Almen sergent Hæren 1

Rådighedsstillinger – Sprogofficer til Sprogofficerskorpset


Rådighedsstillinger – Sprogofficer til Sprogofficerskorpset

Er du premierløjtnant af reserven og en af Sprogofficerskorpsets dygtigste og mest erfarne sprogofficerer, og kan du fungere som forbillede for yngre sprogofficerer? - Så er du måske interesseret i, at søge en af de ledige kaptajnstillinger af reserven i Sprogofficerskorpset.
Om os
Forsvarets Sprogskole (FSS) ved Forsvarsakademiet (FAK) er ansvarlig for uddannelsen af sprogofficerer i arabisk, russisk og dari. Uddannelsen kombinerer sprog, kulturfag og militære fag og er karakteriseret ved et særdeles intensivt læringsmiljø. Efter uddannelsen løser sprogofficererne opgaver som tolke og kulturvejledere i Forsvarets internationale missioner samt støtter i den nationale struktur som reserveofficerer.

FSS er en militær institution og består af 25 medarbejdere fordelt på sproglærere og militært ansatte. Udover sprogofficerer uddanner skolen også civil-militære tolke samt uddanner Forsvarets officerer i engelsk. Derudover støtter skolen resten af Forsvaret med en række af opgaver, hvor sprogofficerernes og de civil-militære tolkes kompetencer bringes i spil, ligesom vi har ansvaret for at klargøre og udsende sprogofficerer og civil-militære tolke til internationale opgaver.
Om stillingen
Som kaptajn i Sprogofficerskorpset er du med dit høje faglige niveau afgørende for den effektive opgaveløsning såvel nationalt som internationalt. Som kaptajn vil du blive anvendt som fører for øvrige sprogofficerer i forbindelse med værnsfælles nationale opgaver, til støtte for reserveelementerne ved FSS samt i forbindelse med udsendelse i internationale missioner.

Kaptajner i Sprogofficerskorpset fungerer, i kraft af deres erfaring og personlige fremtoning, som rollemodeller for de yngre sprogofficerer.

Kaptajnen har selv ansvaret for at opretholde sit sproglige, kulturelle og militærfaglige niveau, fx ved deltagelse i vedligeholdende sproguddannelse samt ved indkommandering til relevante aktiviteter.

Vi forventer, at du fortsat vil opretholde et højt aktivitetsniveau på ca. 20 indkommanderingsdage pr. år. Du forventes at holde dig orienteret om nye opgaver via sprogofficersportalen og selvstændigt byde ind på disse.
Om dig
Du er sprogofficer med minimum fire års erfaring som premierløjtnant i Sprogofficerskorpset, og med solid udsendelseserfaring.

Du byder aktivt ind på de indkommanderingsopgaver, som FSS udbyder til Sprogofficerskorpset og har gjort det i en årrække. Du har dermed opbygget et solidt kendskab til de forskellige typer af opgaver, som sprogofficerer løser for det øvrige forsvar. Du kan lide at være på, og du tager gerne føringen når det kræves.

Du har et særdeles godt sprogligt niveau i russisk, arabisk, dari eller pashto, og du kan tolke mellem dit målsprog og engelsk. Du har også et indgående kendskab til kulturen i det pågældende sprogområde samt en veludviklet evne til at videreformidle denne viden. Endvidere har du en solid militærfaglighed.

I kraft af din erfaring og din faglighed kan du fungere som rollemodel for de yngre sprogofficerer. Du er bevidst om denne rolle, og du kan lide det holdningsprægende element i opgaven som fører for dine sprogofficerskolleger. Vi lægger således vægt på, at du har de lederegenskaber der skal til for at kunne virke som fører for andre sprogofficerer både i den nationale opgaveløsning og i internationale missioner.

Det er ligeledes ønskeligt, at du kan dokumentere civil efteruddannelse, civilt arbejde snævert ift. sprogbeherskelse og tolketeknik samt eventuelt gennemførte rejser og ophold i målsprogsområdet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er niveaufastsat til kaptajn af reserven, og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til "HEM" og opretholde denne i hele ansættelsesperioden.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Ansøgning og kontakt
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kaptajn Martin Falck Christensen ved OPSEK på telefon 7281 7681 eller via mail på FAK-FSS-OP02@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-sagsbehandler Bjarne Johansen, telefon 7281 9185, eller via mail: fps-ba-bss05@mil.dk.

Ansøgningsfristen er søndag d. 2. juni 2019. Samtaler forventes afholdt løbende.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. Når du søger stillingen elektronisk er det vigtigt, at alle filer bliver fremsendt i PDF-format.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSAKADEMIET
På Forsvarsakademiet uddanner vi fremtidens ledere i Forsvaret, så de bliver nogle af de dygtigste i NATO. Vores uddannelser er forankret i den militære profession inden for både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt de elementer, der går på tværs af de tre værn. Uddannelserne spænder over de grundlæggende sergent- og officersuddannelser i et af de tre værn eller som sprogofficer, over videreuddannelseskurser og enkeltstående kurser for Forsvarets ansatte, til Master i Militære Studier. Alle videregående uddannelser er baseret på forskning inden for vores tre kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse, som bliver varetaget af akademiets fem institutter. Udover at levere forskningsbaseret undervisning bruges vores militære viden også bredt i og uden for Forsvaret til gavn for samfundet, vores allierede og øvrige partnere. Akademiet har et stort netværk af samarbejdsparter ved både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Læs mere om Forsvarsakademiet på: fak.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

02.06.2019

Indrykningsdato

14.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent