Hæren 06

Kompagnichef for HBU kompagni Den Kongelige Livgarde


Kompagnichef for HBU kompagni Den Kongelige Livgarde

Brænder du for chefvirke og uddannelse? Er du energisk, engageret, målrettet og klar til at gå forrest og lede ved eksemplets magt? Så er stillingen som kompagnichef noget for dig.
Om os
II Uddannelsesbataljon uddanner værnepligtige med henblik på, at de kan overføres til Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni, hvor de skal indtræde i vagttjenesten om de kongelige slotte og palæer, samt med henblik på rekruttering til Forsvarets øvrige uddannelser.

Vi prioriterer, at de værnepligtige uddannes til dygtige og ansvarsbevidste soldater, så udførelsen af den vagtmæssige opgave kan ske på et højt, professionelt niveau. Vi prioriterer ligeledes, at der gennem et motiverende og velstruktureret tjenesteforløb skabes interesse blandt de værnepligtige for rekruttering til Forsvarets øvrige uddannelser.

Et væsentligt element i vores virke er opretholdelse af en motiveret og veluddannet kadre. Det sker gennem jobindhold, men også ved en løbende påvirkning og uddannelse, der tilpasses bataljonens og den enkelte medarbejders behov og ønsker.

Vi lægger vægt på en høj moral og korpsånd. En integreret del heraf er, at såvel befalingsmænd som værnepligtige præges af Den Kongelige Livgardes høje krav og traditioner, så de får en ramme at sætte deres egen tjenestetid ind i og kan hjemsendes som gode ambassadører for værnepligtsuddannelsen, Den Kongelige Livgarde og Forsvaret generelt.

Bataljonen består af en stab samt to kompagnier, der p.t. er organiseret med fire delinger. Et tæt og godt samarbejde på tværs af bataljonen er vitalt for bataljonen, ligesom vi lægger vægt på gode relationer til vores naboenheder og regimentet.

Bataljonen er indgangsporten til regimentet og nye og urutinerede befalingsmænd, der hastigt roterer til andre tjenestesteder - især inden for regimentet - er et grundvilkår, som stiller krav om fører- og befalingsmandsuddannelse ved såvel kompagniet som bataljonen.

Kompagniets opgave er, på baggrund af bataljonens direktiver, planer og støtte, mv., at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere uddannelsen af ca. 200 værnepligtige. Holdene indkaldes i april, august og december med fire måneders tjenestetid ved II Uddannelsesbataljon. Kompagniet varetager integreret hermed uddannelsen af sergenter og officerer.
Om stillingen
Som chef for en værnepligtsenhed i Livgarden skal du være indstillet på, at såvel det værnepligtige personel som din kadre har store forventninger til dig som chef.

Jobbet indebærer mange forskellige aspekter og du vil blive udfordret både ledelsesmæssigt og planlægningsmæssigt, idet du ved siden af det uddannelsesmæssige ansvar også til stadighed har ansvar for underafdelingens administration og øvrige opgaver inden for bataljonen retningslinjer. Kompagni og bataljon har et meget højt arbejdstempo, primært som følge af konstant at have værnepligtige under uddannelse til en skarp opgave.

Du skal trives med, at der bliver udstukket mål og rammer – herunder økonomiske – i form af direktiver og befalinger, hvorefter det forventes, at du analyserer og løser opgaven selvstændigt. Nogle aktiviteter gennemføres bataljonsstyret, hvorfor kompagniet i den sammenhæng bidrager med bl.a. personelressourcer og detaljeret tilrettelæggelse.

Der uddannes efter et i overvejende grad standardiseret og centralt styret uddannelsesindhold. Inden for bl.a. den ramme er der mange muligheder for at gøre hverdagen både motiverende og afvekslende for dine folk og dig selv. Du må forvente, at der jævnligt vil være pludseligt opdukkende udfordringer, som eksempelvis afgivelser og jobrotationer, samt ændrede planlægningsparametre.

Med henblik på at sikre rotation i stillingen forventes det, at du efter ét til to års tjeneste i stillingen søger nye udfordringer.

Som officer ved Den Kongelige Livgarde, skal man indgå i vagttjenesten omkring Hendes Majestæt Dronningen, efter man har bestået uddannelsen.
Om dig
Du er som udgangspunkt kaptajn og har gennemført Videreuddannelsestrin 1 (VUT-I/L) eller Videreuddannelseskursus Bataljon (VUK (BTN)), og du ønsker at komme på Operations- og Føringsuddannelsen/Master i Militære Studier (OFU/MMS).
Du har ønskeligt erfaring vedrørende vagttjenesten ved Den Kongelige Livgarde. Helst som befalingsmand eller officer, ellers som vagtgående garder.

Du har særdeles gode evner og erfaring inden for ledelse og uddannelse. Det er vigtigt, at du med snilde, stort engagement, handlekraft og personlig tilstedeværelse evner at tage ansvar for kompagniets virke i dagligdagen såvel som på længere planlægningshorisont, herunder sikrer, at du prioriterer og at din kadre får rettidige rammer. Du evner at gå i detaljen på de rigtige områder og er altid villig til at gå forrest og lede ved eksemplets magt – det er nødvendigt med Hærens yngste befalingsmænd. Administrationen og ressourcestyringen i kompagniet og delingerne skal virke, men må ikke blive styrende. Udvikling af andre – og dig selv – er væsentligt, herunder at sikre, at det personel du har til rådighed motiveres til at bidrage optimalt.

Du er soldat i ordets bedste betydning og udfylder såvel feltstøvler som vagtstøvler. Du har gode samarbejdsevner, er udadvendt og ved at gode resultater opnås af et godt team. Dine samarbejdsevner skal også bringes i spil i forhold til bataljonen og ikke mindst din kollega i nabokompagniet, som løser en opgave tilsvarende din, hvorfor der er behov for bevidsthed om ensretning og koordination.

Du har et godt kendskab til kamptroppernes doktrin, teknologi og organisation, således at du naturligt i forbindelse kompagniets virke både fagligt og holdningsmæssigt kan bidrage til fører- og befalingsmandsuddannelse og dermed dit faste personels løbende udvikling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Aflønning i stillingen vil i så fald ske efter reglerne om midlertidig funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn/kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

Dit faste tjenestested vil være Høvelte i Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos bataljonschef, oberstløjtnant Torben Egidiussen på telefon 4177 3344. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er den 25. juni 2019 og ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM DEN KONGELIGE LIVGARDE
Den Kongelige Livgarde er et infanteriregiment med mange traditioner præget af de to operative opgaver: Vagten om Majestæten og de kongelige slotte og palæer samt levering af kampenheder til felthæren. Udover uddannelsen af værnepligtige, der forestår vagten om Kongehuset, leverer Den Kongelige Livgarde også soldater til den professionelle kampenhed – I/Den Kongelige Livgarde, der tilhører 1. Brigade. Livgarden har enheder på Garderkasernen i Høvelte og Livgardens Kaserne i København.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Allerød

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

25.06.2019

Indrykningsdato

12.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent