Korporal og kontorhjælper til 4. Mekaniserede Infanterikompagni, I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde.


Korporal og kontorhjælper til 4. Mekaniserede Infanterikompagni, I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde.

Brænder du for at arbejde med den administrative og logistiske tjeneste og trives du i et dynamisk og afvekslende arbejdsmiljø?
Om os
Vi er et mekaniseret infanterikompagni, der uddanner fagligt dygtige infanterister, og som skaber og udvikler handlekraftige førere, som kan begå sig operativt.

Kompagniets kerneopgave er uddannelsen af konstabelelever i rammen af Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU), men helt grundlæggende stræber vi efter at uddanne de bedst mulige soldater – på alle niveauer. Vi tror på, at HRU uddannelsen skaber rammen om uddannelsen af såvel enkeltkæmpere, som gruppe- og delingsførere, og at denne uddannelse er fundamentet for en effektiv indsættelse på kamppladsen. Vi er til stadighed bevidste om, at vi uddanner til en profession, der kan have den yderste konsekvens for soldaten og føreren – at blive bragt i en situation, hvor man er tvunget til at tage liv eller sætte sit eget liv på spil.

Som kompagni besidder vi en robust uddannelsesmæssig kompetence i kraft af den faste kadre og vi ser det som en prioriteret opgave at fastholde og udvikle den enkelte. Dette gør vi ikke kun for at styrke egen opgaveløsning, men også for at vi kan byde os til hvor der måtte være behov, til gavn for hele bataljonen.

Kompagniet løser som udgangspunkt sine opgaver på tværs af alle niveauer ud fra principperne for føring gennem auftrag fordi vi tror på at det er med til at udvikle den enkelte soldat og fører. Det følger af denne tilgang, at opgaver internt i kompagniet tildeles med en klar hensigt og en tydelig angivelse af en højre- og venstrebegrænsning, men at der medfølger en høj grad af metodefrihed for den enkelte i relation til opgaveløsningen.

Slutteligt skal nævnes, at det for nyligt er besluttet at HRU uddannelsen fremover skal underlægges uddannelsesbataljonerne i Hæren. For vores kompagni betyder det at vi pr. 1. december 2019 overgår til II/LG, men at opgaven fortsat vil være den samme - at uddanne de bedst mulige soldater på alle niveauer i rammen af HRU.
Om stillingen
Kompagniets kommandosektion er organiseret med en delingsfører og to kontorhjælpere.

Dine væsentligste opgaver som kontorhjælper er:
• At levere administrativ støtte til kompagniet og delingerne – både under garnisonsforhold og i felten.
• At kontrollere og tilrette oplysninger i DeMars i samarbejde med ADMELM/LG.
• At kontrollere kompagniets arbejdstid i samarbejde med chefen og ADMELM/LG.
• At deltage på kompetencegivende kurser mhp. personlig udvikling i stillingen.
• At vedligeholde egne militære færdigheder sammen med resten af kommandodelingen.
• At være én af de drivende kræfter i kompagniets taktiske operations center (TOC), når kompagniet er indsat i en taktisk ramme.
Om dig
Du er udnævnt til korporal, eller er en erfaren overkonstabel, med en tilfredsstillende tjeneste bag dig.

Såfremt du er overkonstabel, er du villig til at indgå en uddannelsesaftale mhp. at blive uddannet til korporal.

Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter, at levere det gode resultat. Du ved, at dit veludførte arbejde betyder at kompagniet får de bedste muligheder for en optimal opgaveløsning. Du besidder initiativ således, at du selvstændigt formår at udnytte tjenestens rammer og din tid bedst muligt. Du er fleksibel i forhold til opgaveløsningen og de udfordringer, som du møder i et operativt miljø og under øvelsesvirksomhed.

Det er et krav, at du har kørekort kategori B og C, og det er ønskeligt, at du har kørekort kategori CE.

Det er ønskeligt, at du har DeMars grunduddannelse, DeMars tidsadministration, DeMars personel administration og at du er fortrolig med Word og EXCEL.

Du må gerne tidligere have forrettet tjeneste i internationale operationer, eller gjort tjeneste
som kontorhjælper i en enhed under hærens basis- eller reaktionsstyrkeuddannelse.

Vi forventer, at du som kontorhjælper kan løse dine opgaver selvstændigt, fokuseret og
målrettet, således at du hermed bidrager professionelt til sektionens samlede opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en overkonstabel med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau, og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Høvelte.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kompagnichef Rasmus Ulrich på telefon 50 86 53 56 eller kompagnibefalingsmand Anders Mejnholt på telefon 25 55 13 96.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 57 eller på mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 28. juli. 2019 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i forlængelse af fristens ophør.

Stillingen er til besættelse pr. 1. september 2019, eller snarest muligt.

Ansøgning sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Den Kongelige Livgarde (LG)
Den Kongelige Livgarde er et infanteriregiment med mange traditioner præget af de to operative opgaver: Vagten om Majestæten og de kongelige slotte og palæer samt levering af kampenheder til felthæren. Udover uddannelsen af værnepligtige, der forestår vagten om Kongehuset, leverer Den Kongelige Livgarde også soldater til den professionelle kampenhed – I/Den Kongelige Livgarde, der tilhører 1. Brigade. Livgarden har enheder på Garderkasernen i Høvelte og Livgardens Kaserne i København.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Allerød

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

28.07.2019

Indrykningsdato

08.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent