgsmål vedr. rådighedsstillingerne ved Center for Maritim Sikkerhed bedes rettet til seniorsergent Michel Timmers på telefon 72 85 51 70.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-sagsbehandler Jesper Bjarke på telefon 72 81 91 91 eller via mail: FPS-BA-BSS06@MIL.DK.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 30. november 2019, men vi forventer at holde samtaler samt ansætte
løbende indtil ansøgningsfristens udløb, så din ”ansøgning” imødeses snarest.

For at komme i betragtning til en rådighedsstilling, skal vi bede dig fremsende din ”ansøgning” med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

Din ”ansøgning” vil i dette tilfælde blot være en kort besvarelse af nedenstående 4 spørgsmål:
1) Hvorfor vil du gerne være en del af reserven?
2) Hvilken uddannelse har du fra Forsvaret og/eller civilt?
3) Hvad har du arbejdet med siden du forlod Forsvaret?
4) Ser du dig selv primært have din designeringsfunktion, på en sejlende enhed eller ved Center for Maritim Sikkerhed, Frederikshavn?


Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Reserve-Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

30.09.2019

Indrykningsdato

06.08.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent