Hæren 06

Chef for Personelsektionen (G1) ved MND North i Karup


Chef for Personelsektionen (G1) ved MND North i Karup

Vil du have en spændende stilling, hvor du arbejder med administrative opgaver i et multinationalt miljø?

Kan du begå dig i et internationalt miljø hvor policy, doktrinudvikling og samarbejde på tværs af NATO-stabe er en naturlig del af hverdagen?

MND N opbygger en del af sit hovedkvarter i Karup, hvor du vil blive en del af staben i Karup.
Om os
Multinational Division North (MND North) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark. Det er planen at flytte den danske del af hovedkvarteret fra Karup til Slagelse og vi forventer at flytningen er gennemført primo 2021.
MND North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af alle felthærstyrker i de baltiske lande, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum med op til seks brigader, herunder en dansk brigade, i operationsområdet indtil eksempelvis NATOs hurtige udrykningsstyrke og efterfølgende opfølgningsstyrker ankommer.

MND North hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til syv brigadestabe. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet med henblik på at skabe en sammenhængende plan på tværs af landegrænser, der i højere grad tager højde for NATOs operative planlægning.

Herudover bidrager MND North til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
Om stillingen
Som chef for Personelsektionen (G1) varetager du selvstændigt planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af personeladministration ved divisionen og er ansvarlig for, at sektionens opgaver styres og løses både ressourcebevidst, helhedsorienteret og med en høj grad af faglighed.
I stillingen vil du referere til stabschefen/Chief of Staff (COS) på de multinationale HR-aktiviteter og til ældste danske officer (ÆDO)/Senior National Officer (SNO) på de nationale HR-aktiviteter.

Som divisionens HR-chef har du en nøglerolle i at få opbygget staben som multinational og onboarde og integrere medarbejdere fra de deltagende lande i både Danmark og Letland. Sammen med Central Staff indgår G1 i arbejdet med at få bemandet divisionens stillinger sammen med deltagerlandene.

Du er ansvarlig for koordination og intern prioritering af INTOPS bidrag og bemanding af og rekruttering til divisionen.
Du er som chef ansvarlig for udarbejdelse af direktiver og bestemmelser indenfor kompetenceudvikling og lønområdet. Endvidere er du ansvarlig for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af divisionens aktiviteter inden for decentral løndannelse, herunder alle lønsamtaler, den årlige nylønsproces og decentral lønsumsstyring.
Du er divisionen stedfortrædende hoveddisponent, ansvarlig for strukturarbejde og arbejdsskadehåndtering.
Der må i stillingen forventes rejseaktivitet som både møde- og øvelsesvirksomhed, både i Baltikum, men også hos andre samarbejdsparter.

Stillingen kan bestrides som midlertidig tjeneste ved Multinational Division North i Karup, indtil det permanente hovedkvarter i Slagelse står klart.

Divisionen har fra 1. september 2019 et mindre antal satellitarbejdspladser på Antvorskov kaserne, hvorfor det også er muligt at arbejde nogle dage om måneden i Slagelse.
Om dig
Vi forventer, at du har en baggrund som officer i Hæren, og at du har gennemført Videreuddannelsestrin II/Ledere (VUT-II/L), et tilsvarende udenlandsk kursus eller har gennemført en ækvivalerende civil uddannelse. Alternativt er du kaptajn og i gang med MMS eller anden ækvivalerende uddannelse.

Du har et solidt og bredt kendskab til Hærens organisation, virke og fremtidige opgaveløsninger, ligesom du har en solid HR baggrund, gerne fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) eller lignende. Vi har desuden en forventning om, at du har erfaring fra international tjeneste. Dine kompetencer som stabsofficer er fortrinlige, og det er en fordel, hvis du kommer med erfaring fra en eller flere funktioner på niveauet.

Som person er dine spidskompetencer lederevner og samarbejde. Du er imødekommende, forstår og respekterer andres forskelligheder og søger altid at skabe gode kontakter, netværk og samarbejdsrelationer og kan vedligeholde og udbygge dem. Ikke mindst evner du at indgå i et bredt samarbejde på tværs af organisationen og andre myndigheder.
Du er en dygtig kommunikator i skrift og tale på såvel dansk som engelsk, og du kan med dine kompetencer inden for HR bistå dine kollegaer i deres kompetenceudvikling.

Dine analyser og konklusioner formulerer du på en lettilgængelig og præcis måde, der tilpasses situationen og niveauet, ligesom du overholder deadlines uden at gå på kompromis med kvalitetskrav.
Du kan også arbejde selvstændigt med opgaverne og har viljen til at lære nyt og tage udfordringerne, som de kommer. Vi forventer, du er præcis, hjælpsom, loyal og udviser diskretion. Du kan arbejde under pres uden at miste overblikket, og du er fleksibel i forhold til vekslende krav til opgaveløsninger i tid og andre ressourcer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er kaptajn/kaptajnløjtnant og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier eller anden relevant masteruddannelse, kan du ansættes i stillingen som kaptajn/kaptajnløjtnant mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajn/kaptajnløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som major/orlogskaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos nuværende stillingshaver, major Søren G. Schilder på telefon 4074 0713, eller på mail mndn-g1-ch@fiin.dk eller vicestabschef oberst Kim Schmidt på telefon 4074 0704. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er 8. august 2019, Ansættelsessamtaler forventes gennemført mandag d. 19. august 2019. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM MULTINATIONAL DIVISION NORTH
Multinational Division North (MND N) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.
MND N er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af alle felthærstyrker i de baltiske lande, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum med op til seks brigader, herunder en dansk brigade, i operationsområdet indtil eksempelvis NATOs hurtige udrykningsstyrke og efterfølgende opfølgningsstyrker ankommer.
MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til syv brigadestabe. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet med henblik på at skabe en sammenhængende plan på tværs af landegrænser, der i højere grad tager højde for NATOs operative planlægning.
Herudover bidrager MND N til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

08.08.2019

Indrykningsdato

05.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent