Missionplanner

Chef for Værnepligtssektionen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse


Chef for Værnepligtssektionen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Er du på udkig efter en chefstilling, og vil du være med til at udvikle værnepligten med afsæt i det nye forlig, så har du muligheden nu. Du får ansvaret for at lede et komplekst, spændende og udfordrende fagområde, der har stor politisk opmærksomhed.
Om os
I Værnepligtssektionen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse udfører vi sagsbehandling og forvaltning af værnepligtige og kvinder på værnepligtslignende vilkår med baggrund i lovgivningen på området. Det vil sige, at vi blandt andet indkalder til sessionsbehandling på Forsvarets Dag og til selve værnepligtstjenesten. På årsbasis har vi direkte kontakt med ca. 40.000 unge mennesker, hvilket gør Forsvarets Dag til en vital strategisk rekrutteringsplatform.

Værnepligtsområdet undergår i øjeblikket en målrettet udviklingsproces. Dels i form af en større digitalisering af området, som skal understøtte og effektivisere driften i løbet af de kommende år, og dels i rammen af det indeværende forsvarsforlig med det formål at tilsikre en fortsat stor og mangfoldig søgning til værnepligten.
Om stillingen
Du vil blive chef for en stor sektion bestående af ca. 65 såvel civile som militære medarbejdere med meget forskellig baggrund og faglighed, som i fællesskab forvalter værnepligtsordningen og driver Forsvarets Dag. Sektionen er geografisk placeret med to elementer i Forsvarsministeriets Personalestyrelses hovedkontor i Ballerup samt fem rekrutteringscentre i hhv. Høvelte, Slagelse, Fredericia, Herning og Aalborg.

Du vil indgå i ledelsen af Værnepligts- og Rekrutteringsafdelingen sammen med blandt andet afdelingschefen og de to øvrige sektionschefer, der leder henholdsvis Marketingsektionen og Selektionssektionen.

Du er ansvarlig for sektionens samlede drift, udvikling og kontrol, herunder ansvarlig for mål- og resultatstyring i relation til værnepligtsområdet.

Arbejdsmiljøet er uformelt, opgaveporteføljen i sektionen er alsidig og spænder fra at være driftsorienteret og sagsbehandlingstungt til i perioder at være underlagt stort politisk fokus. Netop det politiske fokus betyder også, at du kan stå overfor opgaver, som er uforudsigelige, har stramme terminer og med krav om ekstra høj kvalitet i opgaveløsningen. Det stiller særlige krav om både fleksibilitet, struktur og gode analytiske kompetencer.

Du vil komme til at spille en nøglerolle i den igangværende forligsimplementering på værnepligtsområdet, som blandt andet omfatter værnepligtsafprøvning i Grønland (F-48) samt modernisering af Forsvarets Dag (F-24).

Endelig er ledelsesopgaven spændende og udfordrende, da både ansvarsområdets kompleksitet, antallet af medarbejdere og den geografiske spredning stiller store krav til dig som chef, herunder din evne til at skabe sammenhængskraft, motivere, delegere, styre og ikke mindst kommunikere.
Om dig
Du har gennemført videreuddannelsestrin II for militære ledere, Master i Militære Studier (MMS) eller en tilsvarende videreuddannelse. Vi forventer, at du har været udsendt, gjort tjeneste i en styrelse eller en højere stab, herunder eventuelt i Forsvarsministeriets Departement.

Som person tænker du i helheder og delegerer opgaver og ansvar. Du har en stærk og visionær lederprofil, og du har energi og vilje til handling. Du identificerer og formulerer mål samt motiverer dine medarbejdere til at opnå fastsatte benchmarks. Du er en katalysator for godt samarbejde både internt og eksternt.

Med et så stort samarbejdsfelt er det essentielt, at du ikke alene har en bred ledelsesmæssig erfaring, men også at du brænder for ledelse herunder distanceledelse.

Du arbejder aktivt på at involvere dine medarbejdere, kollegaer og samarbejdspartnere i beslutningsprocesser for derved at skabe et positivt klima i dagligdagen, hvor den enkelte føler sig involveret og engageret.

Du kan arbejde under pres, og har erfaring med analytisk arbejde, pressehåndtering samt erfaring med hørings- og besvarelsesprocesser af eksempelvis Forsvarsudvalgsspørgsmål, aktindsigtssager samt borger- og forskerhenvendelser.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvaret, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Værnepligts-og Rekrutteringsafdelingen oberstløjtnant Peter Gutfeld på mail FPS-VR-CH@mil.dk eller telefon 2424 2274.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Martin Fyrstenberg på telefon 7281 9176.

Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. juli 2019 eller snarest derefter.

Ansøgningsfristen er den 2. juni 2019. Vi forventer at holde samtaler løbende.

Send motiveret ansøgning og CV via linket, hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også skal vedhæftes.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet og HR-driften i Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet samt en række styrelser såsom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen.
Vi støtter med rekruttering, dels til koncernens mange uddannelser, dels til de ca. 20.000 faste stillinger og de 3.500 stillinger i reserven. Vi rådgiver om HR og arbejdsmiljø, indkalder til Forsvarets Dag, forhandler overenskomster og yder støtte til veteraner og pårørende. Vi har desuden det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.
FPS er som arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø.
Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Veterancentret, der er en del af FPS, er placeret i Ringsted.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

02.06.2019

Indrykningsdato

15.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent