Driftsteknisk officer til Kongeskibet DANNEBROG ved 1. Eskadre


Driftsteknisk officer til Kongeskibet DANNEBROG ved 1. Eskadre

Har du lyst til at uddanne og udvikle unge værnepligtige i et klassisk maskinteknisk miljø, og holder du af sejlende tjeneste, giver Kongeskibet dig lige netop en sådan mulighed i helt særlige omgivelser.
Om os
Kongeskibet DANNEBROG tjener som officiel og privat residens og bolig for Regenten, samt medlemmer af Den Kongelige Familie, når de er på togt, eller anden sejlads i hjemlige farvande eller i udlandet. Kongeskibet er en enhed, hvor søværnets traditionsrige normer holdes i hævd, hvilket den daglige tjeneste bærer præg af. Kongeskibet DANNEBROG er en sæsonudrustet enhed, og er sejladsmæssigt operativ fra ultimo marts til primo oktober.

Viften af opgaver for skibet og dets besætning spænder meget bredt med primær fokus på, at skibet fungerer som en sejlende enhed, der under alle forhold skal understøtte skibets opgaver som platform for Den Kongelige Familie - blandt andet i forbindelse med ceremonielle handlinger, repræsentation, bespisning og underbringelse af kongelige personer, gæster i øvrigt og tilhørende følge. Hertil kommer klassiske sømilitære opgaver som f.eks. søredningsopgaver, farvandsovervågning og lignende.
Om stillingen
Teknisk division på Kongeskibet DANNEBROG (DNBR) består af tre officerer, to befalingsmænd, en maskinkonstabel samt seks værnepligtige (VPL).
Officererne er: Teknikofficer (TKO/KL), Vedligeholdelsesofficer (VLO/PL) og Driftsteknisk officer (DTO/PL).

Sergenterne er: Forsyningsbefalingsmand (FSB/SSG) og Elektrobefalingsmand (EBM/OS). Teknisk divisions maskinkonstabel er Storesrumsgast (MAKS) og uddannet elektriker.
Du bliver ansvarlig for planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af arbejde i Teknisk division.

I sit direkte ledelsesvirke har du skibets EBM og MAKS, samt seks værnepligtige til rådighed i divisionen.
Du skal fungerer som maskinvagthavende i søen, og varetager tillige funktionen som vagthavende officer under landlovsvagt.
Dine opgaver er meget alsidig, men primært har du opgaver som leder for drifts- og elektrosektionen, maskinvagthavende under sejlads, VO under landlovsvagt i Bøje 1 (København) eller langs kaj.
Desuden skal du varetage tilrettelæggelse af vagttjeneste og daglig arbejde for Teknisk divisions personel i samarbejde med EBM, samt være ansvarlig for teknisk divisions oplysningsmateriel samt tilstedeværelse af POL-produkter og ferskvand.

Du skal varetage tilrettelægger brugervedligeholdelse og reparationer i samarbejde med VLO, og er ansvarlig for driften af hoved- og hjælpemaskineri med tilhørende pumper, trykluftsystem.
Desuden skal du forestå uddannelse af VPL personel i maskinlære og maskinrumsvagttjeneste i samarbejde med øvrige befalingsmænd.

Der vil desuden indgå opgaver som føring af maskinjournal, stedfortræder for VLO i vedligeholdelsessektionen samt rapportering af driftstimer, br.o.-, sm.o.-, vand- og affaldsforbrug i henhold til gældende bestemmelser og i samarbejde med TKO.

Kongeskibet er en enhed, hvor Søværnets traditionsrige normer holdes i hævd, hvilket den daglige tjeneste bærer præg af.

DNBR en sæsonudrustet enhed. DNBR er sejladsmæssigt operativ fra ultimo marts til primo oktober. Sejladsmønsteret samt muligheden for frihedsafvikling i denne periode, afhænger af Kongehusets program for det enkelte år. Som udgangspunkt skal man ikke påregne at holde længere tid fri i denne periode (Ferieperioder planlægges udenfor sejladsperioder).

I perioden primo oktober til ultimo marts foretages vedligeholdelse af skibet samt afvikling af frihed. Herudover vil der være undervisning af værnepligtige i maskintjeneste.
Om dig
Vi forventer at du kan lide at arbejde med og omgås unge mennesker. En meget stor del af dit arbejde består i at uddanne og udvikle værnepligtige, hvorfor erfaring med daglig ledelse og håndtering af personel ønskes.
Udover din faglighed for så vidt angår teknik og lederskab er du præsentabel, socialt anlagt og du har en veludviklet situationsfornemmelse samt gode samarbejdsevner. Endelig har du gode lederegenskaber, som du aktivt bruger i dine bestræbelser på at motivere andre.

Vi forventer en høj grad af selvstændighed, da du har stor indflydelse på tilrettelæggelsen af din egen arbejdsdag.

Du og din familie er afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet – i udrustningsperioden til tider med kort varsel.

Det kan være en fordel, men ikke et krav, at du enten har stiftet bekendtskab med, eller været ansvarlig for POL-produkter og arbejdet med SAP/DEMARS

På DNBR værdsætter vi dit engagement og dine ambitioner. Du vil komme til at arbejde sammen med gode erfarne kolleger og vil have stor mulighed for personlig udvikling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Fast tjenestested er Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landet grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, bedes du informere herom.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til næstkommanderende på Kongeskibet DANNEBROG, orlogskaptajn Sten Bilde Jensen på telefon 41 30 97 40 eller stillingens nuværende i hændehaver premierløjtnant Peter Flink Sørensen på dnbr-te101@mil.dk eller telefon 70 21 10 10.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent ved Forsvarets Personalestyrelse, afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 7281 9142.

Ansøgningsfristen er den 17. juli 2019.

Stillingen er ledig til besættelse fra 15. august 2019, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund ti at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynaamik og nytænkning.

Om 1. Eskadre (1 ESK)
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover har 1. Eskadre to spændende landtjenestesteder underlagt, Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever, samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse, og medic uddannelser.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

17.07.2019

Indrykningsdato

26.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent