Almen sergent Hæren 1

Chef for S7 sektionen ved 1. Logistikbataljon


Chef for S7 sektionen ved 1. Logistikbataljon

Har du interesse for udvikling af det taktiske logistiske håndværk, så er du måske den officer vi skal bruge. Du vil i funktionen få stor berøring med og indflydelse på både doktrin, organisation, teknologi og uddannelse inden for den taktiske logistik i Hæren. Dine evner til ledelse, analyse og kommunikation vil få stor betydning for implementering af nye tiltag både på kort og lang sigt.
Om os
1. Logistikbataljon er garnisoneret på Aalborg Kaserne, og indgår i 1. Brigade som dispositionsenhed. Bataljonen varetager samtidigt logistiktroppernes kapacitetsnære fagansvar for de dele af den taktiske logistik, som omfatter forsyningstjeneste, sanitetstjeneste, transporttjeneste og bjærgningstjeneste. Bataljonen består, ud over stab og stabsdeling af tre faste underafdelinger, med enkelte elementer udlagt til andre garnisoner, samt et designeret vedligeholdelseskompagni.

S7 sektionen består af 22 soldater, der på bataljonens vegne arbejder tæt sammen med Tjenestegrensinspektørelementet ved Chefen for Trænregimentet/ Tjenestegrensinspektøren for Logistik i Hæren, som har det overordnede fagansvar for logistiktropperne. Sektionen er opdelt i tre elementer med specialister i henholdsvis forsynings-, transports/bjærgnings- og sanitetstjeneste. Sektionen er ikke en del af den operative bataljonsstab.
Det er forventningen, at S7 sektionen fra 2020 vokser med et element, der skal varetage det taktiske og feltmæssige fagansvar for Hærens vedligeholdelsestjeneste.
Om stillingen
Du skal forestå den daglige ledelse og koordination af fagansvaret inden for specialerne internt i bataljonen og ved logistiktropperne, samt eksternt til myndigheder i og uden for Hæren.

Du skal forestå den daglige koordination med tjenestegrensinspektørelementet ved Tjenestegrensinspektøren for Logistik i Hæren.

Du skal styre og samordne opgaveløsningen indenfor og imellem de enkelte elementer i S7, ligesom du vil blive en nøglespiller i skabelsen og opretholdelsen af en tilstrækkelig specialiseret instruktørkapacitet til brug for bataljonens uddannelsesvirksomhed.

Du vil som person skulle bidrage væsentligt til tunge analyseopgaver, der kræver erfaringsbaseret forståelse for, hvorledes den taktiske logistik understøtter øvrige midlers opgaveløsning på kamppladsen.

Du vil situationsbestemt i samarbejde med Tjenestegrensinspektørelementet skulle forelægge væsentlige emner vedrørende den taktiske logistik til drøftelse eller beslutning for Chefen for Trænregimentet/Tjenestegrensinspektøren, Chefen for 1. Brigade og/eller bataljonschefen.

Du vil i perioder skulle virke som fungerende bataljonschef, subsidiært være bataljonschefens repræsentant, når denne og stabschefen er fraværende.

Der vil som udgangspunkt være tale om en meget begrænset mængde øvelsesvirksomhed for soldater i S7 sektionen. Der vil forventeligt kunne opnås god fleksibilitet i hverdagens tilrettelæggelse. Det vil dog være essentielt at deltage i bataljonsstabens garnisonsnære kamprytme med henblik på samordning.
Om dig
Du er major og har gennemført Videreuddannelsestrin-II/L eller Master i Militære Studier. Det vil være en fordel, hvis du har gennemgået Hærens operations- og føringsuddannelse.

Du har solid gelederfaring som officer i logistiktropperne, herunder tjeneste som kompagnichef. Derudover vil det blive tillagt vægt, at du har erfaring fra tjeneste med konceptarbejde, eksempelvis fra Trænregimentets stab og/eller hærstaben.

Det forventes at du har været udsendt i én eller flere internationale missioner.

Du er analytisk stærk og evner at forholde dig simultant til faglige detaljer inden for specialerne og den overordnede konceptuelle sammenhæng. Du er en kompetent skriftlig og mundtlig kommunikator, og du kan bidrage til at opbygge og vedligeholde et personligt netværk på tværs af myndigheder.

Erfaring med udfærdigelse af reglementarisk grundlag og formulering af doktrin er ønskelig.

Du skal have evne og vilje til situationsbestemt at repræsentere bataljonschefen eller Tjenestegrensinspektøren for Logistik i Hæren på alle niveauer i og uden for forsvaret.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landet grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af du kan består Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Oberstløjtnant Brian Busk, TRR-1B-CH@fiin.dk eller telefon 20 60 72 85.
Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR konsulente ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 72 8191 42.

Ansøgningsfristen er torsdag den 9. maj 2019. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen er vakant til besættelse snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om 1. Brigade
1. Brigade er hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar. Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling, en ISR-bataljon og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.

Om Trænregimentet
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 2000 soldater i de perioder vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

09.05.2019

Indrykningsdato

15.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent