Rådighedsstilling - MA til FCRÅDG


Rådighedsstilling - Militær Assistent for Forsvarschefen Rådgiver vedr. Reservestyrken

Har du lyst til at arbejde på strategisk niveau i både den nationale og den internationale dimension i Forsvarets anvendelse og udvikling af Forsvarets Reservestyrke, som omfatter personel af reserven og Hjemmeværnets frivillige?
Om os
Center for Reservestyrken blev oprettet den 1. januar 2018 og har ansvaret for sekretariats- og sagsbehandlingsstøtte til den strategiske styring og koordination af anvendelse og udvikling af Forsvarets Reservestyrke. Centerets opgaver vedrører områderne strategisk styring og direktivgivning, kommunikation, rådgivning af forsvarschefen og chefen for Hjemmeværnet samt samarbejde med interesseorganisationer og repræsentanter for de frivillige i Hjemmeværnet. Hertil kommer tilsvarende opgaver i relation til samarbejde med internationale organisationer og civile arbejdsgivere.

Centeret skal bl.a. følge op på implementeringen af Forsvarets HR-delstrategi 9, der netop omhandler Forsvarets fremtidige anvendelse af Reservestyrken. Endvidere er InterForce-sekretariatet integreret i centeret.

Center for Reservestyrken er organisatorisk placeret i Ledelsessekretariatet ved Forsvarskommandoen og støtter både Forsvarskommandoen og Hjemmeværnskommandoen.

I centeret er vi i alt 12 faste medarbejdere, heraf 6 fysisk placeret på Kastellet i København, samt en række reservister og frivillige.
Om stillingen
Du skal indgå i Center for Reservestyrken og her deltage i centerets samlede støtteindsats til gavn for Reservestyrken i forhold til dennes personel, deres civile arbejdsgivere, Forsvarets myndigheder og enheder samt internationale samarbejdspartnere.

Din primære opgave er funktionen som Militær Assistent og sagsbehandler for Forsvarschefens Rådgiver vedrørende Reservestyrken, p.t. brigadegeneral Christian Herskind. Her skal du levere sagsbehandlings- og sekretariatsstøtte til Forsvarschefens Rådgiver vedrørende Reservestyrken i relation til brigadegeneralens opgaver, mødedeltagelse mv. Du skal også støtte med den praktiske forberedelse og gennemførelse af møder, konferencer, tjenesterejser mv.

Dine opgaver omfatter endvidere kommunikations- og informationsopgaver vedrørende Reservestyrken i form af udarbejdelse af relevante artikler, videreformidling af informationer fra møder og seminarer samt indhentning af bidrag eller ideer til artikler ol. fra eksterne kilder.

Du vil også skulle støtte i forbindelse med opdatering og udvikling af Reservestyrkens hjemmeside samt med udviklingen af centerets anvendelse af digitale nyhedsbreve og sociale medier.

Du kan forvente, at skulle deltage i aktiviteter i størrelsesordenen 30-40 tjenestedage året, herunder nogen rejseaktivitet, men vil til gengæld også som følge heraf få erfaring med såvel stabsarbejde på strategisk niveau som operationalisering af koncepter og planer.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant af reserven eller premierløjtnant af reserven med potentiale til udnævnelse, herunder de formelt krævede kompetencer.

Vi forventer, at du er energisk, fleksibel og i stand til at arbejde selvstændigt. Henset til stillingens karakter er det vigtigt, at du har meget gode samarbejds- og kommunikationsevner.

Vi ser gerne, at du har erfaring med reservens anvendelse fra både militære enheder og stabe i Forsvaret.

Du skal have gode sprogkundskaber, som minimum mundtligt og skriftligt engelsk på højt niveau. Endvidere må du meget gerne have erfaring med eller kendskab til kommunikations- og informationsopgaver. Kendskab til Forsvarets HR-delstrategi 9 og den overordnede anvendelse og udvikling af Reservestyrken vil være en fordel.

Du prioriterer, at have en stilling i Forsvarets reserve, og dit civile job tillader, at du kan deltage i planlagte aktiviteter. Det er en fordel, hvis du er bosiddende øst for Storebælt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er niveaufastsat til kaptajn/kaptajnløjtnant af reserven og ansættelse sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark (HPRD).

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelse i rådighedsstillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du ønsker at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Forsvarschefens Rådgiver vedrørende Reservestyrken, brigadegeneral Christian Herskind på telefon 21 68 19 80 eller chefen for Center for Reservestyrken, oberstløjtnant Steen Flügge på telefon 22 70 60 84.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-sagsbehandler Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 26. april 2019, og ansættelsessamtaler følger umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt derefter.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Forsvarskommandoen (FKO)
Forsvarskommandoen ligger blandt andet i København og Karup og er en styrelse under Forsvarsministeriet. FKO er Danmarks overordnede militære kommandomyndighed for Forsvarets operative kapaciteter. Forsvarschefen er chef for Forsvarskommandoen og har kommandoen over Hæren, Søværnet og Flyvevåbenet. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Kastellet

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 2 (HPRD) - Reserven

Ansøgningsfrist

26.04.2019

Indrykningsdato

11.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent