FMN

Administration af internationale stillinger


Administration af internationale stillinger

Strategi- og Policysektionen i Forsvarskommandoens Udviklings- og Planlægningsstab søger en dygtig seniorsergent som sagsbehandler med flair for administration og koordination.

Er du relationsskabende, systematisk og har du flair for administration, så får du her en enestående mulighed for at blive en del af et dynamisk team af militære og civile medarbejdere, herunder at indgå i UP-stabens befalingsmandsnetværk. Du vil blive udfordret og få mulighed for personlig udvikling, og du kan skabe afsættet for et videre karriereforløb i Forsvarets nationale eller internationale stabe.
Om os
Strategi- og Policysektionen er en del af Udviklings- og Planlægningsstaben og er beliggende i Karup. Sektionen er en attraktiv arbejdsplads og består af engagerede og dygtige medarbejdere. Der stilles generelt høje krav til medarbejderne i sektionen, og på grund af sektionens sagsområde er opgaverne ofte nye og anderledes. Der er sjældent entydige og umiddelbare løsninger på de problemstillinger sektionens medarbejdere bliver stillet overfor. Det gør opgaverne krævende, men også spændende og meget udviklende for den enkelte.

Sektionen arbejder med den strategiske udvikling af Forsvaret ud til en 30 års tidshorisont, hvortil væsentlige input til Forsvarets udvikling kommer fra de udsendte medarbejdere i internationale stabe, ved sektionens egen deltagelse i fora i NATO og NORDEFCO samt gennem bilaterale samarbejder. Sektionen varetager derfor også det militærstrategiske samarbejde med internationale partnere og organisationer. Herunder sagsbehandler sektionen væsentlige dele vedrørende stillinger i udlandet.

Som en del af Forsvarsstaben rådgiver vi Forsvarets øverste ledelse og støtter ofte i forbindelse med international mødevirksomhed, ligesom vi repræsenterer Danmark i en række internationale fora. Vi har således en del udadrettede aktiviteter, som medfører en del rejseaktivitet.

Da sektionen er nyoprettet, hersker her en pionerånd. Vi deler derfor gerne viden mellem os, er hjælpsomme og vi påskønner nye medarbejdere, der kan bidrage til at udvikle det sociale liv i vores nye sektion. Vi tilstræber at have fleksibilitet i forhold til arbejdstider, og ønsker som udgangspunkt ikke, at medarbejderne kun kan løse de pålagte opgaver under stort arbejdspres eller ved optjening af merarbejde.
Om stillingen
Stillingen er en nyoprettet stilling, og som sagsbehandler indgår du i et tæt samarbejde med chefen og ledende sagsbehandlere. Du får her en central rolle som vejleder og rådgiver for Forsvarets udstationerede personel.

Da stillingen er nyoprettet, skal du forvente at medvirke til at forme stillingens indhold.

Du skal bidrage til den løbende sagsbehandling og overblik over udstationeret personel og herunder bidrage til at optimere de nuværende processer og produkter. Dine opgaver bliver blandt andet at;

• Vedligeholde UP-stabens prognoseværktøj for udstationeret personel
• Sagsbehandle forvaltningsmæssige sager, der falder uden for bestemmelsesgrundlaget
• Vedligeholde sharepoint site for internationale stillinger
• Deltage i økonomiopfølgning og budgetlægning for myndigheder i udlandet og udstationeret personel
• Bidrage til at sektionens deadlines overholdes
• Bistå i planlægningen og gennemførelsen af arrangementer og større mødevirksomhed både internt og eksternt
• Deltage i opdateringen af bestemmelsesgrundlaget for Senior National Officer
Om dig
Du er udnævnt seniorsergent, og du kan dokumentere tilfredsstillende færdigheder inden for skriftlig og mundtlig fremstilling, planlægning og struktur. Hvis du ikke allerede er seniorsergent, ser vi gerne, at du er oversergent med 4-5 års anciennitet i graden. Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt ansættes på en uddannelsesaftale med henblik på senere udnævnelse.

Det er en fordel, at du har erfaring fra stillinger med administrativt arbejde, idet jobbet kræver, at du kan navigere i administrative bestemmelser og omsætte disse til konkret sagsbehandling. Stillingen kræver desuden, at du har mod til at være nytænkende, og at du kan arbejde selvstændigt med de stillede opgaver.

Det er et krav, at du arbejder systematisk og struktureret. Sektionen har mange bolde i luften, og du skal være med til at sikre, at de ikke falder til jorden. Du har gode samarbejdsevner, og du er hurtig til at skabe relationer til nye kolleger i sektionen og på distancen til de mange skiftende chefer og medarbejdere, der er udstationeret i de internationale stabe.

Du skal kunne læse, tale og skrive engelsk på et tilfredsstillende niveau.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef kommandørkaptajn Stefan Neubauer Andersen på telefon 72 81 25 72 eller ledende sagsbehandler på området major Per Svarre på telefon 72 84 01 80.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 3. juni 2019.

Stillinger er til besættelse den 1. august 2019 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed, og har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i national og international opgaver. Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskom-mandoen og Arktisk kommando.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

03.06.2019

Indrykningsdato

07.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent