Hæren 06

Chef for Officersgrunduddannelsen ved Hærens Sergentskole


Chef for Officersgrunduddannelsen ved Hærens Sergentskole

Trives du ved at gøre en forskel, og er du en tydelig leder og rollemodel? Så kan du blive den nye chef for grunduddannelsen af Hærens kommende officerer.
Om os
Hærens Sergentskole uddanner og videreuddanner sergenter til alle tjenestegrene i Hæren. Herunder uddannes sergenter som et led i den grundlæggende reserveofficersuddannelse, officersbasisuddannelse, samt den grundlæggende uddannelse for kommende sprogofficerer. Hærens Sergentskole er også ansvarlig for uddannelse af korporaler til hele Forsvaret, samt er koordinerende og ansvarlig for dele af den nye akademiuddannelse for mellemledere i Hæren.

Hærens Sergentskole består af en chef, en stab og de tre uddannende underafdelinger; Grundlæggende Sergentuddannelse, Videreuddannelse og Officersgrunduddannelsen.
Om stillingen
Officersgrunduddannelsen (OGU) er en underafdeling på Hærens Sergentskole med ansvar for grunduddannelse af officerer til Hæren og sprogofficerer til alle værn.
Ved OGU uddannes der sergenter i løjtnantsbasisuddannelsen og officersbasisuddannelsen gennem syv måneder, som grunduddannelse og som forberedelse til den videre officersuddannelse på Løjtnantsskolen og Hærens Officersskole. Derudover grunduddannes elever til Sprogskolen over 3½ måned. I alt fem delinger med hver en kadre på en delingsfører og fire lærere. Dertil en næstkommanderende og fire uddannelsesbefalingsmænd.

Chefen for OGU står i spidsen for dannelsen og den militære grunduddannelse af eleverne, og der kræves situationsfornemmelse og erfaring for, at balancere uddannelsens praktiske og føringsmæssige indhold med elevforudsætningerne. Eleverne skal grunduddannes, uddannes til sergenter og samtidigt forberedes mentalt og fagligt til den videre officersuddannelse.

En anden væsentlig opgave for chefen er vejledning og kompetenceudvikling af de dedikerede lærere, førere og uddannelsesbefalingsmænd, herunder modtagelse og integrering af lærere i rotation på midlertidig tjeneste.

Chefen for OGU bistår desuden skolechefen og staben i evaluering og videreudvikling af uddannelsen i praksis og af uddannelsesdokumentationen.
Der vil være et lille antal rejsedage knyttet til stillingen i forbindelse med kontakt til løjtnantsuddannelsen og Hærens Officersskole. Derudover føres der tilsyn med uddannelsen under øvelser og forlægning til skydelejr.

Hærens Sergentskole lægger vægt på de tre kerneværdier: Rollemodel, Faglighed og Mandskabsbehandling. Kerneværdierne er omdrejningspunktet, for at Hæren har dygtige befalingsmænd.

Der forventes en vis grad af fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelse af arbejdstiden.
Om dig
Du er en erfaren kaptajn eller major (M322) med erfaring som underafdelingschef – gerne fra infanteriet. Det er en fordel, såfremt du har erfaring med stabs- eller skoletjeneste.
Du har en klar holdning til og fornemmelse for, hvad der kræves af kompetencer og egenskaber for Hærens befalingsmænd og officerer.
Du fremstår fagligt, fysisk og holdningsmæssigt som en rollemodel for elever og lærere.
Du har helhedsforståelse, er troværdig, og har personlig integritet. Du leder synligt og du er tydelig i dine forventninger til såvel elever som lærere.
Ansættelsesvilkår
Varde Kommune forventes med Danske Artilleriregiment, Hærens Efterretningsregiment og Hærens Sergentskole, fremover at have ca. 1000 militære arbejdspladser, hvoraf der er ca. 270 stillinger på det militære lederniveau. Der er hermed skabt et geografisk område, hvor du senere vil have muligheder for at søge nye udfordringer både som kaptajn og senere som major.
Varde Kommune tilbyder en tilflytterordning, der betyder, at der tages ekstra hånd om tilflyttere til kommunen. Der gives service og hjælp, samt mulighed for oplevelsesture for at skabe kendskab til området med henblik på bosætning. Derudover er der en partner-jobordning, hvor en partner tilbydes jobsamtale på ansøgte jobs i Varde og Esbjerg kommune.

Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkershedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendesen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landet grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konflikforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillinge chefen for Hærens Sergentskole oberstløjtnant Peter Nielsen på 41 38 53 00.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du meget velkommen til at kontakte HR konsulenten ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 728 19142.

Ansøgningsfristen er den 23. maj 2019, ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en evnetuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSAKADEMIET
På Forsvarsakademiet uddanner vi fremtidens ledere i Forsvaret, så de bliver nogle af de dygtigste i NATO. Vores uddannelser er forankret i den militære profession inden for både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt de elementer, der går på tværs af de tre værn. Uddannelserne spænder over de grundlæggende sergent- og officersuddannelser i et af de tre værn eller som sprogofficer, over videreuddannelseskurser og enkeltstående kurser for Forsvarets ansatte, til Master i Militære Studier. Alle videregående uddannelser er baseret på forskning inden for vores tre kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse, som bliver varetaget af akademiets fem institutter. Udover at levere forskningsbaseret undervisning bruges vores militære viden også bredt i og uden for Forsvaret til gavn for samfundet, vores allierede og øvrige partnere. Akademiet har et stort netværk af samarbejdsparter ved både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Læs mere om Forsvarsakademiet på: fak.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

23.05.2019

Indrykningsdato

03.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent