Hæren 06

IKK Skydeinstruktør til 1. Panserinfanterikompagni


IKK Skydeinstruktør til 1. Panserinfanterikompagni

Er du en erfaren oversergent der på sigt ønsker at komme på VUT-II/ML, eller er du en seniorsergent der brænder for tjenesten ved en operativ enhed, og du gerne vil kombinere dine føringsegenskaber med instruktørvirke som skydeinstruktør på IKK CV90 og operative opgaver som efterretningsbefalingsmand?
Om os
1. Panserinfanterikompagni – i daglig tale omtalt 1/I/GHR – er et stående og professionelt infanterikompagni under I Panserinfanteribataljon, Gardehusarregimentet i Slagelse.

Fra 2019 vil kompagniet bestå af tre delinger udrustet med CV90 samt en kommandodeling. Endvidere vil implementeringen af HTK henover 2019 præge kompagniets uddannelse.

Kompagniet har været udsendt til Afghanistan på ISAF hold 7 og 12, samt eFP 1 i Estland.

Kompagniet har siden sidste udsendelse bygget videre på den faglige viden og de erfaringer som udsprang af træningen i Estland, og lægger vægt på at fortsætte denne udvikling. Det er planen at kompagniet skal udsendes til Estland i 2. halvår 2020.

Kompagniet lægger vægt på udvikling og læring for enkeltmand, gruppe, deling og kompagni. Vi opfatter det at være professionelle, som viljen til altid at ville forbedre sig og lære at det man gennemgår. For den enkelte soldat skal der være plads til både personlig og faglig udvikling, herunder at man, som enkeltmand, optræder som en del af en professionel enhed og udviser stolthed over dette.
Om stillingen
Du skal virke som efterretningsbefalingsmand og er derved ansvarlig for kompagniets planlægning, samordning, udførelse, formidling og kontrol af E-tjenesten.

Som skydeinstruktør IKK CV90 bistår du chefen i planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse samt kontrollen af enhedsuddannelsen for gruppe/deling ved kompagniet. Du vil i den forbindelse komme til at arbejde tæt sammen med delingerne i kompagniet og være en aktiv medspiller i at aktiviteterne komplimenterer hinanden.

Under øvelser eller operative indsættelser, vil du indgå i kompagniets føringssektion, hvor dine primære opgaver vil være at støtte chefen i hans virke ved kontinuerligt at samordne E-tjenesten.
Om dig
Du er uddannet seniorsergent og IKK kommandør og meget gerne have gjort tjeneste som delingssergent i Stående Styrke. Alternativt er du en dygtig oversergent der er vurderet egnet til at gennemføre VUT-II ML.

Du har interesse i efterretningstjenesten og har gode engelskkundskaber.

Det er ønskeligt, at du har følgende kvalifikationer:
- GRUK-E underafdeling
- Tactical questionning
- infanterifaglærer samt infanterilærer
- Taktisk sanitetstjeneste for enkeltmand
- Signaluddannelse II samt HF+152 omskoling.

Har relevant udsendelseserfaring.

Du skal opfylde følgende indenfor fokus kompetencerne:

Faglighed:
Du tager ansvar for dig selv og dine kammerater, du erkender at selv den yngste konstabel har et ledelsesansvar for sig selv og sine nærmeste kolleger. Du udviser holdning og selvdisciplin ved hele tiden at forsøge at gøre dig bedre inden for egen funktion samt søge viden og indsigt om naboens funktion for derved at skabe sig et helhedsbillede. Du støtter om nødvendigt andres indsats med henblik på, at opretholde et højt fagligt niveau i enheden.

Samarbejde:
Du er villig og i stand til at samarbejde med andre for at få opgaven løst. Du udviser selvstændigt initiativ med henblik på at løse enhedens opgaver. Du erkender at dine gerninger og udtalelser har stor betydning for den enkelte, enheden og resten af forsvaret, og tilpasser dit arbejde herefter. Du er loyal overfor opgaven, dine kammerater og kompagniet.

Du formår at uddelegere samt facilitere planlægning af uddannelse i samarbejde med andre.

Motivation:
Du har en positiv tilgang til din funktion og en konstruktiv tilgang til løsning af opgaver. Du udviser en positiv og anerkendende tilgang til andre og er med din energi og vilje med til at skabe et godt arbejdsklima for alle. Du er et eksempel til efterlevelse for andre også i svære situationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef 1/I/GHR kaptajn Mads Fogh Rasmussen på telefon 2566 4820 eller mail: ghr-1b-100a@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 21. april 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.

Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

21.04.2019

Indrykningsdato

03.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent