Søværnet 04

Chefsergent til N8 driftsstyringssektion i Søværnskommandoen


Chefsergent til N8 driftsstyringssektion i Søværnskommandoen

Er du klar til at indgå i et dynamisk miljø, hvor fleksibilitet går begge veje? Har du erfaring
med og interesse for styring af driftsplanlægning, sagsbehandlererfaring og ikke mindst kendskab
til indsættelse af Søværnets enheder, så er det måske dig, vi søger som vores kommende
kollega i Søværnskommandoens Driftsstyringssektion.
Om os
Vi arbejder med planstyring og rapportering af ressourcer samt struktur og aktiviteter i
relation til Søværnets opgaveløsning. Sektionen leverer bl.a. ledelsesinformation til styring
af Søværnskommandoens ansvarsområde.
Kulturen er åben og ligefrem, hvor meninger og synspunkter veksles frem mod oplæg,
der loyalt indgår i beslutninger. Vi søger konstant udvikling og innovation for at forbedre
styringsmulighederne med henblik på at fremme medarbejdernes ansvar for egne projekter
inden for sektionens arbejdsområde til gavn for Søværnets virke.

Vi er en sektion med fingeren på pulsen, indflydelse på beslutningerne og ofte med direkte
adgang til topledelsen. Dette giver en stor indsigt, højt informationsniveau og stiller selvsagt
krav om kvalitet og ansvarlighed.
Vores omgangstone er åben og direkte med gensidig respekt. Vi søger at løfte opgaverne
med udgangspunkt i egen faglighed og stræber efter personligt ansvar og frihed i
opgaveløsningen. Endvidere har vi fokus på personlig udvikling med mulighed for uddannelse
både i relation til jobbet, men også ud fra den enkelte medarbejders ønske om videre karriere.
Faciliteterne er i hovedsagen dobbeltkontorer. Der er endvidere mulighed for hjemmearbejdsdage
efter nærmere aftale. Sektionen har generelt ikke stor og længerevarende rejseaktivitet.
Om stillingen
Du vil blive sagsbehandler i driftsstyringssektionen med et opgavekompleks, hvor selvstændighed
er en selvfølge, og hvor du sammen med to andre koordinerer opgaveløsningen inden for planstyring.
Dine primære opgaver vil være:

- Styring af Søværnets overordnede planlægning, herunder opstilling af beredskaber for kapaciteter og myndigheder.
- Koordinering af interværnsstøtte og behov i et helhedsperspektiv.
- Analyse af militære muligheder, herunder konsekvensvurderinger.
- Bidrag til Søværnets Ledelsesinformation og rapporteringer.

Der vil være behov for, at du løbende gennemfører analysearbejder både i relation til dine primære
opgaver og i forhold til ad hoc opgaver inden for planstyring. Der vil være brug for, at du hurtigt
kan sætte dig ind i nye sagsområder og bidrage til løsning af problemstillinger med baggrundsnotater,
briefinger og orienteringer af foresatte.
Hertil er det vigtigt, at du følger aktivt med i såvel underlagte myndigheders som værnskommandoernes aktivitetsplanlægning, så du opretholder forudsætningerne til at kunne levere værdiskabende rådgivning.

I dagligdagen vil du i samarbejde med stabene i Søværnskommandoens underlagte myndigheder og
bl.a. værnskommandoerne samt Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse løse mange mindre
men nok så vigtige koordinationsopgaver relateret til planstyringen af Søværnets overordnede aktiviteter.
Om dig
Vi forventer, at du er udnævnt chefsergent. Hvis du ikke allerede er chefsergent forventer vi, at du har
en anciennitet som mellemleder på minimum 15 år, heraf godt 6-8 år som udnævnt seniorsergent og, at du
har gennemført en uddannelse på minimum uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring. Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet kan du ansættes på en uddannelsesaftale.

Du har indgående kendskab til Søværnets organisation og gerne inden for plan- og driftsstyring, og du har
godt kendskab til vilkårene ved de operative enheder, således at du kan bidrage substantielt inden for
dit primære ansvarsområde.

Du er i stand til at arbejde selvstændigt, du holder et højt fagligt niveau og på eget initiativ
kan iværksætte tiltag for herigennem, at opnå brugbare og velfunderede resultater. Du er god til at
kommunikere både skriftligt og mundtligt, og du har gode evner inden for planlægning og styring.

Herudover er du ansvarsfuld, imødekommende og har interesse i at udvikle dit sagsområde med
fokus på mere Søværn for pengene.
Det vil være en fordel, men ikke et ultimativt krav, at du har erfaring med at anvende Slotsholms-metoden
i din sagsbehandling samt kendskab til It-planlægningsværktøjerne Emtep og Primavera.

Det er vigtigt, at du er fleksibel både hvad angår arbejdstid og arbejdsopgaver, da hverdagene i
Søværnskommandoen kan være omskiftelige.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kommandørkaptajn Henrik G. Lindstrøm på telefon: 72 81 19 72.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 31. juli 2019 og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse 1. september2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen er Søværnets øverste kommandoenhed og har til huse på Flyvestation Karup.
Søværnskommandoen direktivgiver og skaber rammerne for Søværnets myndigheder og enheder således, at de kan løse deres opgaver. Søværnskommandoen er organiseret i en N-struktur (sektioner) fra N3 til N8 samt
et Ledelseselement, der hovedsageligt har til opgave at støtte Chefen og Næstkommanderende i deres daglige
styring og ledelse af Søværnet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

31.07.2019

Indrykningsdato

20.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent