Hæren 06

Økonomi- og budgetbefalingsmand til G8


Økonomi- og budgetbefalingsmand til G8

Vil du have en spændende stilling, hvor du arbejder i et operativt og professionelt miljø med internationalt fokus?
Multinational Division Nord opbygger sit hovedkvarter i Karup, hvor du vil blive en central spiller på økonomien.
Om os
Multinational Division North (MND N) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.

MND N er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af alle felthærstyrker i de baltiske lande, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum med op til seks brigader, herunder en dansk brigade, i operationsområdet indtil eksempelvis NATOs hurtige udrykningsstyrke og efterfølgende opfølgningsstyrker ankommer.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til syv brigadestabe. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet med henblik på at skabe en sammenhængende plan på tværs af landegrænser, der i højere grad tager højde for NATOs operative planlægning.

Herudover bidrager MND N til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
Om stillingen
Som økonomi- og budgetbefalingsmand er du overfor ledelsen ansvarlig for tilrettelæggelse og gennemførsel af MNDN budget- og økonomimøder. Du bliver ansvarlig for planlægning, gennemførelse og rapportering i forbindelse med revurderinger af både dansk og mulitinationalt budget. Du vil her arbejde tæt sammen med divisionens tilknyttede ØKO-partnerelement.

Du er stabchefens rådgiver og tilvejebringer fornødent beslutningsgrundlag for ledelsen i økonomifaglige spørgsmål og sager. I det daglige vil du referere til DCOS, der leder arbejdet i det vestlige hovedkvarter.

Sektionen er under opbygning og vil med tiden forøges til i alt 3 stillinger, hvor den ene er dansk major og den anden bemandes af en af vores samarbejdspartnere.
Om dig
Vi forventer, at du er udnævnt chefsergent. Er du ikke allerede udnævnt forventer vi, at du har en anciennitet som seniorsergent på 6-8 år samt, at du har gennemført en uddannelse på minimum uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring.

Vi forventer, at du har et solidt og bredt kendskab til Hærens organisation, virke og fremtidige opgaveløsninger, ligesom du har en solid økonomisk baggrund, gerne fra NIV III eller højere. Vi har desuden en forventning om, at du har erfaring fra international tjeneste. Dine kompetencer som stabsbefalingsmand er fortrinlige, og det er en fordel, hvis du kommer med erfaring fra en eller flere funktioner på niveauet.

Som person er dine spidskompetencer lederevner, administration og samarbejde. Du er imødekommende, forstår og respekterer andres forskelligheder og søger altid at skabe gode kontakter, netværk og samarbejdsrelationer og kan vedligeholde og udbygge dem. Ikke mindst evner du at indgå i et bredt samarbejde på tværs af organisationen og andre myndigheder. Du er en dygtig kommunikator i skrift og tale på såvel dansk som engelsk, og du kan med dine kompetencer bistå dine kollegaer og chefer inden for økonomi og budgettering.

Dine analyser og konklusioner formulerer du på en lettilgængelig og præcis måde, der tilpasses situationen og niveauet, ligesom du overholder deadlines uden at gå på kompromis med dine høje kvalitetskrav.

Du kan arbejde selvstændigt med opgaverne og har viljen til at lære nyt og tage udfordringerne, som de kommer. Vi forventer du er præcis, hjælpsom, loyal og udviser diskretion. Du kan arbejde under pres uden at miste overblikket, og du er fleksibel i forhold til vekslende krav til opgaveløsninger, i tid og andre ressourcer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Da hovedkvarteret flytter fra Karup til Slagelse i 2021, kan du få enten fast tjenestested i Karup eller Slagelse og bestride tjenesten i Karup som midlertidig tjeneste.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte oberst Kim Schmidt på telefon 72 83 11 04.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 8. maj 2019. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 20 og 21.

Stillingen ønskes besat fra den 1. juni 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

OM MULTINATIONAL DIVISION NORTH
Multinational Division North (MND N) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.

MND N er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlæg-ning og koordination af alle felthærstyrker i de baltiske lande, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum med op til seks brigader, herunder en dansk brigade, i operationsområdet indtil eksempelvis NATOs hurtige udryk-ningsstyrke og efterfølgende opfølgningsstyrker ankommer.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til syv brigadestabe. Divisionen skal desuden gennemføre den yder-ligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktivite-ter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opret-holde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet med henblik på at skabe en sammenhængende plan på tværs af landegrænser, der i højere grad tager højde for NATOs operative planlægning.

Herudover bidrager MND N til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. stu-die- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Viborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

08.05.2019

Indrykningsdato

12.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent