Chef for Operations- og Uddannelsessektionen til Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn


Chef for Operations- og Uddannelsessektionen til Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn

Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn søger en operativt fokuseret chef for operations- og uddannelsessektionen, der tillige varetager funktionen som næstkommanderende i distriktet. Så hvis du ønsker et spændende og krævende job i en hverdag præget af operationer, uddannelse af enheder, opgavestyring og udviklende ledelsesudfordringer – så er denne stilling noget for dig.
Om os
Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn er en operativ landmilitær myndighed under Landsdelsregion Øst, som består af seks Hærhjemmeværnsdistrikter. Vi opstiller, uddanner og indsætter enheder fra Hærhjemmeværnet.

Hjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn består af 11 underafdelinger, fordelt på patrulje- og overvågningsenheder, stabs-, infanteri-, bevogtnings- og politikompagnier samt et tambourkorps. Enhederne er bemandet med frivilligt personel og den aktive struktur ved distriktet består af cirka 850 frivillige hjemmeværnssoldater. Distriktet administrerer derudover en reservestyrke på godt 1850 frivillige og skal forventeligt opstille to kompagnier til Forsvarets totalforsvarsstyrke.

Distriktet er placeret i Jonstruplejren med et geografisk ansvarsområde sammenfaldende med den lokale politikreds Københavns Vestegns Politi, hvilket omfatter de elleve kommuner på vestegnen.

Staben er organiseret i en S-struktur med 13 fastansatte medarbejdere: Administrationselementet (S1) med to civile medarbejdere, operations- og uddannelsessektionen (S2/S3/S5/S7/S9), der foruden sektionschefen (M331) består af to kaptajner, en seniorsergent og en oversergent samt logistiksektion (S4), der foruden sektionschefen (M322) og administrationen, består af en korporal, en civil materielforvalter og to civile medarbejdere.

Distriktet har desuden en velfungerende udvidet stab, hvori der – udover de fastansatte – indgår såvel frivilligt hjemmeværnspersonel som personel af reserven. Staben er veluddannet og indgår i faste beredskaber med henblik på iværksættelse af operativ planlægning eller støtte til samfundet.

Vi har ry for at være en spændende og velfungerende arbejdsplads med fokus på effekt baseret på et godt arbejdsmiljø. Vi ser muligheder frem for begrænsninger og er rigtig gode til at hjælpe og støtte hinanden i dagligdagen, når komplekse og hastende opgaver skal løses. Staben søger altid at levere et højt serviceniveau i forhold til den frivillige struktur. Vi er til for de frivillige, og det skal kendetegne os i vores daglige virke. Omgangstonen er altid åben, ligefrem og ærlig.
Om stillingen
Som chef for operations- og uddannelsessektionen og distriktets næstkommanderende skal du varetage følgende overordnede opgaveområder:
Opgavestyring af stabens og distriktets opgaver baseret på langsigtet planlægning, ajourføring og controlling af opgaveporteføljen, resultatopfølgning og ressourcestyring. Operativt skal du tilsikre opdatering af distriktets operative plankompleks, udvikling af dine medarbejdere samt uddannelse af den udvidede stab – og selv virke som stabschef – også ved eventuelle indsættelse i distriktet.

Som sektionschef og næstkommanderende i Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn indgår du i distriktets vagthavendeordning (tilkaldevagt) ca. hver femte uge. Du deltager efter behov som repræsentant i politiets lokale beredskabsstab, øvelser, uddannelsesaktiviteter, indsættelser og evalueringer. Arbejdstiden tilpasses fleksibelt og indeholder arbejdsopgaver i visse weekender og på hverdagsaftener.

Du kan læse mere information om Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn på distriktets hjemmeside.
Om dig
Det forventes, at du er major i Hæren/Hærhjemmeværnet og har gennemført Stabskursus VUT II/L eller Master i Militære Studier (MMS). Alternativt er du kaptajn og i færd med at gennemføre MMS. Du vil i så fald blive ansat i stillingen, mod at der indgås en uddannelsesaftale. Ansøgere der har gennemført Operations- og Føringsuddannelse (OFU) foretrækkes, men OFU er ikke et krav.

Du antages at have en bred erfaring fra uddannelse af Hærens eller Hjemmeværnets enheder. Du har gjort tjeneste som underafdelingschef eller i en ækvivalerende lederstilling ved Hærens skoler eller Hjemmeværnsskolen, og du har gerne erfaring fra stabstjeneste i en distrikts-/bataljons- eller regions-/brigadestab.

Du skal ville operationer, ledelse og uddannelsesplanlægning. Det er desuden vigtigt, at du evner klar og ligeværdig kommunikation, ligesom du som leder skal kunne møde de frivillige, hvor de er. Distriktet vægter derfor evnen til at balancere både de faglige krav og sociale kompetencer højt.

Det forventes af dig, at dit virke som sektionschef, ofte med en stabschef rolle, kendetegnes ved en høj grad af initiativ, analytisk tænkning, selvstændighed, ansvarlighed, samarbejde og udvikling af dine medarbejdere. Du skal være åben over for forandringer og ledelsesmæssigt kunne navigere mellem både ansatte og frivillige. Udvikling, planlægning og styring skal være i højsædet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Vilhelm Roy Elsang, Chef for Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn, på telefon 72 82 08 51, mobil 40 32 01 71 eller via mail HDKVE-CH@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold er du velkommen til at kontakte HR-konsulent, Martin Fyrstenberg, på telefon 32 66 59 00.

Ansøgningsfristen er den 4. august 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 32 eller efter nærmere aftale.

Stillingen er til besættelse pr. 1. september 2019.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis der ikke er mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med ved en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

04.08.2019

Indrykningsdato

11.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent