FMN

Major til Operationsstabens J3 AIR sektion


Major til Operationsstabens J3 AIR sektion

Ønsker du et spændende og udfordrende job som sagsbehandler med fokus på indsættelse af Flyvevåbenets kapaciteter? Har du en solid operativ baggrund, erfaring med stabsarbejde, og har du motivationen til at yde en ekstra indsats, når Flyvevåbnets kapaciteter er indsat i såvel nationale som internationale operationer? Har du lyst til at indgå i et dynamisk team, hvor vi arbejder på tværs af værn og Flyvevåbnets kapaciteter? Så er det måske dig vi leder efter.
Om os
J3 Operationer – AIR (J3A) indgår sammen med tilsvarende LAND og MARITIM sektioner i J3 Operationer (J3I) i Forsvarskommandoens Operationsstab (OP-Stab). J3 består af ca. 20 mand, hvoraf de 8 er i J3A.
J3A er OP-stabens omdrejningspunkt for Flyvevåbnets indasatte enheder. J3A varetager dermed driften af indsatte enheder på hovedkvartersniveau. Det betyder at sektionens medarbejdere løbende indgår i et tæt samarbejde med andre dele Forsvarskommandoens afdelinger, stabe og kommandoer, samt Forsvarsministeriet og NIV III myndigheder med henblik på at sikre bedst mulige rammer for indsatte enheders opgaveløsning.
J3A bidrager også med input til briefinger af Forsvarets Øverste Ledelse (FØL) samt Forsvarsministeren. Ligeledes deltager sektioner med input til besvarelse af Forsvarsudvalgsspørgsmål og aktindsigtssager.
Dit faste tjenestested bliver Karup.
Om stillingen
Du få en central rolle i driften af alle Flyvevåbnets indsatte bidrag i internationale operationer, og du vil skulle bidrage til alle faser af indsættelserne, fra afklaring af muligheder, planlægning af indsættelse, aktuel indsættelse og efterfølgende erfaringsopsamling. Du vil også blive involveret i de nødvendige direktiver, som skal udfærdiges og/eller justeres som følge af Forsvarets nyordning.
Som sagsbehandler i J3A vil du være ansvarlig for en stor del af den tværgående koordination af sektionens opgaver i staben, og forventes at kunne indgå i en faglig sparring med sektionens øvrige Mission Managers.
Du vil blive ansvarlig for koordination og afholdelse af briefinger til Forsvarets Øverste Ledelse (FØL) og Forsvarsministeren.
Du vil løbende skulle forestå sagsbehandling og koordination af bidrag til operationsrelaterede aktindsigtssager, Forsvarsudvalgsspørgsmål, borgerhenvendelser mv., og kan forvente at skulle koordinere sagsbehandling af disse bidrag på tværs i operationsstaben.
Du vil i kortere perioder skulle gennemføre tjenesterejser i udlandet.
Om dig
Du har operativ erfaring fra FLV med indsigt i operationer samt den støtte operationer kræver - herunder logistisk støtte og operationsstøtte.

Det er ønskeligt, at du har erfaring fra INTOPS, både i forhold til operative funktioner og i ledelsesfunktioner. Det vægtes højt, at du har tidligere stabserfaring fra NIV II eller NIV III. Stabsarbejde og kommunikation skal være skarp og fokuseret og af en sådan kvalitet, at det kan godkendes af Chefen for Operationsstaben. Din analytiske tilgang og ekspertise forventes anvendt i koordinationen med andre J-funktioner i Operationsstaben, sidestillede stabe og ved relevante NIV III myndigheder. Derfor kræves en afstemt blanding af bredde og detaljeringsgrad i udfærdigelsen af produkterne.

Du favner bredt og formår at arbejde selvstændigt indenfor såvel dit primære funktionsområde, samt andre ansvarsområder i J3A. Du har gode samarbejdsevner og du kan opbygge professionelle netværk og samarbejdsrelationer til gavn for opgavens løsning samt dit eget virke. Du har mod på at at operere i et værnsfælles miljø, hvor du vil repræsentere den flyoperative faglighed i samarbejdet med de øvrige værn. Du har et stort drive, en høj stresstærskel og en høj grad af fleksibilitet og vil i perioder forventes at skulle arbejde under pres og evt. forskudt i forhold til normale arbejdstider.

Du har gode dansk og engelsk kundskaber i både skrift og tale, og kan begå dig i et internationalt miljø.
Du er uddannet officer i Flyvevåbnet med en gennemført Videreuddannelse for Ledere Trin II (VUT II/L) eller Master i Militære Studier (MMS). Såfremt du er i gang med MMS kan du dog med den rette profil og indstilling også komme i betragtning til stillingen på en uddannelsesaftale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer, samt er i stand til at få blåt bevis.
 
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Kristian Pedersen på telefon +45 32 66 54 70 eller e-mail til FPS-BA-BS224@mil.dk

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte OL Martin Birkedahl Nielsen på tlf. +45 728 40431

Ansøgningsfrist er den 26. maj 2019. Samtaler forventes afholdt i forlængelse af ansøgningsfristen.
Stillingen er til besættelse pr. 1. juli 2019

Tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.
 
Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.
 
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

Såfremt du er kaptajn i gang med MMS eller civil master og vurderes egnet til et uddannelsesforløb med henblik på udnævnelse, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Såfremt du er er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Eventuelt forhandlet aftale om individuelt pensionsgivende kvalifikationstillæg, vil du modtage besked om i din e-boks.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

26.05.2019

Indrykningsdato

30.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent