Missionplanner

Leder til CU-elementet i Forsvarsministeriets Personalestyrelse


Leder til CU-elementet i Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Er du en god leder, der er klar til at stå i spidsen for dygtige og engagerede medarbejdere? Brænder du for at arbejde med udvikling og optimering? Så er jobbet som leder i Civiluddannelseselementet ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) måske noget for dig.
Om os
Civiluddannelseselementet er ansvarlig for forvaltningen af Forsvarets Civiluddannelsesordning (CU). Vi fungerer som administrationskontor for de ca. 700 soldater, der pt. er på CU, og bestræber os på at leve-re en effektiv og professionel forvaltning/administration af dem.

Elementets primære opgaver omfatter administration af CU personellets arbejdstid, rejser og ydelser i forbindelse med deres uddannelse. Hertil kommer administration i forbindelse med personellets indtræden og udtræden af deres CU forløb. Det er vigtigt for os, at vi har en åben og konstruktiv dialog med CU personellet, når de henvender sig med spørgsmål.

Vi har desuden et tæt samarbejde med Veterancentrets beskæftigelsesrådgivere, som har den direkte kontakt med soldaterne, inden de går på civiluddannelse. Herudover har vi også regelmæssig kontakt med de faglige organisationer omkring CU ordningen og konkrete sager.

I CU elementet arbejder vi løbende på at optimere og digitalisere vores arbejdsprocesser for at gøre administrationen så effektiv som muligt. Vi er en af de enheder i Personalestyrelsen, som er længst fremme med den digitale udvikling, så vi også på den måde kan levere en god service over for CU personellet.

CU elementet består af 8 dygtige og rutinerede medarbejdere med både militær og civil baggrund. Vi har et stærkt sammenhold, der er båret af faglig stolthed, gensidig tillid og godt humør.
Om stillingen
Du er personaleansvarlig for elementets medarbejdere og sikrer gennem din ledelsesstil trivsel og ar-bejdsglæde.

Du er overordnet ansvarlig for CU i koncernen og er dermed ansvarlig for at udstikke retningen for, hvor-ledes området skal forvaltes nu og i fremtiden. Opgaven løses i tæt dialog med blandt andet Overens-komstafdelingen ved FPS og i drøftelser og forhandling med de faglige organisationer.

Sammen med dine medarbejdere, og i dialog med lederen af beskæftigelsesrådgiverne ved veterancen-tret, sikrer du, at forvaltningen, administrationen og rådgivningen omkring civiluddannelsen er stringent og gennemskuelig for alle involverede aktører.

Du er også ansvarlig for policy på området, samtidig med at du er overordnet sagsbehandler i forhold til CU området.

Du skal i jobbet som leder af CU elementet også stå i spidsen for udvikling af processer og løsninger, der bidrager til at understøtte en bedre og mere effektiv forvaltning af CU området.

Hertil må du påregne at få pålagt tværgående sagsbehandlingsopgaver, som ikke kun involverer CU ele-mentets opgaver.

Du får desuden det formelle og praktiske chef ansvar for knap 700 soldater, som på årsbasis uddanner sig i gennem Forsvarets Civiluddannelsesordning.

Du skal kunne kommunikere på en klar og effektiv måde og være i stand til at samarbejde effektivt på tværs i Personalestyrelsen og med eksterne samarbejdspartnere.

Stillingen giver tillige en mulighed for at få et indgående kendskab til FPS opgaver og udvikle netværk på tværs af styrelsen.
Om dig
Du er chefsergent og har gennemført Videreuddannelsestrin-II/Mellemledere (VUT-II/ML) eller tilsvarende og har forrettet tjeneste ved en enhed eller en stab. Du kan også være seniorsergent med et godt potentiale til udnævnelse til chefsergent.
Det er en fordel, hvis du har erfaring med udvikling og kender til arbejdet med LEAN.

Du er først og fremmest en dygtig leder, der evner at udnytte den betydelige faglighed, som elementets medarbejdere rummer. Du har øje for at motivere erfarne medarbejdere samt at sparre og kvalificere input i forhold til de konkrete opgaver. Du er samtidig god til at prioritere og sikre, at opgaverne bliver løst i en hensigtsmæssig rækkefølge. Du forstår vigtigheden af gode relationer og værdien af netværk, og du bruger dine evner herfor aktivt, når du agerer blandt samarbejdspartnere og interessenter på alle niveauer.

Du trives med både drift- og udviklingsopgaver og er god til at udvikle nye brugbare løsninger i samarbejde med dine medarbejdere og relevante samarbejdspartnere.

Du formår, ved din engagerede og synlige ledelsesstil, at sikre, at deadlines overholdes, samtidig med at kvaliteten af de ydelser, elementet leverer, er i top. Du er viljestærk og tager autoritet, når det kræves, samtidig med at du udviser ro og overblik – også i pressede situationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Ballerup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sik-kerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internati-onale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, hu-manitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlæge-vurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Gorm Egebjerg Kristensen på telefon 32 66 50 11 eller den nuværende elementleder major Jesper Skinderholm Munk på telefon 32 66 59 08 (frem til 27. juli 2019).

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig på telefon 72 81 91 64.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 12. august 2019. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er ledig til besættelse den 1. september 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet, herunder HR driften i Forsvaret, Hjemmeværnet, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse er som arbejdsplads kendetegnet af høj faglighed, fokus på viden-deling og gode menneskelige relationer samt et godt og velfungerende arbejdsmiljø.

Hovedsædet er placeret i Ballerup, men FPS har decentrale partnerelementer rundt omkring i hele landet.
Forsvarsministeriets Personalestyrelses organisation består også af Forsvarets Center for Arbejdsmiljø samt Veterancentret, som er placeret i Ringsted.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

12.08.2019

Indrykningsdato

03.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent