Hæren 06

Uddannelses- og signalbefalingsmand til Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland.


Uddannelses- og signalbefalingsmand til Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland.

Er du stærk til at samarbejde, og er du god til IT og teknik? Og vil du gerne være en deltage i uddannelse og operationer sammen med frivillige hjemmeværnssoldater?
Om os
Hjemmeværnets mission er, at bidrage til beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved, at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.

Hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland (HDMVJ) er en kompleks og spændende arbejdsplads, hvor det er vigtigt, at man kan lidt af hvert og samtidigt være specialist inden for eget område.
En vigtig dimension i dagligdagen er det gode og uformelle samarbejde og den gode orientering på tværs af sektionerne, herunder samarbejde med civile medarbejdere på uddannelses og materiel kontoret (UMAK) og sekretariat.

Operations- og uddannelsessektionen (OPUSEK) er omdrejningspunktet for distriktets uddannelsesaktiviteter, øvelser og operative virke – herunder både varslede og uvarslede indsættelser.
For at understøtte det uddannelsesmæssige og operative virke, er et velfungerende samarbejde med den frivillige struktur helt grundlæggende.

Udgangspunktet er, at distriktsstaben er til for de frivillige og ikke omvendt! Støtte, hjælp og service er kode ordene.
Om stillingen
Du kommer til at indgå i et samarbejde med fem officerer og yderligere en befalingsmand af sergentgruppen i OPUSEK.

Jobbet består primært i at arbejde med distriktets kommunikationsmidler og føringsinstallationer herunder støtte distriktets kompagnier. Du vil desuden få et koordinerende uddannelsesansvar for et mindre antal af distriktets kompagnier og vil i samarbejde med kompagniledelsen støtte deres planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af uddannelses- og øvelsesaktiviteter. Du vil være garant for et højt fagligt niveau.

Du vil blive ansvarlig for idrætsvirksomheden ved distriktet herunder støtte og vejlede distriktets kompagnier i deres sundheds- og træningsaktiviteter.
Du bliver ansvarlig indenfor en række uddannelsesmæssige områder herunder særligt i relation til kommunikationsmidler, men evt. også køreuddannelse, førstehjælp m.m. Hvis du har særlige kompetencer/uddannelser, vil du kunne bruge disse.
Jobbet er meget selvstændigt, alsidigt og indebærer en interessant hverdag, hvor du selv har stor indflydelse på opgaveløsningen og en bred kontaktflade med ansatte og frivillige.

Af øvrige opgaver vil du bl.a. blive ansvarlig for:
• Funktionsuddannelse indenfor eget selvstændige fagområde.
• At kunne rådgive og vejlede kompagnierne ved HDMVJ vedr. produktionsmål, uddannelse, planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol.

Desuden indgår du i distriktets operative stab, og distriktets vagthavende roste med en uges VH-vagt ad gangen (24 – 7), hver 6-8 uge. Vagten bestrides som en tilkaldevagt, hvor du skal være tilgængelig på telefon.
Der er enmandskontor med mulighed for fjernarbejdsplads. Der må forudses nogen rejseaktivitet – og påregnes skæve arbejdstider og mange ad-hoc opgaver.

Der vil være mange selvstændige opgaveløsninger, men opgaverne skal ses som en del af en større sammenhæng.
Nogle, specielt de store opgaver, gennemføres som stabsarbejder. Det overordnede ledelsesprincip er frihed under ansvar og rettidig omhu.
Om dig
Du er oversergent og har en baggrund i Hæren eller i Hærhjemmeværnet.

Godt og indgående kendskab til Hjemmeværnet og Hjemmeværnets uddannelsessystemer er en fordel, og vi forventer et vist kendskab til Hjemmeværnsloven.
Du har arbejdet med uddannelse og operationer, og har interesse for at arbejde med frivilligt hjemmeværnspersonel. Du evner at arbejde med de frivillige hjemmeværnssoldater, og du møder dem hvor de er, herunder særligt at have respekt og forståelse for forskelligartetheden.

Du er en fleksibel holdspiller, og samtidigt kan du arbejde selvstændigt med frihed under ansvar. Du er i stand til at balancere nødvendigt hensyn til de frivilliges funktionsvilkår med opbygningen af militære kapaciteter.

Opfyldelse af krav og forventninger til alle fokuskompetencerne er nødvendige for at løse opgaven, især er fleksibilitet, styring/initiativ og kommunikation væsentlige, men det er planlægning, analytisk tænkning og helhedsorientering bestemt også.
Ligeledes vil indsigt i Hjemmeværnets uddannelsessystem være en stor fordel.

Derudover er det altafgørende, at have forståelse for, hvad det kræver at arbejde med hjemmeværnets frivillige, og hvad det betyder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for Operations- og uddannelsessektionen major Jesper Toft Nielsen på tlf.: 72 44 06 02, eller via mail: HDMVJ-CHOPU@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 28. april 2019 og ansættelsessamtaler forventelig i uge 18. Stillingen er til besættelse 1.juni 2019 eller snarest herefter.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland er placeret på Skive Kaserne og dækker samme geografiske område som Midt- og Vestjyllands Politi, og arealet er på ca. 10.000 km2, som strækker sig fra Vejlerne ved Thisted i nord til Tipperne i den sydlige ende af Ringkøbing Fjord, og fra den jyske vestkyst til Silkeborg i øst. Distriktet indgår som et ud af seks Hærhjemmeværnsdistrikter under Landsdelsregion Vest.

Distriktets stab består bl.a. af en operations- og uddannelsessektion og en logistiksektion, og vi er i alt knap 18 medarbejdere.

Distriktet yder bistand til forsvaret, samfundet, totalforsvaret og politiet. Vi er særligt uddannet i at støtte Forsvaret, Politiet og Beredskabet i deres opgaveløsning på land, både i Danmark og i udlandet.

Alle medlemmer af Hærhjemmeværnet har gennemgået en militær grunduddannelse på linje med Hærens basisuddannelse. Opgaverne spænder lige fra trafikregulering og bevogtning, til sikring af danske samfundsvigtige virksomheder. Hærhjemmeværnet støtter også Forsvaret i forbindelse med uddannelse af værnepligtige og soldater, som skal udsendes til internationale opgaver. I de senere år har Hærhjemmeværnet været på internationale missioner sammen med Forsvaret, eksempelvis i Afghanistan og Kosovo.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hærhjemmeværnsidstrikt Midt- og Vestjylland

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

28.04.2019

Indrykningsdato

11.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent