Søværnet 04

Chef for operationselementet ved Søværnskommandoens Operationssektion i Korsør (GENOPSLAG)


Chef for operationselementet ved Søværnskommandoens Operationssektion i Korsør (GENOPSLAG)

Har du solid maritim taktisk indsigt, og kan du bevare det operative overblik i komplekse situationer både til søs og i en stab? Så er du måske vores nye Chef for operationselementet (SVK N33) i Søværnskommandoens Operationssektion (SVK N3) i Korsør.
Om os
SVK N3 har bl.a. ansvaret for den taktiske træning af Søværnets enheder. Endvidere kan SVK N3, eller dele heraf udsendes enten som enkeltmand eller som operativ føringsenhed – endda med meget kort varsel. Den faste stab har op til ca. 120 sejldage om året, og er ellers hjemmehørende på Flådestation Korsør.

Der er travlt ved SVK N3. Sagerne er tit nye og forskellige, og der er sjældent entydige og umiddelbart klare løsninger på problemstillingerne. Der arbejdes ofte på tværs af fagområder, og vi er gode til at hjælpe hinanden, når der er behov.

Vi er en socialt anlagt myndighed, og vi påskønner nye medarbejdere, der kan bidrage til at fastholde og udvikle såvel det faglige som det sociale liv. Vi tilstræber at have en fleksibilitet for så vidt angår møde- og arbejdstider under skyldig hensyntagen til opgaveløsningen.
Du kan se frem til en stilling, hvor der lægges vægt på initiativ, professionalisme, teamwork og medindflydelse.
Om stillingen
Vi søger en en dynamisk og visionær orlogskaptajn af taktisk linje til snarlig tiltræden Du kan også være en erfaren og udviklingsparat kaptajnløjtnant med taktisk indsigt, med lyst til at udvikle sig og samtidig kan påtage sig en lederrolle og gå forrest i en til tider travl hverdag.

Din hovedopgave bliver at lede operationselementet, bestående af tre officerer og to sergenter. Du fungerer endvidere som rådgiver for chefen for operationssektionen inden for en række områder, med et hovedfokus på taktisk udvikling, træning og evaluering af Søværnets enheder. Du skal også være projektleder i forbindelse med operationssektionens aktiviteter, herunder operationer, øvelser, søtræning, seminarer og taktiske temadage – oftest med flere samtidige projekter. Der kan derfor forventes en meget differentieret arbejdsbelastning, hvorfor det er nødvendigt med fleksibilitet i forhold til tjenesten.

Til søs skal du fungere som operationsofficer når Søværnets føringsstab er etableret. Her er du direkte rådgiver for chefen for føringsstaben inden for den taktisk indsættelse af underlagte enheder, og har ansvar for at føringsstabens taktiske planer bliver til handling.

Vi tilbyder
Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Du vil få udleveret FAP og mobiltelefon, hvilket blandt andet åbner mulighed for at arbejde fra hjemmet, når tjenesten tillader det.
Om dig
Du er orlogskaptajn eller alternativt kaptajnløjtnant optaget på MMS eller tilsvarende masteruddannelse. Du har gennemført taktisk officerskursus (TOK) i Søværnet eller tilsvarende udenlandsk kursus. Du har en meget solid taktisk maritim erfaring fra tidligere tjeneste som operationsofficer/taktisk officer på Søværnets primære kampenheder. Du har endvidere erfaring fra tidligere deltagelse i en international operation eller deltagelse i en Standing Nato Maritime Group. Det er en fordel, men ikke et krav, såfremt du har erfaring fra tjeneste som skibschef i en mindre enhed og har erfaring som sagsbehandler i forsvaret.

Du er visionær og dynamisk med en udpræget evne til at holde mange bolde i luften samtidig med, uden at miste overblikket. Du har herudover en stor faglig stolthed og en stærk interesse for det maritime taktiske område.

Du er egnet til INTOPS og kan opnå blåt bevis.

Endvidere bør du og din familie være afklaret med, at stillingen periodevis indebærer høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer, samt er i stand til at få blåt bevis.
 
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Kristian Pedersen på telefon +45 32 66 54 70 eller e-mail til FPS-BA-BS224@mil.dk

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef N3 KK Jens Kristian Terp Petersen på telefon 72 85 30 02/fko-sv-chn3@mil.dk eller alternativt kan henvendelse ske til OK Jan Niegsch, Bemandingssektionen Korsør, Søværnets Center for Administration, på telefon 72 85 75 21 eller CSG John Rasmussen, samme steds, på telefon 72 85 75 22.

Fast tjenestested er Slagelse.

Ansøgningsfristen er den 28. april 2019.
Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og indkalde aktuelle kandidater til samtale. Samtalerne forventes gennemført i uge 18 eller 19 2019.

Stillingen er ledig til besættelse fra 1. maj 2019, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.
 
Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.
 
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

Såfremt du er kaptajnløjtnant i gang med MMS eller civil master og vurderes egnet til et uddannelsesforløb med henblik på udnævnelse, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Såfremt du er er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 

Eventuelt forhandlet aftale om individuelt pensionsgivende kvalifikationstillæg, vil du modtage besked om i din e-boks.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

28.04.2019

Indrykningsdato

08.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent