Hæren 06

Næstkommanderende og stabschef til 1. Logistikbataljon ved 1. Brigade


Næstkommanderende og stabschef til 1. Logistikbataljon ved 1. Brigade

Den logistiske fløjbataljon søger en ny næstkommanderende og stabschef. Har du mod på et spændende og krævende job, hvor du har mulighed for at sætte dagsordenen inden for taktisk logistik, føringsvirke i rammen af 1. Brigade og uddannelse af professionelle logistik soldater, er dette job måske noget for dig.
Om os
1. Logistikbataljon er garnisoneret på Aalborg Kaserne, og indgår i 1. Brigade som dispositionsenhed. Bataljonens kerneopgave er at levere logistik på kamppladsen. Bataljonen varetager samtidigt logistiktroppernes kapacitetsnære fagansvar for den taktiske logistik.

Bataljonen består af en stab, en stabsdeling, et forsyningskompagni, et sanitetskompagni og et transportkompagni, med enkelte elementer udlagt til andre garnisoner, samt et designeret vedligeholdelseskompagni. Der indgår endvidere fast designeret sundhedsfagligt personel i staben og sanitetskompagniet.

Det er forventningen at vedligeholdelseskompagniets kommandodeling fra 2020 opstilles i rammen af 1. Logistikbataljon.
Staben er klassisk organiseret i S1, S2, S3 og S4 samt S7, idet S7 ikke indgår i den operative stab. Den operative stab udgøres af 11 officerer og stregbefalingsmænd.

Staben understøttes i felten og garnisonen af soldaterne fra stabsdelingen.

Staben skaber rammer og vilkår for bataljonens samlede virke og arbejder derfor i dagligdagen tæt sammen med stab 1. Brigade samt Trænregimentets ledelse og enheder.
Om stillingen
Som næstkommanderende og stabschef er du overfor bataljonschefen ansvarlig for stabens samlede opgaveløsning, herunder for den rettidige løsning af pålagte opgaver og kvaliteten i opgaveløsningen. Det er i den sammenhæng dig, der som chef for staben leder og fordeler stabens opgaver.

Du vil endvidere være det naturlige omdrejningspunkt for bataljonens daglige drift, herunder allokering af ressourcer til bataljonens opgaveløsning. Stillingen kræver flair for ledelse af forskellige typer af soldater på alle niveauer, samt med forskelligartet uddannelsesbaggrund.

Du skal forestå den daglige koordination med 1. Brigade og Trænregimentets enheder.

Du skal styre og samordne opgaveløsningen imellem stabens sektioner, ligesom du vil blive en nøglespiller i skabelsen af bataljonens kamprytme, standardiserede procedurer for føring og den taktisk logistiske tjeneste.

Du vil som person skulle bidrage væsentligt til analyseopgaver, der kræver erfaringsbaseret forståelse for, hvorledes den taktiske logistik understøtter brigadens samlede opgaveløsning på kamppladsen.

Du vil i perioder skulle virke som fungerende bataljonschef, subsidiært være bataljonschefens repræsentant, når denne er fraværende eller indsat i andre opgaver.

Du skal påregne en del øvelsesaktivitet og deltagelse i føringsaktiviteter væk fra Aalborg garnison. Der vil under garnisonstjenesten kunne opnås god fleksibilitet i hverdagens tilrettelæggelse.

Du skal påregne at bestride funktionen i en periode på 2-3 år.
Om dig
Du er major (M331) eller kaptajn (M321) og har gennemført Videreuddannelsestrin-II/L, Master i Militære Studier (MMS) eller ækvivalerende udenlandsk Videreuddannelse. Det vil være en fordel, hvis du har gennemgået Hærens operations- og føringsuddannelse (OFU).

Du har solid gelederfaring som officer i logistiktropperne, herunder tjeneste som kompagnichef. Derudover vil det blive tillagt vægt, at du har erfaring fra tjeneste i en stab.

Det forventes at du har været udsendt i én eller flere internationale missioner.

Du er analytisk stærk og evner at forholde dig simultant til faglige detaljer inden for de logistiske specialer og den overordnede operative ramme samt inden for den generelle militære udvikling. Du er en kompetent kommunikator, og du kan bidrage til at opbygge og vedligeholde et personligt netværk på tværs af myndigheder.

Du har erfaring med at anvende føringsredskaber i form af bl.a. varsler, stabsarbejder, befalinger, back briefs og lign. i din daglige tjeneste.

Du skal have evne og vilje til situationsbestemt at repræsentere bataljonschefen på alle niveauer i og uden for forsvaret.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Oberstløjtnant Brian Busk på TRR-1B-CH@fiin.dk eller telefon 20 60 72 85.
Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR konsulent Bjarne Thomsen på tlf.: 3266 5114.

Ansøgningsfristen er mandag den 24. juni. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb med henblik på en bemanding snarest muligt.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede officerer uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Om 1. Brigade
1. Brigade er hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar. Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling, en ISR-bataljon og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.

Om Trænregimentet
Trænregimentet tæller op mod 2000 soldater i de perioder vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

24.06.2019

Indrykningsdato

07.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent