Missionplanner

Vagthavende servicemanager (oversergent) til CIS- Operationscenter


Vagthavende servicemanager (oversergent) til CIS- Operationscenter


Om os
3. CISOPS-bataljon er en ny operativ bataljon, der skal samle store dele af de opgaver, som nu løses i fire afdelinger i staben ved Telegrafregimentet. For at kunne indfri dette, vil 3. CISOPS-bataljon blive etableret med tre ben, som er indbyrdes forbundne. De tre ben er: Driftssiden, som består af CIS Operationscenteret, SATCOM HUB og Forsvarets Frekvenskontor; af videreudviklingssiden, som består af Federated Mission Networking Sektionen og Implementeringssektionen - og til sidst af; Uddannelsessiden, som består af Uddannelsessektionen. Hertil kommer en stab, som skal synkronisere, prioritere opgaver og ressourcer samt støtte de seks sektioner.

Bataljonen vil være præget af specialister, der inden for hver deres område bidrager til den fælles opgaveløsning. Arbejdstempoet vil være højt, og der vil være en stor grad af fleksibilitet og omstillingsparathed, når operative behov eller pludselige ændringer skal imødekommes. Fokus vil være på alle tre ben, hvor driften fokuserer på at støtte de tre andre bataljoner, mens videreudviklingen især fokuserer på NATO-koncepten for Federated Mission Networking og herunder etablering af Battlelab, definering af arkitektur og topologi samt opbygning af de instanser og standarder, der skal sikre, at vi kan indgå i denne koncept. Uddannelsesbenet fokuserer på at skabe forudsætninger for den kapacitetsnære uddannelse samt på at højne det faglige niveau ved alle bataljoner i Føringsstøtteregimentet

Bataljonen har et teknisk højt niveau, som i kombination med en stor operativ forståelse sikrer, at vi i samarbejde med de øvrige bataljoner ved regimentet kan levere gode og solide føringsstøtte-løsninger til de operative brugere inden for alle værn. Så vidt muligt søger vi at lave standardløsninger – som naturligvis altid skal tilpasses en given opgave eller enhed. Derfor baserer vi vores virke på et kompetencebaseret samspil mellem førere og specialister, hvor en flad ledelseskultur sikrer inddragelse af specialister i tide. Dette giver både fleksibilitet, effektiv ressourceudnyttelse og et godt arbejdsmiljø.

Vi mangler en oversergent, der kan virke som vagthavende servicemanager og har viljen og evnerne til at kunne være brugernes indgangsvinkel til CISOC som 2. line support. Normalt vil brugerne være fra FØST-bataljonerne eller de operative enheders IT-specialister, der ikke selv kan løse problemerne, men det kan også være at vi skal støtte den operative bruger direkte
Om stillingen
Som vagthavende servicemanager vil du være den første kontakt enhederne eller brugerne får til CISOC, når de har problemer. Stillingen er derfor omdrejningspunktet for meget af det arbejde, der foregår i CISOC. Når brugerne henvender sig til CISOC med problemer vil det være den vagthavende service manager, der vurderer hvorledes CISOC ressourcer indsættes bedst muligt for at løse problemet.

Der vil være tre servicemanagere i CISOC, så der er mulighed for at deles om opgaven. Som vagthavende servicemanager har du periodisk endvidere tilkaldevagter.
Når du ikke er indsat som servicemanager, vil du indgå i planlægning og drift af missioner og øvelser, sammen med resten af servicemanagement elementet.

Du må også forvente at skulle undervise det IT-personel, der skal udsendes i mission, således der er en fælles forståelse for, hvilken støtte de vil kunne få ved CISOC under deres udsendelse. Du vil i forbindelse med den missionsforberedende orientering og certificering også skulle virke som mentor og kontrollant for IT-personellet.
I stillingen indgår endvidere rejseaktivitet samt deltagelse i arbejdshold til missionsområderne.
Om dig
Du skal have gennemgået videreuddannelsestrin I for mellemledere og være uddannet IT-supporter, med relevante IT-kurser. Du har desuden kørekort og er helbredsmæssigt vurderet klar til udsendelse.

Du skal være initiativrig og kunne håndtere mange bolde i luften på samme tid. Du må gerne have erfaring med kundeservice og IT service management. Du bør have en operativ forståelse, således du forstår brugernes funktionsvilkår og behov i forbindelse med deres opgaveløsning og derved kunne støtte brugeren med netop det produkt der er nødvendigt.

Tidligere tjeneste kunne være som gruppefører eller sektionsfører for CIS-enheder, men for den rette person vil uddannelse og oplæring i stillingen også være en mulighed. Det vigtigste er forståelsen for brugernes situation, og operativ tjeneste er derfor din primære baggrund, uanset værn eller våbenart.

Vi ser gerne du har erfaring med Remedy og er uddannet på ITIL Foundation v3 certificering.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Ryes Kaserne i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for CISOC: major Kim Eg Pedersen på mail: FSR-3B-300A@mil.dk eller telefon: 728 26520.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er 22. april 2019. Samtaler afholdes i uge 17. Stillingen er ledig og ønskes besat hurtigst muligt. Er du udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
OBS: Ved ansøgning opfordres du til at vedlægge dokumentation for uddannelsesniveau, eksamensbeviser, svendebrev, evt. certificeringerne og lignende.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Informa-tion System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperations-kommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

22.04.2019

Indrykningsdato

28.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent