Hæren 06

Stabschef og næstkommanderende til 3. Communication Information System Operation Centre Battalion


Stabschef og næstkommanderende til 3. Communication Information System Operation Centre Battalion

Kan du bevare overblikket, prioritere mellem mange forskellige opgaver, synkronisere mange aspekter til én solid løsning - og styre en holdindsats på tværs af faglige kompetencer, og har du sans for den detaljerede planlægning, stram styring og samtidig at inddrage de mange kompetente medarbejdere for at nå et fælles mål? Så har du mulighed for et job hvor du skal påvirke evolutionen, dokumenteringen, uddannelsen, implementeringen og driften af Forsvarets CIS-løsninger?
Om os
3 CISOPSBTN indgår i Føringsstøtteregimentet i Fredericia. Bataljonen indeholder en driftsdel, hvorfra vi primært støtter de tre andre bataljoner i regimentet, samt står for al den kommunikation og de informationssystemer, som skal være til rådighed mellem indsatte enheder og Danmark, og som enhederne bruger operativt. Desuden indeholder bataljonen en videreudviklingsdel, som forestår videreudvikling, test, validering og implementering af de føringsstøttekapaciteter, som de operative brugere efterspørger. Endelig indeholder bataljonen en uddannelsesdel, som dels skal sikre bataljonens egen uddannelse, støtte den faglige uddannelse af de øvrige bataljoner ved FSR samt levere nødvendige faglige kurser inden for CIS, sikkerhed og krypto for forsvarets enheder generelt, bl.a. gennem fjernuddannelse.

3 CISOPSBTN består, ud over Commandteam og staben, af 6 sektioner, der er ansvarlig for drift, videreudvikling og uddannelse. Driften dækkes af Satellitkommunikationssektionen, CIS Operationscenteret og Frekvenskontoret. Implementeringssektionen og Danish Mission Networking-sektionen står for videreudvikling og Uddannelsessektionen er ansvarlig for de strukturbestemte kurser, fjernundervisning og IT-uddannelsen.

Stabschefen og næstkommanderende er direkte chef for de 10 medarbejdere, der indgår i staben og skal være klar til at overtage ledelsen af hele bataljonen, hvis chefen ikke er til rådighed.
Om stillingen
Som stabschef og næstkommanderende er dine primære opgaver at lede og fordele arbejdet i staben, under inddragelse af medarbejdernes kompetencer. Du skal være ansvarlig for stabens uddannelse og vedligeholdelse af oparbejdede kompetencer, og lede stabens virke i forhold til sektionernes opgaveløsning, herunder støtte chefens prioritering og sikring af sammenhæng på tværs af bataljonen. Desuden skal desuden rådgive chefen om økonomi- og sikkerhedsspørgsmål, samt koordinere BTN virke i relation til studie og udvikling.

Du bliver overordnet ansvarlig for CBRN-tjeneste ved BTN., samt ansvarlig for IT-Service Management. Desuden skal du repræsentere BTN ved møder ved foresatte og støttede MYN, ENH og stabe, både nationale og internationale.

Du bliver stedfortræder for BTNCH i dennes fravær.
Om dig
Du er en erfaren major med en MMS eller tilsvarende uddannelse, og du har et godt kendskab til de CIS-løsninger, som Forsvaret bruger. Du forventes at have et godt operativt uddannelsesniveau, da du i jobbet skal kunne koble de operative behov til de tekniske løsninger. Du har samtidig en god teknisk forståelse og kan omsætte denne viden til operativt brugbare løsninger. Om din baggrund er teknisk eller operativ er således ikke afgørende.

Stabserfaring er et krav for jobbet, idet mange af de løsninger, som sagsbehandlerne i staben og sektionerne udarbejder, vil skulle anvendes på både niveau II, I og i ministeriet. Du vil med din erfaring skulle vejlede og støtte alle bataljonens sagsbehandlere, som er tekniske eksperter.

Da mange af bataljonens opgaver ofte kommer ind med et kort varsel, skal du have en god analytisk evne, således du på kort tid kan identificere det væsentlige i en problemstilling og gennem staben eller bataljonens øvrige medarbejdere få lavet den bedst mulige løsning.

Henset til vores brede snitflade til internationale samarbejdspartnere, forventes det ligeledes, at du kan begå dig på engelsk i både skrift og tale. Du skal på skrift kunne omformulere teknisk komplicerede løsninger på en kort, letlæselig og forståelig facon, hvor du dog stadig formår at fastholde essensen af budskabet.

Som person har du en udpræget evne til at samarbejde på tværs af grader og er generelt dygtig til at begå dig blandt dine kollegaer på alle niveauer i forsvaret. Vi forventer desuden, at du er helhedsorienteret og nytænkende - og forstår at omsætte dette i en professionel opgaveløsning under inddragelse af alle bataljonens specialister.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er med fast tjenestested i Fredericia.

Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte bataljonschef oberstløjtnant Frank Valentin Nielsen på telefon 7282 6500 eller mail tgr-cisopch@fiin.dk

Spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesvilkår rettes til HR-konsulent ved Forsvarsministeriet Personalestyrel afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 7281 9142..

Ansøgningsfristen er den 29. april 2019.

Vi vil bede dig søge stillingen via nedenstående link. Hvis der ikke er mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med ved en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

29.04.2019

Indrykningsdato

09.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent