Missionplanner

Næstkommanderende ved Militærpolitiet


Næstkommanderende ved Militærpolitiet

Har du mod på et spændende og krævende job, hvor du har mulighed for at sætte dagsordenen inden for Militærpolititjenesten både nationalt og internationalt?

Kan du træde i karakter i et værnsfælles operativt miljø, blandt professionelt og dedikeret personel med et højt ambitionsniveau?

Har du en operativ baggrund fra enten Søværnet eller Flyvevåbnet?

Kan du som militærpolitiofficer og repræsentant for Danmark begå dig i et internationalt miljø?

Så er du måske den kommende næstkommanderende ved Militærpolitiet.
Om os
Militærpolitiet er kendetegnet ved at være unik af sin art i det danske forsvar, hvilket er en af årsagerne til, at der er en stærk korpsånd, som positivt understøtter opgaveløsningen.

Vi støtter forsvarets opgaveløsning nationalt og internationalt og er som hovedregel repræsenteret, når Danmark udsender enheder i internationale operationer. Støtten leveres både i det maritime, luftmilitære og landmilitære miljø og ofte i samarbejde med Forsvarets Auditørkorps og allierede nationers militærpoliti. Ligeledes har vi et tæt samarbejde med dansk civilt politi.

Geografisk er vi placeret på Aalborg Kaserne, og er organiseret med en stab, to militærpolitikompagnier og Militærpolitiskolen. Derudover fire permanente militærpolitistationer udlagt til henholdsvis Frederikshavn, Aarhus, Korsør og København.

Vi har et omfattende internationalt samarbejde, der omfatter både NATO, UN og de nordiske lande.
Om stillingen
Stillingen er værnsfælles, men det forventes at du har opnået din operative baggrund i enten Søværnet eller Flyvevåbnet.

Du vil være direkte underlagt undertegnede, chefen for Militærpolitiet, og skal - som udgangspunkt - varetage nedenstående opgaver. Jeg er dog klar til at indgå i dialog herom og dermed sikre, at vi opnår rette balance mellem den samlede opgaveportefølje og dine kompetencer, udviklings-/interesseområder.

Som næstkommanderende er du stedfortræder for chefen for Militærpolitiet, med ansvar for enhedens samlede virksomhed. Ansvaret varetages i et tæt samarbejde med staben og resten af organisationen.

Du vil være overordnet ansvarlig for vores samlede uddannelsesportefølje, herunder tilsikre sammenhæng fra grunduddannelsen over den værnsfælles enheds- og funktionsuddannelse til deciderede specialistuddannelser.

Du bliver ansvarlig for det kapacitetsnære studie- og udviklingsvirksomhed og indgår herigennem i samarbejdsrelationer med Tjenestegrensinspektørelementet ved Trænregimentet, værnskommandoer og Kapacitetsudviklingsafdelingen i regi af UP-staben.

Du vil endvidere være det naturlige omdrejningspunkt for Militærpolitiets daglige drift, herunder allokering af ressourcer til Militærpolitiets opgaveløsning. Du er således ansvarlig for overholdelse af den tildelte økonomiske ramme og løbende budgetopfølgning.

På den internationale bane vil du være ansvarlig for Militærpolitiets deltagelse i international kursusvirksomhed, kursusleder og instruktør på de internationale kurser som Militærpolitiet udbyder samt repræsentant i diverse NATO fora.

Stillingen kræver flair for ledelse af forskellige typer af personel på alle niveauer, samt ledelse og kommunikation i en organisation, der er geografisk fordelt over hele Danmark.
Om dig
Du er orlogskaptajn/major, og har gennemført Videreuddannelsestrin II for ledere (VUT II/L), Stabskursus eller en tilsvarende ækvivalerende uddannelse. Alternativt er du kaptajnløjtnant/kaptajn og i færd med at gennemføre MMS.

Du har opnået din operative baggrund i enten Søværnet eller Flyvevåbnet.

Du besidder forståelse for hvorledes de tre værn og Specialoperationskommandoen opererer, og har således et godt blik for hvorledes Militærpolitiet bidrager til Forsvarets opgaveløsning, nationalt og internationalt. Nuværende command team og chefkreds ved Militærpolitiet har udelukkende en baggrund fra Hæren – hvorfor jeg som chef lægger vægt på at inkludere din faglighed og perspektiver opnået fra et andet værn.

Har du en baggrund fra tidligere tjeneste ved Militærpolitiet vil det være en fordel. Ligeledes vil erfaring fra international tjeneste, gerne i operative enheder, være en fordel.

Som person er du analytisk stærk, evner at holde mange bolde i luften ad gangen og har en pragmatisk og fleksibel tilgang til opgaveløsningen. Du skal kunne håndtere hyppige tempo- og retningsskift og stadig holde humøret højt.

Du er god til at skabe og vedligeholde et stærkt sammenhold på tværs af en fragmenteret organisation igennem en positiv og anerkendende ledelsesstil, hvor du i høj grad skal kunne lede gennem andre.

Du er energisk og initiativrig samt moden og velovervejet med en velafbalanceret personlighed.

Du er fortrolig med at arbejde i en international kontekst og begår dig frit på engelsk i både skrift og tale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er kaptajn/kaptajnløjtnant og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier eller anden relevant masteruddannelse, kan du ansættes i stillingen som kaptajn/kaptajnløjtnant mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajn/kaptajnløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som major/orlogskaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for Militærpolitiet, oberstløjtnant Michael Elsøe Frandsen (TRR-MP-CH@fiin.dk) på tlf. +45 2523 9189. Alternativt kan nuværende stillingsindehaver, major Rasmus Broberg, kontaktes på mobil +45 6160 8825. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 7281 9143.

Ansøgningsfristen er 22. april 2019. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 2.000 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

22.04.2019

Indrykningsdato

29.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent