FMN

Chef for Luftværnsbatteriet ved 2. Kapacitetsafdeling under Danske Artilleriregiment


Chef for Luftværnsbatteriet ved 2. Kapacitetsafdeling under Danske Artilleriregiment

Vil du være med til at forme Hærens fremtidige luftværn, så har vi stillingen til dig!
Om os
Danske Artilleriregiment (DAR) er oprettet den 1. januar 2019 og garnisoneret på Oksbøl kaserne. DAR har en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt Hærens øvrige enheder.

1. Artilleriafdeling yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveau. 1. Artilleriafdeling vil i de kommende år få nye topmoderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.

2. Kapacitetsafdeling er ansvarlige for dele af Hærens tværfaglige områder (Hærens S7) som f. eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydesikkerhed, simulation m.m.

3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske våbensystemer.

Herudover består DAR af et Garnisonsstøtteelement (GSE), et Tjenestegrensinspektionselement og et Koordinationselement for ildstøtte.

Luftværnsbatteriet har som udgangspunkt til opgave at støtte Kapacitetsudviklingsafdelingen (KUA) under Forsvarskommandoen samt Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) i forbindelse med anskaffelse af Hærens luftværnskapacitet. Fokus bliver sidenhen flyttet over på opbygning og uddannelse af luftværnsbatteriet således, at enheden bliver operativ som 1. Brigades luftværnsbatteri.
Om stillingen
Du vil som chef stå i spidsen for batteriets bidrag til det projekt, der skal udvikle 1. Brigades luftværnsbatteri.

I udgangspunktet er batteriet organiseret som et mindre team, der sammen med S7 i 2. Kapacitetsafdeling udgør DAR bidrag til det samlede projekt for udviklingen af Hærens luftværn.

For at gøre projektet til en succes, skal du sikre, at du og dine medarbejdere har de bedst mulige forudsætninger for at levere kvalificerede faglige bidrag til tiden.

Derfor er der iværksat en ambitiøs plan for kompetenceudvikling af dig og dine medarbejdere.

Der tages afsæt i jeres kompetencer, når batteriet og dermed DAR skal bidrage til beslutningsgrundlaget for valg af luftværnssystem, ligesom det bl.a. er jeres kompetencer der skal sikre, at batteriet bliver en faglig og operativ værdig samarbejdspartner nationalt såvel som internationalt.

I starten vil din og dine medarbejderes grundlæggende kompetenceudvikling være bred inden for våbenarten; herunder vil den være af både teknisk og operativ karakter. Senere vil dine medarbejdere skulle specialisere sig inden for områderne sensorsystem, føringssystem (C4I), våbensystem og kommunikationssystem.
Din egen specialisering vil med tiden gå i en operativ retning, idet du i en taktisk ramme skal være brigadechefens specialist og rådgiver inden for luftværn, ligesom du skal kunne føre batteriet i rammen af brigaden.

Sideløbende med din kompetenceudvikling skal du forvente at løse sagsbehandlingsopgaver. Denne type opgaver vil forventeligt være relativt omfattende, indtil der er truffet beslutning om det kommende luftværnssystem, og når dette introduceres og implementeres.

På sigt skal du som underviser sammen med dine på det tidspunkt specialiserede medarbejdere bidrage til at uddanne din stadigt voksende kadre. Målet er, at kadren bliver en robust og kompetent grundstamme i den organisation, der i den efterfølgende forligsperiode skal formeres som et operativt luftværnsbatteri organiseret i 1. Artilleriafdeling i rammen af 1. Brigade.

Du bliver designeret som luftværnsofficer i 1. Brigade.

Du skal desuden skulle støtte og sparre med S7 i 2. Kapacitetsafdeling ifm. sektionens bidrag til studie- og udviklingsvirksomhed ved centralt styrede projektorganisationer (NIV I), herunder støtte og bidrage til organisation, materiel, doktrin, operative bestemmelser, projektimplementering, operative test og forsøg, operative forskrifter samt taktisk udvikling inden for Hærens luftværn.

Du skal påregne, at der til stillingen hører en ret høj rejseaktivitet i indland såvel som i udlandet. Herunder skal du også forvente en del øvelsesdøgn.
Om dig
Du skal:

Have gennemgået VUT I/L eller VUK/BDE, alternativt har du eller får udarbejdet en uddannelseskontrakt med henblik på gennemførelse af FØRKUR,

have en god operativt forståelse og interesse.

have gode samarbejdsevner og udviser en høj grad af selvstændighed, for herigennem at opnå brugbare og velfunderede resultater.

være nysgerrig, omstillingsparat, initiativrig, fleksibel, analytisk tænkende og have et godt humør.

have interesse i være en del af et større projekt fra den spæde start frem til opstarten som 1. Brigades luftværnsbatteri.

trives med et job, der byder på stor adspredelse, hvorunder dit operative virke bestrides sideløbende med dit virke som chef, sagsbehandler og underviser.

være god til at kommunikere på skrift og i tale.

være interesseret i og have god forståelse for teknologi.

være en professionel, engageret og respekteret rollemodel.

Det er ønskeligt, at du:

• har en solid erfaring som sagsbehandler – gerne på afdelingsniveau eller højere.
• har en ildstøttebaggrund og evt. erfaring fra det tidligere luftværn i Hæren.
• har projektledelseserfaring med projekter generelt – og evt. teknologiprojekter
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du forsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK BTN og BDE, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested vil være Oksbøl

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte KN Martin Grigel Vester på telefon 2555 2041.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Pia Knudsen på telefon 7281 9144.

Ansøgningsfristen er den 21. august 2019. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

DANSKE ARTILLERIREGIMENT
Oksbøl Kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen.
Der er placeret 3 garnisoner i Varde Kommune (Danske Artilleriregiment, Efterretningsregimentet, Hærens Sergentskole og Hjemmeværnsskolen) med tilsammen ca. 900 militære arbejdspladser. Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb indenfor kommunens grænser.

Oksbøl Kaserne skaber grundlaget for, at danske soldater kan kæmpe og vinde

Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk
I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Du er meget velkommen til at kontakte:
Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20 47 32 06 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Oksbøllejren

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

21.08.2019

Indrykningsdato

09.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent