Hæren 06

Forsyningsbefalingsmand til II Livgardebataljon ved Den Kongelige Livgarde (genopslag)


Forsyningsbefalingsmand til II Livgardebataljon ved Den Kongelige Livgarde (genopslag)

Er du skrap til forsyningstjeneste og brænder du for tjeneste ved en enhed, som uddanner værnepligtige soldater til varetagelsen af vagten om blandt andet Hendes Majestæt Dronningen og de kongelige slotte og palæer? Så er det måske dig vi søger.
Om os
2. Kompagni er ét af to kompagnier ved II Livgardebataljon. Kompagniet består af en fast kadre på ca. 30 mand og der indkaldes ca. 150 værnepligtige på tre successive indkaldelser om året. Dette indebærer blandt andet, at der skal holdes ferie og gennemføres afspadsering løbende gennem de enkelte hold, idet der aldrig holdes virksomhedslukket som i andre enheder.

Vores målsætning er, at uddanne soldater af høj kvalitet, da garderne efter endt grunduddannelse skal gennemføre en skarp operativ opgave i form af bevogtning om blandt andet Hendes Majestæt Dronningen på de kongelige residenser. Kompagniet er kendetegnet ved et godt arbejdsmiljø, kammeratskab, med plads til både faglig sparring og humor.

Kompagniets overordnede opgave indeholder to primære uddannelsesmål. Det første mål er, at bibringe de kommende gardere de nødvendige holdninger og færdigheder til at kunne indgå i Den Kongelige Livgardes vagttjeneste om de kongelige slotte og palæer. Det andet mål er, gennem hærens basisuddannelse, at bibringe den værnepligtige de grundlæggende færdigheder som soldat med henblik på at kunne indtræde på f.eks. grundlæggende sergentuddannelse (GSU) eller reaktionsstyrkeuddannelsen (HRU).

Vi lægger vægt på videre- og efteruddannelse af den faste kadre således, at hver soldat er godt rustet til et eventuelt videre tjenesteforløb i f.eks. stående reaktionsstyrke.
Om stillingen
Forsyningssektionen i kompagniet består af en oversergent og to konstabler, som arbejder tæt sammen med den tilsvarende sektion i bataljonens andet uddannelseskompagni.

Som forsyningsbefalingsmand bliver du ansvarlig for kompagniets forsyningstjeneste.
Du skal jævnligt kontrollere kompagniets og delingernes beholdninger og rapportere derom.
Du har ledelsesansvaret i forsyningssektionen og du skal følgelig aktivt udvikle dine konstablers kompetencer.

Som forsyningsbefalingsmand har du både manuelle opgaver såvel som administrative opgaver med udgangspunkt i DeMars. Du vil dagligt skulle håndtere og administrere bl.a. forbrugsmateriel, ammunition og lignende til kompagniets kadre. Det er derfor vigtigt at du har interesse i en vekslende arbejdsdag med opgaver inden for alle områder af forsyningstjenesten. Du skal være serviceminded og fremsynet for at kunne hjælpe kompagniet bedst muligt.

Som instruktør planlægger og gennemfører du uddannelse for kompagniets kadre i samarbejde med kompagniets næstkommanderende.

Der vil der være ca. 30 døgn om året, hvor kompagniet er på øvelse og/eller skydeperiode i andet skydeterræn. Vi forventer du deltager i dele af dette.
Om dig
Du er oversergent, eller som minimum sergent og har gennemført grundlæggende sergentuddannelse (GSU) og er bedømt klar til at indtræde på videreuddannelsestrin 1 for mellemledere (VUT-I/ML) inden for de næste to år. Såfremt du ikke har VUT-I/ML, skal du underskrive en uddannelsesaftale, idet kravet til stillingen er, at du gennemfører og består VUT-I/ML.

Du har som minimum kategori B-kørekort. Det er en fordel hvis du har C-kørekort, truckcertifikat og ADR-bevis.

Du skal ville den militære tjeneste, herunder ville præge andre med dine gode holdninger.
Du skal være fagligt velfunderet og have viljen til at blive endnu bedre.

Din selvdisciplin, dine holdninger og dine faglige kompetencer kombineret med din erfaring gør dig til en rollemodel for kompagniets øvrige befalingsmænd.

Det er en fordel at du har været vagtgående garder og har været udsendt i internationale operationer.

Du har et godt kendskab til Office-pakken og det er en fordel, hvis du har erfaring i DeMars.

Du er en disciplineret serviceminded soldat, som kan arbejde selvstændigt og målrettet for derved at levere en professionel indsats til gavn for kompagniets opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Høvelte i Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kompagnibefalingsmand oversergent C.T. Jørgensen på tlf.: 26202374 eller Kompagnichef T. Kokfeldt på tlf.: 40572686.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 72 81 91 57 eller på mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 27. juni 2019 og samtaler forventes afholdt i forlængelse af tidsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse snarest muligt

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Den Kongelige Livgarde (LG)
Den Kongelige Livgarde er et infanteriregiment med mange traditioner præget af de to operative opgaver: Vagten om Majestæten og de kongelige slotte og palæer samt levering af kampenheder til felthæren. Udover uddannelsen af værnepligtige, der forestår vagten om Kongehuset, leverer Den Kongelige Livgarde også soldater til den professionelle kampenhed – I/Den Kongelige Livgarde, der tilhører 1. Brigade. Livgarden har enheder på Garderkasernen i Høvelte og Livgardens Kaserne i København.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Allerød

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

27.06.2019

Indrykningsdato

12.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent