Almen sergent Hæren 1

Stedfortræder og Shiftleader Logistik Operationer ved MND N i Karup eller Slagelse (genopslag)


Stedfortræder og Shiftleader Logistik Operationer ved MND N i Karup eller Slagelse

Vil du arbejde med skarp operativ planlægning og træning af brigadestabe i et multinationalt miljø? MND N opbygger en del af sit hovedkvarter i Danmark, hvor du vil blive en central spiller på det logistiske område.
Om os
Multinational Division North (MND N) er en operativ stab på ca. 100 medarbejdere i fredstid, som er beliggende i Adazi, Letland og Karup, Danmark. MND N har tre hovedopgaver, hvilket er at skabe og vedligeholde et situationsbillede for NATO i den Nord/Nordøstlige region, at være et operativt multinationalt divisionshovedkvarter og på sigt en del af NATO styrkestrukturen samt at uddanne og øve danske og baltiske landes brigader.
Om stillingen
Stillingen indgår i MND N vestlige stab med tjenestested på enten Flyvestation Karup eller Antvorskov Kaserne efter nærmere aftale med dig, idet den permanente facilitet bliver oprettet i Slagelse, forventeligt i år 2021. Der kan forventes en del rejsevirksomhed til den østlige stab i Letland.

I fredstidsopstillingen vil du indgå i divisionsstabens generalstabselement 4 (G4) og i kriseopstillingen vil din stilling indgå i Divisionens Combat Service Support Centre (CSSC). Stillingsindholdet i fredstidsopstillingen inkluderer håndtering af distributed command og omfatter således den vigtige stedfortræder opgave, idet stillingsindholdet udvikles i samarbejde med dig.

Du vil referere til chef G4, der ligeledes er chef CSSC. Chefen er ikke udpeget endnu, og indtil det sker, vil du være fungerende chef og referere til den danske brigadegeneral, som er stabschef.

G4 er for nuværende besat med tre personer, herunder en lettisk officer, og i slutmålet vil G4 udgøres af i alt 7 funktioner, hvoraf tre vil være tjenestegørende i Letland. De syv funktioner besættes med to letter, én ester og fire danskere.

Din tjeneste vil omfatte oprettelse af faciliteter, etablering af G4 samt CSSC, skarp operativ planlægning, deltagelse i stabsrutinering og NATO kurser, træning af brigader, samt daglig drift. Du vil endvidere deltage i samt forestå tilrettelæggelse og gennemførelse af planlægning samt træning af brigader på divisionens uddannelsescyklus i taktisk logistik. Du deltager desuden i tilrettelæggelse og gennemførelse af CSSC opstilling, hvor divisionen indgår som øvelsestager eller ’Lower Control’.

Personelstatus og den samlede status for oprettelse af divisionen medfører, at du vil få endog meget stor medindflydelse på, hvordan NATO’s nyeste division opstilles og gennemfører sin opgaveløsning. Du kan derfor forvente i de første år at skulle drive udarbejdelse, synkronisering og implementering af logistiske forhold indenfor alle logistiske specialer – bakket op af G4 sektionen.

G4s samlede opgaveportefølje inkluderer primært taktisk logistik og faciliteter idet materielforvaltning og –drift gennemføres selvstændigt ved divisionens Command Support Battalion.
Om dig
Du er major/orlogskaptajn og har gennemført Videreuddannelse for Ledere Trin II (VUT-II/L), Stabskursus, Master i militære studier (MMS) eller relevant masteruddannelse. Såfremt du er kaptajn/kaptajnløjtnant og i gang med eller optaget på MMS, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Det vil være en fordel, hvis du har gennemgået Hærens operations- og føringsuddannelse (OFU).

Du har erfaring som officer med logistik og det vil blive tillagt vægt, at du har erfaring med tjeneste fra brigade og multinationale opgaveløsning.

Det forventes at du har været udsendt i én eller flere internationale missioner.

Du kan indgå som fungerende chef for en sektion, som er under opbygning, direkte under stabschefen, en dansk brigadegeneral, indtil en multinational oberstløjtnant er tiltrådt, hvorefter du kan fokusere på virket som stedfortræder og shiftleader.

Du er analytisk stærk og evner at indtænke helheden i dine løsningsforslag, herunder kan du acceptere en omskiftelig hverdag hvor du kan sætte struktur på den logistiske kontekst for divisionen. Det er vigtigt, at du besidder den rette mængde pionerånd og kan trives med en omskiftelig tjeneste, hvor forudsætninger og planer knæsættes parallelt med oprettelse og drift.

Som person er dine spidskompetencer integritet, faglighed, analyse og samarbejde. Du er imødekommende, forstår og respekterer andres forskelligheder og søger altid at skabe gode kontakter, netværk og samarbejdsrelationer og kan vedligeholde og udbygge dem. Ikke mindst evner du at indgå i et bredt samarbejde på tværs af organisationen, myndigheder og nationaliteter. Du er en dygtig kommunikator i skrift og tale på såvel dansk som engelsk, og du kan med dine kompetencer bistå dine kollegaer og chefer inden for logistik.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner med krav om pilotuddannelse. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er kaptajn/kaptajnløjtnant som er i gang med eller optaget på MMS, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Stillingen kan besættes med fast eller midlertidigt tjenestested på Flyvestation Karup indtil faciliteten i Slagelse er oprettet.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte nuværende funktionsindehaver major René Gundmann på tlf.: +45 407 407 41 eller Deputy Chief of Staff oberst Kim Schmidt +45 407 407 04

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9141.

Ansøgningsfrist er søndag den 15. august 2019 og ansættelsessamtaler forventes gennemført umiddelbart efter fristens udløb. Stillingen er til besættelse snarest muligt herefter.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Din ansøgning skal inkludere dit CV på engelsk, evt. FOKUS samt øvrige bilag med relevans for stillingen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM MULTINATIONAL DIVISION NORTH
Multinational Division North (MND N) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.
MND N er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af alle felthærstyrker i de baltiske lande, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum med op til seks brigader, herunder en dansk brigade, i operationsområdet indtil eksempelvis NATOs hurtige udrykningsstyrke og efterfølgende opfølgningsstyrker ankommer.
MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til syv brigadestabe. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet med henblik på at skabe en sammenhængende plan på tværs af landegrænser, der i højere grad tager højde for NATOs operative planlægning.
Herudover bidrager MND N til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

15.08.2019

Indrykningsdato

01.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent