Missionplanner

Seniorsergent til J3AIR i Operationsstaben


Seniorsergent til J3 AIR i Operationsstaben

Ønsker du et spændende og udfordrende job med fokus på indsættelsen af alle Flyvevåbenets kapaciteter, såvel nationalt som internationalt?
Har du flair for at strukturere informationer og styre informationsstrømme , erfaring med stabsarbejde, og gode evner til at koordinere opgaver på tværs af organisationen?
Har du lyst til at indgå i et dynamisk team, hvor vi arbejder på tværs af værn og alle Flyvevåbnets platforme efter behov? Så har vi jobbet du vil trives i.
Om os
J3 Luftoperationssektion (J3 AIR) indgår sammen med tilsvarende LAND og MARITIM sektioner i Operationsafdelingen i Forsvarskommandoens Operationsstab (OP-Stab).

Operationsafdelingen består af ca. 30 mand, hvoraf de 9 er i J3AIR.

J3AIR er OP-stabens omdrejningspunkt for Flyvevåbnets enheder indsat i INTOPS, og varetager dermed driften af indsatte enheder på hovedkvartersniveau. Derudover fastsætter J3AIR de overordnede rammer for Flyvevåbnets nationale operationer. Det betyder, at sektionens medarbejdere løbende indgår i et tæt samarbejde med Forsvarskommandoens andre afdelinger, stabe og kommandoer, samt Forsvarsministeriet og NIV III myndigheder med henblik på at sikre de bedst mulige rammer for de indsatte enheder.

Sektionen deltager også i udarbejdelsen af briefinger af Forsvarets Øverste Ledelse samt Forsvarsministeren mv. Ligeledes bidrager sektionen med input til besvarelse af aktindsigtssager, Forsvarsudvalgsspørgsmål og øvrig ministerbetjening.
Om stillingen
Du får en central rolle i driften af Flyvevåbnets indsatte bidrag i internationale operationer. Som sektionens ankerpunkt for information til og fra bidragene vil du sammen med de forskellige mission managers deltage i alle faser af en indsættelse, fra afklaring af muligheder, planlægning af indsættelse, aktuel indsættelse og efterfølgende erfaringsopsamling.

Fælles for alle dine opgaver er, at de har operationer som omdrejningspunkt og du vil være ansvarlig for i hele processen, at tilsikre den nødvendige fokus på håndteringen af informationer relateret til operationerne.

Der vil i løbet af en arbejdsuge være flere tværgående processer, hvor dit ansvar er at tilsikre eller støtte resten af sektionen med at få tilvejebragt de rette informationer samt tilsikre en hensigtsmæssig opbevaring af nye informationer. Du vil også skulle støtte med administrative opgaver, monitering og fordeling af opgaver i diverse kontrolpunktspostkasser samt holde styr på sektionens terminer i fm. tværgående opgaver.

Du vil blive ansvarlig for udarbejdelsen af procedurer for såvel sektion som for afdelingen, og indgå i justeringen af bestemmelser relateret til indsættelsen af bidrag.

Du skal ligeledes forestå samling af bidrag fra flere sektioner til et samlet udkast til svar fra afdelingen. Det kunne eksempelvis være aktindsigter, spørgsmål fra Forsvarsudvalget eller diverse håndakter og briefinger.

Du vil fungere som sektionens indpisker ved interne møder, og holde styr på aktionslister for interne udviklingsopgaver.
Om dig
Du er uddannet befalingsmand i Flyvevåbnet og har gennemført nødvendig videreuddannelse eller anden ækvivalerende uddannelse.

Du har erfaring fra Flyvevåbnet med en generel indsigt i operationer samt den støtte operationer kræver - herunder logistisk støtte og operationsstøtte. Dine erfaringer kan komme fra enten en operativ, administrativ eller teknisk baggrund. Det er vigtigt, at du er god til at fastsætte struktur i dit eget og andres arbejde – til gavn for sektionens samlede indsats.

Det er ønskeligt, at du har erfaring fra internationale operationer, både i forhold til operative eller administrative funktioner og i ledelsesfunktioner. Derudover vægtes det højt, at du har tidligere stabserfaring fra NIV II eller NIV III. Du har gode analytiske evner, formår at nedbryde en opgave i mindre bestanddele og metodisk strukturere opgavens løsning med en effektiv styring af proces og delmål.

Du favner bredt og formår at arbejde selvstændigt indenfor såvel dit primære funktionsområde, som de andre hovedområder i sektionen. Du har gode samarbejdsevner, og du kan opbygge professionelle netværk og samarbejdsrelationer til gavn for opgavens løsning samt dit eget virke. Du har mod på at arbejde i et værnsfælles miljø. Du har et stort drive, en høj stresstærskel og en høj grad af fleksibilitet og vil i perioder forventes at skulle arbejde under pres.

Du har gode dansk og engelsk kundskaber i både skrift og tale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major Frederik Hauch Schiøtz på telefon 72 84 04 32 eller på mail FKO-O-J3A32@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 28. april 2019.

Stillingen er til besættelse 1. maj 2019

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed, og har an-svaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i national og international opgaver. Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsmini-sterens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledel-se af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kom-mandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk kommando.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

28.04.2019

Indrykningsdato

01.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent