Specialkonsulent i Forsvarsakademiets Sektion for Uddannelsesstyring


Specialkonsulent i Forsvarsakademiets Sektion for Uddannelsesstyring

Vil du spille en central rolle i kvalitetssikringen og -udviklingen af Forsvarets akkrediterede uddannelser? Har du erfaring med at tilrettelægge og gennemføre undersøgelser og evalueringer?
Vil du bidrage aktivt og målrettet til at udvikle en udviklingsorienteret evalueringskultur og medvirke til at sætte retning for et godt lærings- og studiemiljø?
Har du muligt for at få arbejde i et dedikeret team skal bidrage til udviklingen af Forsvarets uddannelser på både akademi-, diplom- og masterniveau.
Om os
Forsvarsakademiet uddanner mellemledere og ledere til hele Forsvaret. Derudover udbyder vi videre- og efteruddannelser samt kurser til Forsvarets militære og civile ledere. Det er Forsvarsakademiets mål, at vores uddannelser nyder fuld anerkendelse både inden for og uden for Forsvaret- ikke mindst i det civile uddannelsessystem. Vi udbyder allerede uddannelser på uddannelseniveau 6 og 7 og fra 2020 er det vores mål også at udbyde uddannelser på uddannelsesniveau 5.

Uddannelsesstyringssektionen er en mindre sektion med seks militære og civile medarbejdere. Sektionen har ansvar for blandt andet uddannelsesstyring- og planlægning samt intern kvalitetssikring af Forsvarsakademiets uddannelser. Ligeledes er sektionen ansvarlig for de overordnede rammer for lærings- og studiemiljø.
Sektionens arbejde er præget af en uformel tone og et tæt samarbejde om opgaveløsningen
Om stillingen
Du skal spille en central rolle i uddannelsesstyringssektionen, hvor du arbejde sagsbehandler f Forsvarsakademiets system til kvalitetssikring og - udvikling af Forsvarsakademiets uddannelser, herunder at koordinere og gennemføre evalueringer af Forsvarsakademiets kvalitetsområder under inddragelse af og i samarbejde med relevante interessenter.

Du bliver ansvarlig for at udarbejde og fremadrettet vedligeholde Forsvarsakademiets koncept for uddannelsesevaluering herunder for at planlægge og gennemføre aftager- og dimittendundersøgelser.
Desuden skal du bidrage til, at der udarbejdes et overordnet koncept for lærings- og studiemiljø og evaluering af dette samt til at støtte planlægning og gennemførelse af den enkelte evaluering af dette område.

Du skal bidrage til og koordinere de akkrediterede uddannelsers uddannelsesrapportering samt sagsbehandle evt. behov for opfølgning.
Ligeledes forventes du at bidrage aktivt til monitoreringen af udviklingen i det omgivende samfund inden for kvalitetssikring og –udvikling af uddannelsesområdet.

Dine opgaver løses i et tæt samarbejde og sparring med sektionschefen og sektionens øvrige medarbejdere.
Du vil gennem stillingen etablere og påvirke et bredt sammensat netværk af civile og militære chefer, ledere og medarbejdere med ansvar for Forsvarets uddannelser.
Du skal indenfor ovenstående område udarbejde beslutningsoplæg, høringssvar, ledelsesinformation og forvaltningsgrundlag mv.

Vi tilbyder med denne stilling gode muligheder for at videreudvikle dine kompetencer inden for kvalitetssikring og evaluering. Stillingen giver gode muligheder for at udvikle et solidt netværk af militære ledere og sagsbehandlere.

Du vil i stillingen kunne udvikle og dokumentere en solid forståelse af en statsinstitutions uddannelsestankegang og erfaring med at fokusere ledelseskraft mod udvikling af uddannelser.
Om dig
Du har gennemført en kandidat- eller masteruddannelse med undersøgelses-/evalueringsfagligt indhold. Du har erfaring med evalueringsdesign, tilrettelæggelse og gennemførelse af kvantitative og kvalitative undersøgelser, analyse af data, udfærdigelse af evalueringsrapporter og formidling af resultater - gerne inden for uddannelsesområdet.

Det er ønskeligt, men ikke et krav, at du har anden erfaring fra uddannelsesområdet. Det kan for eksempel være erfaringer som underviser ved en anden videregående uddannelsesinstitution. Det er ligeledes ønskeligt, men ikke noget krav, at du har et overordnet kendskab til Forsvaret.

Du har en samarbejdende og positivt kritisk tilgang til opgaveløsningen og de udfordringer, du møder i dit arbejde. Nye opgaver møder du engageret og med nysgerrighed, og du opsøger den nødvendige viden og metodik til at løse dem på baggrund af din erfaring, gennem dialog med kolleger og ledelse, og i dit netværk.

Du er systematisk og resultatorienteret, og du formår gennem en analytisk tilgang at nedbryde komplekse mål til forståelige opgaver. Du kommunikerer klart og tydeligt såvel mundtligt som skriftligt, og du følger systematisk og af egen drift op på iværksatte opgaver.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet i henhold til gældende relevant overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeiets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen uner hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landet grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for Uddannelsesstyringssektionen, major Astrid Bjerregaard på telefon 2555 2199.
Hvis du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR konsulenten ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 7281 9142.

Ansøgningsfristen er den 28. marts 2019 og samtaler forventes afholdt den følgende uge.
Stillingen er til besættelse den 1. maj 2019 eller snarest mulig.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Forsvarsakademiet (FAK)
På Forsvarsakademiet uddanner vi fremtidens ledere i Forsvaret, så de bliver nogle af de dygtigste i NATO. Vores uddannelser er forankret i den militære profession inden for både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt de elementer, der går på tværs af de tre værn. Uddannelserne spænder over de grundlæggende officersuddannelser i et af de tre værn eller som sprogofficer, over videreuddannelseskurser og enkeltstående kurser for Forsvarets ansatte, til Master i Militære Studier. Alle videregående uddannelser er baseret på forskning inden for vores tre kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse, som bliver varetaget af akademiets fem institutter. Udover at levere forskningsbaseret undervisning bruges vores militære viden også bredt i og uden for Forsvaret til gavn for samfundet, vores allierede og øvrige partnere. Akademiet har et stort netværk af samarbejdsparter ved både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Læs mere om Forsvarsakademiet på: fak.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Svanemøllens Kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

28.03.2019

Indrykningsdato

14.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent