FMN

M331 sagsbehandler til Koordination og Policysektionen i Operationsstaben ved Forsvarskommandoen (Genopslag)


M331 sagsbehandler til Koordination og Policysektionen i Operationsstaben ved Forsvarskommandoen (Genopslag)

Vi søger en helhedsorienteret og erfaren major/orlogskaptajn med faglige ambitioner og stabserfaring som sagsbehandler til den nyoprettede Koordination og Policysektion i Operationsstaben.

Har du talent for planlægnings- og udviklingsopgaver og opnået gode resultater inden for såvel udviklingsområdet som operationsområdet, så er her en unik mulighed for at arbejde med en kombination af udfordrende og komplekse opgaver inden for koordination, planlægning og policyopgaver i en operativ stab.

Du får i stillingen en stor mulighed for at videreudvikle dine faglige og personlige kompetencer, herunder vil du kunne udbygge dit helhedssyn, evne til planlægning og styring inden for et udfordrende og dynamisk kerneområde i Operationsstaben med stor bevågenhed.
Om os
Koordination og Policysektionen er ansvarlig for betjening og rådgivning af chefen og vicechefen for Operationsstaben samt ansvarlig for koordination og tværgående planlægnings- og policyrelaterede opgaver for hele Operationsstaben. Sektionen leverer ofte produkter, der skal kunne anvendes til betjening af Forsvarets øverste ledelse og Forsvarsministeriet.

Operationsstaben er overordnet organiseret med chef og vicechef, der støttes af Juridisk sektion, Militær Sikkerhedssektion og Koordination og Policysektion samt de tre afdelinger; Support, Operationer og Planlægning. I afdelingerne indgår ressortsektionerne, der er struktureret efter en traditionel J1-J9 struktur. Operationsstaben er geografisk opdelt i København og Karup.

Koordination og Policysektion er foruden chefen normeret med 12 militære medarbejdere samt ansvarlig for forbindelsesofficeren ved Standing Joint Forces Headquarters Joint Expeditionary Forces (SJFHQ JEF) i Storbritannien.
Koordination og Policysektionen er organisatorisk placeret direkte under Vicechefen for Operationsstaben og er geografisk placeret i København.

Koordination og Policysektion er en ny sektion, der er oprettet ifm. nyordningen af Forsvaret og tilhørende reorganisering af Operationsstaben. Du vil således kunne være med til at påvirke etableringen af den nye sektion og din opgaveportefølje vil blive fastlagt under hensyntagen til dine kompetencer.
Om stillingen
Du vil indgå i et af sektionens team i løsning af sektionens hovedopgaver, der bl.a. omfatter:

Udvikling af et nyt Nationalt Operativt Koncept i Forsvaret, der bl.a. vil afspejle den nye rollefordeling mellem kommandoer og myndigheder for nationale styrkeindsættelser i fred, krise og krig for hele Forsvaret.

Udvikling af policy for operative bidrag til NATO og udviklingen af NATO overordnede forsvarsplaner.

Bidrag til udvikling af et nyt koncept for Værtsnationsstøtte.

Behandling og koordination af Operationsstabens inddragelse i NATO forsvars- og styrkeplanlægning (fx Graduated Response Plans) og tilhørende nationale plankomplekser.

Behandling af Forsvarets overordnede styrkegenerering, herunder tilmelding og behandling af kapaciteter til NATO Response Force, FN samt deltage i Joint Expeditionary Force (JEF), Euro-pean Intervention Initiative (EI2) og andre internationale beredskabsmæssige samarbejder.

Koordinering og varetagelse af Forsvarets bidrag i relation til den Nationale Operative Stab (NOST) samt Operationsstabens deltagelse i beredskabskurser med Beredskabsstyrelsen.

Behandling af international og national krisestyring og beredskaber, herunder krisestyringsøvelser og behandling af NATO Crisis Response Measures m.m.
Behandling af styringsdokumenter, herunder; ansvarlig for udgivelse af Operationsstabens handlingsprogram, Mål- og resultatplaner, halvårsrapportering og årsberetning.

Behandling og indgåelse af diverse samarbejdsaftaler internationalt såvel som til øvrige nationale myndigheder.

Sektionen har stor berøring til værnskommandoer (inkl. specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando), Udviklings- og Planlægningsstaben, Forsvarsministeriet, Den Danske Militære Repræsentation ved SHAPE (NMR), Den Danske Militære Repræsentation i NATO-hovedkvarteret (DAMIREP).
Stillingen er placeret i København, men du må forvente en del rejseaktivitet.

Du skal forvente, i relation til dine opgaver, at skulle kunne forberede materialer til støtte til møder, missionsbesøg og øvrige rejser for bl.a. ledelsen i Operationsstaben.
Om dig
Du er major/orlogskaptajn og har gennemført Videreuddannelse for Ledere Trin II (VUT-II/L), Stabskursus, Master i militære studier (MMS) eller relevant masteruddannelse. Såfremt du er kaptajn/kaptajnløjtnant og i gang med eller optaget på MMS, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale.

Det vil være en ubetinget fordel, hvis du har erfaring som sagsbehandler fra værnskommandoerne/specialoperationskommandoen (styringsniveau 2) eller værnsfælles niveau fra Forsvarsstaben (stillingsniveau 1). Det er tillige ønskeligt, at du ligeledes har erfaring fra Forsvarsministeriets departement eller styrelser, Den Danske Militære Repræsentation ved SHAPE (NMR) eller Den Danske Militære Repræsentation i NATO-hovedkvarteret (DAMIREP).

Sektionens hverdag er præget af et bredt opgavespektrum med til tider kort tid til opgaveløs-ningen og deraf følgende højt arbejdstempo. Det er derfor vigtigt, at du er fleksibel og har et højt forandringsberedskab.

Sektionen består af dedikerede og dygtige kollegaer, teamwork, høje kvalitetskrav og en bred berøringsflade, hvorfor du forventes at kunne bidrage til et godt samarbejde og kan gribe ud til Forsvarets mange myndigheder. Du er en rutineret sagsbehandler, der arbejder selvstændigt og løser egne opgaver indenfor tildelte opgaver og rammer samtidig med, at du har fokus på at koordinere og sparre med dine kollegaer.

Du har gode samarbejdsevner og trives godt i et dynamisk miljø samt er indstillet på, at arbejdsopgaver kan falde uden for normal arbejdstid. Du kan lide at rejse og kan begå dig i internationale fora.

Du er analytisk stærk og danner dig hurtigt et overblik samt formår hurtigt og sikkert at identificere de afgørende elementer. Du kommunikerer kort, klart og præcist i skrift og tale såvel på dansk som på engelsk.

Det vil tillige være en fordel, at du har erfaring fra internationale missioner, ønskeligt inden for de seneste fem år.

Du har en høj grad af integritet samt besidder gennemslagskraft i arbejdsgrupperegi.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner med krav om pilotuddannelse. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er kaptajn/kaptajnløjtnant som er i gang med eller optaget på MMS, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Koordination og Policy, kommandørkaptajn Ken Nielsen på telefon 20 13 94 91.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på +45 728 19141.

Ansøgningsfristen er den 2. juni 2019. Vi forventer at gennemføre samtaler ved Forsvarskommandoen i uge 23/24. I forbindelse med samtalen forventes en lille skriftlig opgave gennemført. Tiltrædelse af stillingen gerne snarest.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge din seneste FOKUS.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Forsvarskommandoen
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed, og har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i national og international opgaver. Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk kommando.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

02.06.2019

Indrykningsdato

14.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent