Almen sergent Hæren 1

Chef for 5. Nationale Støtte Element, 4. Nationale Støtte Bataljon ved Trænregimentet i Vordingborg


Chef for 5. Nationale Støtte Element, 4. Nationale Støtte Bataljon ved Trænregimentet i Vordingborg

Vi søger en kaptajn, som brænder for chefvirke, som kan bevare det store overblik og håndtere mange specialister på samme tid. Du skal have gode kompetencer indenfor helhedsorientering, ressourcebevidsthed og analytisk tænkning.
Om os
5. Nationale Støtteelement (5 NSE) er en enhed, der består af 114 medarbejdere. De tre hovedfokusområder for 5 NSE er uddannelse af værnepligtige under Hærens Basis Uddannelse (HBU), Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse (HRU) og en transportdeling.
5 NSE modtager cirka 40 værnepligtige to gange om året henholdsvis i februar og august.
5 NSE har en målsætning om at rekruttere 18 værnepligtige til at gennemføre HRU og 4 til at gennemføre den Grundlæggende Sergentuddannelse. HRU begynder to gange om året i henholdsvis juni og november. Konstabeleleverne får en grundig indføring i de militære fag, og de får en uddannelse som transportmænd.
Transportdelingen skal støtte de øvrige NSE ved bataljonen med transporttjeneste. Desuden er transportdelingen 5 NSE kompetencecenter indenfor transporttjeneste og bjergningstjeneste.
4 Nationale Støttebataljon (4 NSBTN) er underlagt Trænregimentet og består af en stab og fem underafdelinger. 1 – 3 NSE er Stående Reaktionsstyrke enheder. 4 NSE kerneopgave er Host Nation Support og uddannelsesstøtte, mens 5 NSE er bataljonens uddannelsesunderafdeling. Alle UAFD uddanner og udsender personel til de nationale støtteelementer i internationale missioner.
Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner med kerneopgaver, der ligger indenfor transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover depottjeneste, lokalindkøb, økonomi og controlling.
Bataljonen har kontinuerligt bidrag i både Afghanistan og Kuwait/Irak, samt eFP fra 2020. 4 NSBTN er desuden klar til indsættelse med bataljonskampgrupperne, hvilket betyder, at bataljonen har et meget højt aktivitetsniveau og gode udviklingsmuligheder for den enkelte.
Den enkelte medarbejder ved bataljonen opbygger under sin tjeneste en række helt specielle kompetencer, derfor er medarbejderne ved bataljonen den vigtigste ressource. Omgangstonen ved bataljonen er fri men altid med fokus på gensidig respekt, og opgaverne bliver løst efter princippet om frihed under ansvar.
Om stillingen
Du bliver chef for en meget selvstændig enhed med mange forskellige funktionsområder. Du vil i stillingen komme til at arbejde med driftmæssige opgaver såvel som operative opgaver for de enheder 5 NSE skal støtte. Du vil opleve en dynamisk hverdag, hvor opgaverne hurtigt kan ændre karakter, hvilket stiller store krav til din og 5 NSE forandringsparathed.

Du bliver chef for en række medarbejdere med høj faglighed og specielle kompetencer. Vi forventer, at du som chef løser de pålagte opgaver under inddragelse af dine underførere og i samarbejde med eksterne partnere og bataljonsstaben. Vi forventer, at du bygger bro mellem støttende enheders behov og 5 NSE kapaciteter. Du vil indgå i Bataljonens chefgruppe og skal bidrage aktivt til bataljonens samlede opgaveløsning. Endelig skal du forvente at deltage i INTOPS i løbet af din chefperiode.

Stillingen er tidsbegrænset til 3 år og skal således forventes afsluttet 1. august 2022. Såfremt du ikke selv har søgt og fået en anden stilling på dette tidspunkt, vil du blive anvist en anden stilling på funktionsniveauet ved 4 NSBTN.
Om dig
Du er kaptajn, eller premierløjtnant som er optaget på, i gang med eller har gennemgået VUK, Brigade. Såfremt du ikke har gennemgået VUK, Brigade skal du være indstillet på at indgå en uddannelsesaftale om at gennemføre kurset. Der vil være mulighed for udnævnelse til kaptajn i stillingen.

Du har gode kompetencer indenfor helhedsorientering og ressourcebevidsthed. Du har gode analytiske evner og er udpræget forudseende i din opgaveløsning. Du er klar til en hverdag, der i kortere eller længere perioder kan være præget af støtte til Hærens indsættelse i internationale operationer.

Det er ønskeligt at du har kendskab til logistiktroppernes doktrin, teknologi og organisation, samt har forrettet tjeneste ved logistiktropperne som delingsfører og/eller næstkommanderende. Ligeledes er det en fordel, hvis du har været udsendt i en logistikfunktion, og har gennemført Våbenkursus I og/eller II for logistiktropperne. Såfremt du ikke har gennemført Våbenkursus II for logistiktropperne, skal du påregne at gennemføre dette i forlængelse af tiltrædelse (ca. 6 ugers varighed).
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Kristian Pedersen på telefon +45 32 66 54 70 eller e-mail til FPS-BA-BS224@mil.dk

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for BTN, oberstløjtnant Henrik S. Fischer på tlf. 72 83 74 01 – TRR-4B-CH@fiin.dk.

Ansøgningsfristen er søndag den 28. juli 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter fristens udløb.
Stillingen er til besættelse pr. 01 september 2019.

Tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.
 
Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.
 
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
 
Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK og vurderes egnet til et forløb med henblik på udnævnelse, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Eventuelt forhandlet aftale om individuelt pensionsgivende kvalifikationstillæg, vil du modtage besked om i din e-boks.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

28.07.2019

Indrykningsdato

02.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent