Hæren 06

Næstkommanderende/Vedligeholdelseskompagni ved 3. Vedligeholdelsesbataljon ved Trænregimentet


Næstkommanderende/Vedligeholdelseskompagni ved 3. Vedligeholdelsesbataljon ved Trænregimentet

Hærens Vedligeholdelseskompagni ved 3. Vedligeholdelsesbataljon skal bruge ny næstkommanderende. Har du mod på et spændende og fagligt udfordrende job, hvor du har mulighed for at være med til at sætte dagsordenen indenfor vedligeholdelsestjenesten i Hæren under såvel garnisons- som feltmæssige forhold, er dette job måske noget for dig.
Om os
3. Vedligeholdelsesbataljon uddanner og opstiller vedligeholdelseskapaciteter til Hærens udsendte missioner samt til beredskab, herunder opstiller vi et vedligeholdelseskompagni til 1. Brigade og reparationsdelinger til Hærens beredskabsenheder, vedligeholder, i samarbejde med Hærens 1. echeloner og Forsvarets Hovedværksteder, Hærens materiel under indsættelse i operationer, under øvelse og anden uddannelsesvirksomhed samt under garnisonsforhold, og gennemfører faglig kompetenceudvikling af Hærens mekanikere og forsyningsekspedienter.

Vedligeholdelsesbataljonen består af følgende enheder: Stab, som er placeret i Aalborg, Vedligeholdelseskompagni, hvor kommandodelingen er placeret i Aalborg, og S7, som forestår faglig uddannelse af Hærens mekanikkere og er placeret i Aalborg.

Vedligeholdelseskompagniets reparationsdelinger er fordelt på alle Hærens garnisoner og kommandodelingen på Aalborg Kaserne. Kompagniet forestår eftersyns- og reparationstjenesten af alt Hærens materiel på 3. echelons niveau og indgår til dagligt i et samarbejde omkring opgaveløsningen med 1. echelonerne i garnisonerne samt Forsvarets Hovedværksteder (4. echelon). Størstedelen af personel ved vedligeholdelseskompagniet er desuden designeret til det taktiske vedligeholdelseskompagni til 1. Brigade.
Om stillingen
Som næstkommanderende i vedligeholdelseskompagniet er du kompagnichefens nærmeste sparringspartner og skal i chefens fravær varetage hans opgaver.
Den interne drift af vedligeholdelseskompagniet vil være dit ansvar og du vil over for chefen være ansvarlig for, at der skabes de bedst mulige forudsætninger for reparationsdelingernes virke.

Opgaverne omfatter at sikre det nødvendige materiel er til rådighed, at etablissement opfylder de krav, der er nødvendige, at mekanikerne har de rette kompetencer til at løse de driftsmæssige opgaver i garnison (kursus og uddannelseskoordination), koordination af de driftsmæssige opgaver som kompagniets og bataljonens driftsofficer (internt såvel som eksternt), og koordination af afgivelse af mekanikere, herunder bidrag til beredskabsenheder, støtte til øvelser, afgivelser uddannelse og INTOPS.

Du skal i stillingen primært samarbejde med følgende personer og enheder; Kompagnichefen, delingsførerne for de decentrale reparationsdelinger, staben ved vedligeholdelsesbataljonen, herunder chefen for Operations- og Uddannelsessektion som er kompagnichef i det taktiske vedligeholdelseskompagni, Hærkommandoen, Forsvarets Hovedværksteder, S7 ved bataljonen, og Hærens bataljoner.

Du skal i relation til det taktiske vedligeholdelseskompagni desuden være designeret som næstkommanderende. I denne rolle skal du på længere sigt forvente at være til uddannelse eller på øvelse i 5-6 uger om året.

I forbindelse med den besluttede etablering af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste fra den 1. januar 2020 forventes stillingen at blive overført til det kommende Vedligeholdelsescenter Vest som centrets næstkommanderende, ligeledes med fast tjenestested Aalborg. Du må derfor være indforstået med at blive overført til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste i en tilsvarende stilling med stort set samme opgaver som beskrevet ovenfor.
Om dig
Du er kaptajn eller major (M322), og har gennemført VUT-I/L eller VUK/BDE. Er du premi-erløjtnant, der er i gang med VUK/BDE, vil du kunne ansættes mod indgåelse af uddannelsesaftale og vil først kunne udnævnes til kaptajn, når du har gennemført VUK/BDE.

Du besidder et godt og bredt helhedssyn, da det er påkrævet i den prioritering, du sammen med kompagnichefen dagligt skal foretage. Målet er, at Vedligeholdelseskompagniet er i balance i forhold til tildelte opgaver og ressourcer samt, i koordination med Operations- og Uddannelsessektionen, sikrer, at soldaterne/mekanikerne ved bataljonen bevarer evnen til at kunne udsendes og indsættes i internationale operationer samtidigt med, at de løser de daglige driftsopgaver.

Det er en klar fordel, hvis du har erfaring fra underafdelingsniveauet og evt. tidligere har gjort tjeneste ved en bataljonsstab. Det er ikke en forudsætning, at du har forrettet din un-derafdelings- eller bataljonsstabstjeneste ved Trænregimentet, men det er ønskeligt at du tidligere har arbejdet med logistik.

Det er ønskeligt, at du har erfaring fra udsendelse i internationale operationer.

Som person er du analytisk stærk, kan holde mange bolde i luften ad gangen samt har en pragmatisk og fleksibel tilgang til opgaveløsningen. Du er energisk og initiativrig, mentalt robust, moden og velovervejet med en sund og velafbalanceret personlighed. Som leder skal du kunne håndtere at arbejde i et konstant spændingsfelt mellem mange opgaver, der kontinuerligt skal prioriteres sammen med modne, livserfarne og fagligt dygtige medarbejdere.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landet grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af du kan består Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for 3. VEDLBTN, oberstløjtnant Flemming Geert (TRR-3B-CH@fiin.dk, telefon 728 37600).
Har du spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR konsulenten ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, afdelingleder Malene Nørgaard Abel på telefon 728 19142.

Ansøgningsfristen er torsdag den 9. maj 2019. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter fristens udløb.
Stillingen er til umiddelbar besættelse, eller efter nærmere aftale med din nuværende chef.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Trænregimentet gør opmærksom på, at følgende kaptajnstillinger ved regimentet også er i opslag med samme ansøgningsfrist:
- Operationsofficer/S3/1LOGBTN
- Chef/4TPKMP/1LOGBTN
- Chef/S7/2LOGBTN
- Chef/2HBUKMP/2LOGBTN
- Kontaktofficer/GSE
- Operationsofficer/OPS/LMPCC
- Chef/1MPKMP/MP
- Militærpolitiofficer/1MPKMP/MP
- Logistikofficer/Multinational Division North (Adazi, Letland)
Du opfordres til at se disse opslag og til også at sende ansøgning til de stillinger, der måtte have din interesse.

Om Trænregimentet
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 2000 soldater i de perioder vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

09.05.2019

Indrykningsdato

15.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent