FMN

Assistant Chief of Staff søges til Headquarters Allied Rapid Reaction Corps


Assistant Chief of Staff søges til Headquarters Allied Rapid Reaction Corps

Er du klar til nye udfordringer i et multinationalt, udfordrende og spændende miljø ved Headquarters Allied Rapid Reaction Corps (HQ ARRC) og brænder du for at styre den tværgående opgaveløsning i et operativt hovedkvarter som chef for et stort ledelsessekretariat? Så vil stillingen som Assistant Chief of Staff for Central Staffs (ACOS CS) i HQ ARRC samt dansk Senior National Officer (SNO) i United Kingdom (UK) være noget for dig.
Om os
Headquarters Allied Rapid Reaction Corps (HQ ARRC) er det ældste og mest deployerbare af de ni High Readiness Force (Land) hovedkvarterer, som NATO har til rådighed til hurtig indsættelse i konfliktområder. Hovedkvarteret kan indsættes i fire forskellige roller som hhv. Joint Task Force hovedkvarter, Land Component hovedkvarter, Armé-hovedkvarter samt Korpshovedkvarter med 3-5 divisioner og korpstropper underlagt.

Det britisk ledede HQ ARRC er præget af en høj grad af professionalisme og innovation og har effektivt demonstreret sin værdi som NATO’s foretrukne landmilitære hovedkvarter i flere skarpe indsættelser, bl.a. ved NATO’s interventioner i Bosnien og Kosovo samt to gange i Afghanistan. Korpset er netop blevet udpeget som det første egentlige korpshovedkvarter på beredskab i NATO i nyere tid; en rolle hovedkvarteret vil være optaget af de næste tre år. Der forestår derfor en række udfordrende og spændende opgaver i den kommende tid.

Hovedkvarteret består af ca. 450 militære medarbejdere, hvoraf omkring 60 % er fra Storbritannien, mens resten fordeler sig mellem 22 andre nationer. Danmark er den fjerdestørste bidragsyder med 13 stabsofficerer, heraf to af reserven. Hertil kommer et dansk NSE, som refererer til dig, og som støtter alt dansk militært personel i UK.

Hovedkvarteret er placeret i Imjin Barracks nær byen Gloucester i det vestlige England, ca. to timers kørsel vest for London. Området er meget naturskønt og byder på mange muligheder.
Du kan læse mere om hovedkvarteret her: https://arrc.nato.int/

Som dansker vil du opleve HQ ARRC som en dynamisk og meget fleksibel arbejdsplads, hvor der er gode muligheder for at videreudvikle dine operative, ledelsesmæssige, sproglige og relationelle kompetencer. Som ACOS har du stor indflydelse på udviklingen af dit stillings- og ansvarsområde i tæt samspil med din chef, som er stabschefen for hovedkvarteret, en britisk generalmajor.
Om stillingen
Som ACOS har du din egen branch, Central Staffs (CS), der er den eneste selvstændige branch i hovedkvarteret. Alle dine oberst-kolleger refererer til en divisionschef på 1-stjernet niveau, mens du refererer direkte til stabschefen. Du indgår derfor i COMARRCs Command Group på lige fod med generalerne og nyder en høj grad af selvstændighed og et stort ansvar.

CS er at sammenligne med et stort ledelsessekretariat på 27 medarbejdere, som grundlæggende støtter stabschefen i alle tværgående opgaver og funktioner. Du vil være ansvarlig for task management, stabsstøtten, information and knowledge management, joint visits, framework nation støtte m.m.
Du rådgiver korpschefen og stabschefen på disse områder, og du har tre departments under dig, som hver ledes af en oberstløjtnant, heraf to briter og en franskmand.

Den nuværende stillingsindehaver er formand for the OF-5 Steering Group, som er det vigtigste tværgående koordinationsforum i HQ ARRC. Styregruppen består af alle oberster samt enkelte subject matter experts og tæller ca. 25 medlemmer. Du må påregne at starte som deputy OF-5 Steering Group med mulighed for senere oprykning som formand.

Rollerne som hhv. dansk SNO i UK og dansk SNR ved HQ ARRC går ud på at sikre varetagelsen af danske interesser, herunder styringen af det danske kontingent i bred forstand. Som dansk SNO er du bl.a. ansvarlig for budgetgodkendelser og –opfølgning, godkendelser af housing, skolegang, refusioner osv. for alt dansk militært personel i UK.

I rollen som dansk SNR ved HQ ARRC er du desuden ansvarlig for at formidle dansk policy, ansættelse af danske stabsofficerer og sikring af, at dansk personel lever op til beredskabs- og uddannelseskravene. I alle disse opgaver støttes du af det danske Nationale Støtteelement (NSE), hvis leder – en chefsergent – refererer til dig.

Du skal påregne 2-4 ugers øvelsesvirksomhed om året og 10-15 dages tjenesterejser til konferencer, møder m.m.

Nogle års tjeneste i et stort multinationalt NATO-hovedkvarter – og i et britisk miljø – er både fagligt og kulturelt meget udviklende og vil være en betydelig ballast for din videre karriere. Tjenesten er meget afvekslende, og du vil kunne krydre den med fagligt relevante og attraktive staff rides, adventure training m.m.
Om dig
Du har gennemført Videreuddannelsestrin II for militære ledere, Master i Militære Studier eller tilsvarende, og det er en fordel, hvis du har gennemført Operations- og Føringsuddannelsen og dermed har forståelse for operationer på korpsniveau og højere.

Du har solid cheferfaring og stærke lederegenskaber og en indgående forståelse for landmilitære operationer.

I din ledelsesstil er det afgørende, at du kan indtænke ikke kun faglige, men også menneskelige hensyn, dels i relation til de udstationerede danske medarbejderes sociale trivsel, dels i relation til de mange nationaliteter, du arbejder sammen med.

Du skal være tolerant og fleksibel og kunne udvise den takt og kulturelle forståelse, der er nødvendig for at kunne begå sig i et multinationalt miljø, hvor du indtager en fremtrædende post. Du skal kunne trives med, at arbejdsprocesser, tempo, den daglige ’battle rhythm’, omgangsformer m.m. ofte er anderledes end i Danmark. Du skal også kunne sætte pris på muligheden for fordybelse og herunder, at det forventes af dig, at du med tiden bliver en faglig kapacitet inden for dit felt.

Du skal være uddannelses- og helbredsmæssigt godkendt til internationale operationer, og du skal forud for tiltrædelse i stillingen have gennemført kursus for enkeltmandsudsendte og i det hele taget opretholde status i forhold til det beredskab, ARRC til enhver tid er underlagt. Du skal forvente at gennemføre kurset NATO-kurserne ”Senior Officers’ Policy Course” og ”Information Management Course” på NATO School i Oberammergau inden din tiltrædelse, alternativt snarest muligt herefter.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 2 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at aftale personlige tillæg og ansættelse på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 38.

Ansøgningen skal i så fald stiles til Hendes Majestæt Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 38.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Du kan via Forsvarets HR-portal på FIIN finde information om forhold under udstationeringen. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT/NATO SECRET og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode. Derudover skal du bestå sprogtesten i engelsk ved Forsvarsakademiet til niveau 3-3-3-3, Forsvarets fysiske test samt kunne helbredsgodkendes.

Stillingen er til besættelse den 1. januar 2020.

KONTAKT OG ANSØGNING
Yderligere oplysninger om stillingen, om hovedkvarteret og dets virke, vilkårene som dansker i UK m.m. kan indhentes ved den danske Senior National Officer (SNO) i Storbritannien, oberst Jakob Henius på telefon +44 7789 917 009 eller +44 1452 718 473 eller via mail henius@mil.dk (FIIN: HQARRC-001).

Har du spørgsmål til løn - og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Nezi Olgun på telefon 32 66 57 92 eller mail: fps-ba-bs104@mil.dk.

Ansøgningen vedlagt relevante bilag sendes elektronisk via linket ’send ansøgning’.
Ansøgningsfristen er den 22. maj 2019, og vi forventer at gennemføre samtaler snarest herefter.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(GB) INNSWORTH

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M402 Løngruppe 2 Lønramme 38 Oberst/kommandør

Ansøgningsfrist

22.05.2019

Indrykningsdato

29.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent