Almen sergent Hæren 1

Rådighedsstilling - Løjtnanter af reserven til Den Kongelige Livgarde


Rådighedsstilling - Løjtnanter af reserven til Den Kongelige Livgarde

Har du en baggrund som værnepligtig, befalingsmand eller officer ved Livgardens HBU, og ønsker du at opretholde din tilknytning til Forsvaret, herunder fastholde og udvikle dine kompetencer, vil vi hermed opfordre dig til at søge en stilling i reserven ved Den Kongelige Livgarde
Om os
Reserveenheden ved Den Kongelige Livgarde(Livgarden) har til formål at stille en passende pulje af aktive reservister til rådighed, med henblik på at støtte Livgardens enheder i løsning af relevante opgaver, og som generel aflastning og supplement til det faste personel.

Livgarden tilbyder reservisterne mulighed for relevant tjeneste og uddannelse med henblik på at opbygge og vedligeholde den enkeltes nødvendige kompetencer, således reserveenheden til enhver tid kan støtte Livgardens enheder.

Livgardens reservister er et naturligt bindeled mellem Livgarden og reserven - idet designering ved reserveenheden forankrer tilhørsforholdet til regimentet, og koordinerer tjeneste ved enhederne. Samtidig med, at reservisterne understøtter Livgardens traditioner, korpsånd og identitet.

Uddannelsesbataljonen uddanner værnepligtige, og pr. 1. december også HRU soldater, og de har derfor et særligt behov for planlægnings- og uddannelseskapaciteter med kendskab til Livgardens værnepligt.

Reserveenheden er under omstrukturering og opbygning, og antallet af stillinger i enheden skal generelt øges i den kommende periode. Arbejdet forventes afsluttet senest primo 2020.
Om stillingen
Stillingen er som delingsfører og uddannelsesofficer ved uddannelsesbataljonen.

Som delingsfører ved reserven er man ansat for at kunne indgå som delingsfører i kortere og længere perioder efter behov.

Som uddannelsesofficer ved reserven er man primært ansat for at kunne indgå som kadre i daglig tjeneste og på øvelser, med henblik på at gennemføre uddannelse, kontrolvirke og/eller mindre planlægningsopgaver.

Der vil regelmæssigt komme tilbud om kurser og uddannelser, nationalt og internationalt, relevant for den funktion man bestrider, som reservister kan søge og indstilles til.

Ligesom der periodevist kommer tilbud om udsendelser, af kortere og længere varighed, i FN og NATO regi.
Om dig
Du har gennemført uddannelsen som løjtnant i Hæren, og har som minimum været værnepligtig eller befalingsmand ved Livgardens uddannelsesbataljon.

Ligesom du som minimum har været delingsfører i HBU ved en infanteri enhed (JDR/GHR/LG), gerne Livgarden.

Du evner hurtigt at sætte dig ind i nye sagsområder, behandle problemstillinger og ikke mindst bringe nye ideer i spil.

Du er en empatisk leder, der har interesse for den operative tjeneste, herunder støtte uddannelse og udvikling af de bedste soldater, ligesom du ønsker aktivt at deltage i udviklingen og løsningen af regimentets opgaver.

Som reservist ved Livgarden skal du som udgangspunkt have mulighed for at blive indkommanderet ca. 10 dage årligt.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til premierløjtnant af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen i rådighedsstillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Jf. HPRD OK.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Livgardens personelforvalter, kaptajn Lisa Bjerre på mail LG-G-PSN01@FIIN.DK, eller på telefon 72 83 40 03 eller chef for Livgardens reserveentitet, oberstløjtnant Benny Smith på telefon 22 20
26 10

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-sagsbehandler Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfrist er den 23. juni 2019. Ansættelsessamtaler vil blive gennemført løbende, dog senest i uge 26-27.

Livgardens enheder er geografisk placeret på henholdsvis Livgardens Kaserne i København samt Garderkasernen i Høvelte. Berøringsfladen ses derfor at være begge kaserner samt de respektive enheder.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingerne, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM DEN KONGELIGE LIVGARDE
Den Kongelige Livgarde er et infanteriregiment med mange traditioner præget af de to operative opgaver: Vagten om Majestæten og de kongelige slotte og palæer samt levering af kampenheder til felthæren. Udover uddannelsen af værnepligtige, der forestår vagten om Kongehuset, leverer Den Kongelige Livgarde også soldater til den professionelle kampenhed – I/Den Kongelige Livgarde, der tilhører 1. Brigade. Livgarden har enheder på Garderkasernen i Høvelte og Livgardens Kaserne i København.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Allerød

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M311 Løngruppe 2 Løjtnant/kadet

Ansøgningsfrist

23.06.2019

Indrykningsdato

07.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent